dnes je 21.9.2020

Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019

9.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.1.5 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019

Ing. Viera Mezeiová

1. Vysporiadane daňovej povinnosti

Ak daňovník (fyzická osoba) dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške presahujúcej ½ nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (za rok 2019 je to suma 1968,68 €), je povinný si na konci zdaňovacieho obdobia svoje daňové povinnosti usporiadať. Môže to urobiť podaním daňového priznania alebo vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ak mal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti).

2. Žiadosť o ročné zúčtovanie

Ročné zúčtovanie vykonávajú zamestnávatelia a podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) ho môžu vykonať len na žiadosť zamestnanca. (Tlačivo žiadosti vydáva správca dane a je uverejnená na webovom sídle Finančnej správy SR.) Ak zamestnanec poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a neplynuli mu príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP), pri ktorých nepovažoval daň za usporiadanú (§ 43 ods. 7 ZDP), alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane po porušení podmienok nezdaniteľných častí základu dane, môže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnu zdaniteľných príjmov od všetkých zamestnávateľov posledného zamestnávateľa, pri ktorom si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.

Nové!

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania doručí zamestnanec zamestnávateľovi v listinnej podobe, ale môžu sa dohodnúť na jej doručení elektronickými prostriedkami.


Upozornenie! Ak mal zamestnanec v zdaňovacom období viacerých zamestnávateľov, je povinný do 15. februára predložiť potvrdenia o vyplatenom príjme zo závislej činnosti od týchto zamestnávateľov a vyznačiť ich počet v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a nepredloží do 15. Februára, je povinný podať daňové priznanie (§ 32 ods. 2 ZDP).

3. Čo znamená ročné zúčtovanie

Zamestnávateľ po skončení zdaňovacieho obdobia vykoná výpočet dane na základe svojej mzdovej evidencie, tiež na základe potvrdení od ostatných zamestnávateľov a prihliadne na nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželku (manžela), na doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier), kúpeľnú starostlivosť, ako aj na zrazené preddavky na daň, daňový bonus na vyživované dieťa a na daňový bonus na zaplatené úroky. Tiež pri vykonaní ročného zúčtovania opraví prípadné chyby z priebehu roka.

4. Lehota vykonania ročného zúčtovania, usporiadanie preplatku/nedoplatku

Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia na tlačive, ktorého vzor určí MF SR (je uverejnené na webových sídlach MF SR a Finančnej správy SR). Túto lehotu nemožno predĺžiť. Ak vznikne zamestnancovi z vykonaného ročného zúčtovania daňový preplatok, zamestnávateľ ho zamestnancovi vráti najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva (apríl 2020). Ak vznikne zamestnancovi daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania, presahujúci sumu 5 €, zamestnávateľ ho môže zrážať zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. Ak zamestnanec požiada o potvrdenie na poukázanie 2% zaplatenej dane, musí zaplatiť aj nedoplatok nižší ako 5€.

5. Sankcie

Ak správca dane zistí, že zamestnávateľ nevykonal na žiadosť zamestnanca ročné zúčtovanie a zamestnanec splnil na jeho vykonanie všetky podmienky podľa ZDP, uloží mu pokutu najmenej 15 € za každého takéhoto zamestnanca (až do výšky celkovej pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie 30 000 € za všetkých takýchto zamestnancov).

6. Doručenie dokladov

Nové!

Potvrdenie o príjmoch, RZ a tiež potvrdenie o zapletení dane (2%) vystavuje a doručuje zamestnávateľ zamestnancovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na ich doručení elektronickými prostriedkami.

ZDP ustanovuje