Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Rekondičné pobyty a rehabilitácia v súvislosti s prácou

20.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4 Rekondičné pobyty a rehabilitácia v súvislosti s prácou

MUDr. Daniela Križanová, PhD. MPH; korektúra: JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher

Problematika rekondičných pobytov a rehabilitácie v súvislosti s prácou je upravená v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).

Rekondičné pobyty je povinný zabezpečovať zamestnávateľ v záujme predchádzania vzniku chorôb a to u zamestnancov vykonávajúcich vybrané povolania. Rekondičný pobyt sa poskytuje jednorázovo. Za rekondičný pobyt sa považuje aj rehabilitácia v súvislosti s prácou, ktorú zamestnávateľ zabezpečuje priebežne počas výkonu práce.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov rekondičné pobyty alebo rehabilitáciu v súvislosti s prácou a uhrádzať s tým všetky súvisiace náklady. Táto povinnosť sa týka zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú rizikové práce (práce zaradené do kategórie 3 alebo 4) a sú exponovaní jednému faktoru alebo kombinácii niekoľkých faktorov práce alebo pracovného prostredia, a to pevným aerosólom (prachu), hluku, vibráciám, chemickým faktorom (okrem faktoru spôsobujúcemu vznik profesionálnej kožnej alergie), karcinogénnym a mutagénnym faktorom, ionizujúcemu žiareniu, zvýšenému tlaku vzduchu, fyzickej záťaži vrátane dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia, psychickej pracovnej záťaži a záťaži teplom alebo chladom.

Zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác určuje na základe návrhu zamestnávateľa rozhodnutím príslušný orgán verejného zdravotníctva (regionálny úrad verejného zdravotníctva).

Rekondičný pobyt alebo rehabilitácia v súvislosti s prácou sú určené zamestnancom ako kompenzácia zdraviu škodlivej práce alebo pracovných podmienok.

Zamestnávateľ môže na základe odporúčania lekára pracovnej zdravotnej služby a po dohode so zástupcami zamestnancov (vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť) zabezpečiť rekondičný pobyt aj zamestnancom, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 2, pri ktorých je miera zdravotného rizika nižšia ako u rizikových prác, nie je to však jeho povinnosť. Takéto zabezpečenie prichádza do úvahy vtedy, ak rekondičný pobyt splní podmienku účelnosti z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia.

Faktory pracovného prostredia, pri expozícii ktorých sa rekondičný pobyt alebo rehabilitácia v súvislosti s prácou neposkytujú

Zákon 124/2006 Z. z. v § 11 ods. 3 obsahuje výpočet faktorov pracovného prostredia, pri expozícii ktorých sa rekondičný pobyt ani rehabilitácia v súvislosti s prácou zamestnancom vykonávajúcim rizikové práce neposkytuje. Takýmito faktormi sú faktory spôsobujúce vznik profesionálnej kožnej alergie, biologické faktory, elektromagnetické žiarenie, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie a lasery, u ktorých rekondičný pobyt ani rehabilitácia v súvislosti s prácou nemá z hľadiska účinnej prevencie profesionálnych poškodení zdravia týmito faktormi, žiadny význam.

Podmienky účasti na rekondičnom pobyte alebo na rehabilitácii v súvislosti s prácou

Zamestnanec je povinný sa zúčastniť na rekondičnom pobyte alebo na rehabilitácii v súvislosti s prácou, ak nepretržite vykonáva prácu zaradenú do kategórie 3 počas najmenej piatich rokov, alebo prácu zaradenú do kategórie 4 počas najmenej štyroch rokov. Nepretržitým vykonávaním práce je aj jej prerušenie na menej ako 8 týždňov. Na ďalšom rekondičnom pobyte alebo na rehabilitácii v súvislosti s prácou je zamestnanec povinný sa zúčastniť raz za 3 roky, ak odpracoval vo vybranom povolaní, ktorým je konkrétna riziková práca, 600 pracovných zmien, alebo 400 pracovných zmien s dokázaným chemickým karcinogénom, alebo raz za 2 roky, ak odpracoval vo vybranom povolaní 275 pracovných zmien pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní. Za odpracovanú zmenu sa považuje zmena, v ktorej zamestnanec odpracoval aspoň prevažnú časť pracovnej zmeny vo vybranom rizikovom povolaní.

Zamestnávateľ určuje deň nástupu, miesto a dĺžku rekondičného pobytu. Rekondičný pobyt má trvať najmenej sedem dní. Rehabilitácia v súvislosti s prácou sa má poskytovať zamestnancovi najmenej počas 80-tich pracovných hodín (v rámci pracovných zmien) v priebehu dvoch rokov. Rekondičný pobyt by spravidla mal nadväzovať na čerpanie dovolenky a bez vážnych dôvodov by sa nemal prerušiť. Pre rehabilitáciu v súvislosti s prácou táto podmienka neplatí. Na rekondičnom pobyte sa však nesmie zúčastniť zamestnanec, ktorý má príznaky akútnej choroby alebo prenosného ochorenia.

Zamestnávateľ má možnosť vybrať pre svojich zamestnancov v spolupráci s lekárom pracovnej zdravotnej služby a so zástupcom zamestnancov vhodný spôsob prevencie podľa vykonávanej práce a konkrétnych podmienok na pracovisku. Zamestnávateľ vypracuje v spolupráci s lekárom pracovnej zdravotnej služby zoznam zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce a zúčastnia sa rekondičného pobytu alebo budú absolvovať rehabilitáciu v súvislosti s prácou. Lekár pracovnej zdravotnej služby vypracuje po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť obsah rekondičného pobytu, s ktorým zamestnávateľ oboznámi zamestnancov pred ich nástupom na rekondičný pobyt.

Požiadavky na zabezpečenie rekondičného pobytu

Rekondičný pobyt musí spĺňať aj určité špecifické podmienky, ktoré vyplývajú z jeho „pobytovej” formy. Predovšetkým sa má uskutočňovať vo vhodnej klimatickej oblasti, ktorej prostredie nie je znečistené priemyselnými škodlivinami, výfukovými plynmi, ani inými zdraviu škodlivými faktormi. Zariadenie, v ktorom sa bude rekondičný pobyt uskutočňovať musí spĺňať požiadavky na vnútorné prostredie budov upravené v osobitných predpisoch, a to požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vetranie, vykurovanie a osvetlenie (§ 20 a 21 zákona č. 355/2007 Z. z., vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia). Veľmi dôležité je aj dodržiavanie požiadaviek pri zabezpečovaní spoločného stravovania zamestnancov, ktoré sú určené osobitnými predpismi (§ 26 zákona č. 355/2007 Z. z., vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania). Na rehabilitáciu v súvislosti s prácou sa tieto podmienky nevzťahujú.

Rekondičný pobyt a rehabilitáciu v súvislosti s prácou odborne vedie zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou najmä v študijnom odbore fyzioterapia a v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorý vypracuje konkrétny program rekondičného pobytu alebo rehabilitácie v súvislosti s prácou zameraný na zmiernenie negatívneho pôsobenia konkrétnych zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí zamestnanca. Pri vypracovaní konkrétneho programu pobytu spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi s odbornou spôsobilosťou v špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, hygiena výživy, výchova k zdraviu, verejné zdravotníctvo a psychológia.

Účasť zamestnanca na rekondičnom pobyte alebo na rehabilitácii v súvislosti s prácou je povinná.

Zamestnávateľ je povinný zamestnancom zabezpečiť počas celého rekondičného pobytu programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné stravovanie. Tiež určuje zamestnancovi spôsob dopravy a ďalšie povinnosti podobne ako pri pracovnej

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: