dnes je 21.9.2020

Input:

Príklady k § 119 ZP Zákonníka práce - Minimálna výška mzdy

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.2.1 Príklady k § 119 ZP Zákonníka práce – Minimálna výška mzdy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


Príklad: V pracovnej zmluve sa dohodla mzda 500,- eur/mesiac. Od 1.1.2020 je minimálna mzda 520,- eur/mesiac. Je takto dojednaná mzda v rozpore so zákonom?

Základnou otázkou v tomto prípade je otázka, aká mzda sa v pracovnej zmluve dojednala. Podľa § 43 ods. 2 ZP sa v pracovnej zmluve majú dojednať mzdové podmienky. Zákonník práce však výslovne nestanovuje, akú štruktúru má mať mzda zamestnanca, t.j. aké zložky. Jedine § 119 ods. 3 ZP ustanovuje, že v mzdových podmienkach (t.j. tých dojednaných v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve) sa má dojednať suma základnej zložky mzdy (zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu) a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu (ak sa poskytujú, pozn. ak ide len o prípadné zákonné plnenia – postačuje odkaz na zákon) a podmienky ich poskytovania.

Vyjadrenie „mzda” v pracovnej zmluve je teda relatívne neurčité ohľadom toho, o čo ide. Je však možné predpokladať, že ide o základnú zložku mzdy, hoci pojem mzda používa § 118 ZP ako jednotiaci pojem pre všetky mzdové plnenie.

Zákonník práce ani zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde neustanovuje, že základná zložka mzdy nesmie byť nižšia ako minimálna mzda, ale ustanovuje, že „mzda” nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. Pojem mzdy vychádza z definície podľa § 118 ZP, a teda predstavuje všetky jej zložky (napr. aj mzdové zvýhodnenia, odmeny). Z tohto hľadiska sa až celková dosiahnutá mzda v príslušnom mesiaci posudzuje vo väzbe na to, či je najmenej rovnaká ako minimálna mzda. Ak je dosiahnutá mzda nižšia ako minimálna mzda, zamestnancovi patrí doplatok do minimálnej mzdy.


Príklad: V pracovnej zmluve sa dohodla mzda