dnes je 11.7.2020

Input:

Prevádzkový poriadok v kaderníctve

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1. CHARAKTERISTIKA PREVÁDZKY

1.1 Typ zariadenia, druh poskytovaných služieb

Školská prevádzka Kaderníctvo pri SOŠ obchodu a služieb je začlenená do organizačnej štruktúry SOŠOaS ............., ako pracovisko praktického vyučovania. Slúži pre odborný výcvik profesie kaderník - kaderníčka žiakov SOŠOaS.

1.2 Dispozičné riešenie prevádzky

Kaderníctvo sa nachádza na prvom poschodí novovzniknutej budovy - nová prevádzka. Nová budova má samostatný vchod, od ktorého vedie schodište do čakárne Kaderníctva.

Hlavný vchod:

  • schodište

  • čakáreň

  • sociálne zariadenie

  • vstup do kaderníctva

Kaderníctvo je zvonku označené ako školské pracovisko. Na dverách je štítok, ktorý obsahuje - adresu školy, otváracie hodiny, meno riaditeľa školy, meno zodpovednej vedúcej prevádzky.

Zákazníci po vstupe prechádzajú schodišťom do čakárne, odtiaľ si ich zamestnanci a žiaci volajú a vykonávajú účesy. Prevádzka je vybavená umyvárňou, pracovnými miestami so zrkadlami, stoličkami, sušičmi vlasov a klimazónom. Zariadenie je jednoduché, hladké, ľahko čistiteľné, svetlých farieb. Prevádzka má prirodzené aj umelé osvetlenie. Vetranie je zabezpečené cez okná.

Vedľajšie miestnosti:

  • kancelária so sociálnym zariadením

  • sklad pomôcok a materiálu

  • práčovňa so sušiarňou

  • výlevka

Spotrebný materiál je uskladnený z časti v sklade materiálu a z časti v uzamknutej skrinke, ktorá sa nachádza na prevádzke. Dopĺňanie materiálu a jeho zadelenie na prevádzku vykonáva zodpovedná vedúca. Uskladnenie materiálu je zabezpečené podľa pokynov dodávateľa a tak, aby boli zaručené požiadavky záručnej doby a charakteristika uskladnenia.

1.3 Vybavenosť technologickým zariadením

Prevádzka:

- sušiace helmy

- klimazón

- fény

- elektrické strojčeky

- kulmy

- žehličky

1.4 Zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie, manipulácia s komunálnym odpadom

Kaderníctvo je zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu - ............ vodárenskej spoločnosti a.s. Je zabezpečené dostatočným prívodom studenej pitnej vody, aj s prívodom tečúcej teplej vody.

Tekutý odpad z kaderníctva je vyústený do verejnej kanalizácie - ......... vodárenskej spoločnosti a.s.

Komunálny odpad sa zhromažďuje do vyhradených nádob a priebežne sa vyprázdňujú. Jedenkrát denne sa vynáša do kontajnera pristaveného pri budove. Pevný odpad, ako krabice a papier sa ukladá do kontajnera. Odvoz komunálneho odpadu zabezpečujú Technické služby mesta ..............

2 HYGIENICKÉ ZÁSADY

2.1 Všeobecné predpisy - dodržiavanie osobnej hygieny

Osoby, prichádzajúce pri zamestnaní do priameho styku s kožou a sliznicami ľudí môžu pri práci ohroziť zdravie a život ľudí. Preto majú tieto povinnosti:

1. pred nástupom do takýchto zamestnaní podrobiť sa lekárskej prehliadke a po úspešnom absolvovaní získať a nosiť pri sebe preukaz o spôsobilosti vykonávať toto povolanie,

2. vyhýbať sa nákazám (horúčkovitým, hnačkovitým, hnisavým) a pri prípadnom ochorení vyhýbať sa zariadeniu (prevádzke) kaderníctva alebo jeho zamestnancom

3. vzdelávať sa so zameraním na hygienické a epidemiologické požiadavky súvisiace s vykonávanou prácou,

4. používať iba schválené a predpísané pracovné postupy. Všímať si kvalitu a nezávadnosť spracovávaných materiálov,

5. chrániť materiál, suroviny pred stykom s rôznymi škodcami a nepovolanými osobami. Skladovať ich a zaobchádzať s nimi podľa odporúčaní, aby nedošlo k narušeniu ich zdravotnej nezávadnosti,

6. priebežne odstraňovať odpady hygienicky nezávadným spôsobom,

7. udržiavať v čistote pracovisko, náradie, ochrannú odev a obuv a dodržiavať prevádzkový poriadok na pracovisku,

8. dbať o telesnú čistotu, čistotu rúk, najmä vždy po použití WC a manipulácii s odpadkami a vždy pri prechode z nečistej práce na čistú, zásadne pred začiatkom vlastnej práce. Nechty na rukách musia byť krátko ostrihané, čisté, vlasy upravené,

9. nosiť predpísaný ochranný odev pri vykonávaní práce, vymieňať pri znečistení a odkladať ho aj pri krátkodobom opustení pracoviska,

10. dodržiavať základné hygienické predpisy.

2.2 Hygienické predpisy pre zriaďovanie pracovísk

1. Prevádzky musia byť zriadené oddelene od iných miestností. Musia sa využívať len na tie účely, na ktoré boli určené,

2. oddelenia pre mužov a ženy musia byť oddelené a samostatné,

3. na každé pracovné kreslo pripadá najmenej 3m2 plochy. Medzi kreslami musia byť rozostupy (= 0,7 m), vzdialenosť krajného kresla od steny musí byť aspoň 0,6 m,

4. všetky miestnosti majú mať prirodzené osvetlenie. Umelé osvetlenie musí byť doplnené aj lokálnym osvetlením jednotlivých pracovísk. Do miestnosti nesmie byť voľný výhľad z vonku,

5. steny pracovných miest majú mať umývateľný náter. Podlahy musia byť ľahko umývateľné, bez škár, umožňujúce ľahké odstraňovanie vlasov a udržiavanie čistoty. Nábytok má byť hladký a umývateľný,

6. vykurovanie má byť ústredné, optimálna teplota 20 - 22oC,

7. miestnosti majú mať prirodzené vetranie a hlavne, kde sa robí s chemikáliami,

8. zákazníci majú mať k dispozícii svoje hygienické zariadenie zodpovedajúce hygienickým a kultúrnym požiadavkám,

9. kde sú aspoň 3 zamestnanci, je nutné zriadiť vedľajšiu zamestnaneckú miestnosť,

10. fajčiť je zakázané v celom areáli kaderníctva.

2.3 Riziká pri práci s chemickými prípravkami

1. Emulzný oxigent (H2O2 + pridané ošetrujúce prípravky) pri farbení vlasov a odfarbovaní.

     Riziká: začervenanie kože - ošetrenie sa vykoná opláchnutím čistou vodou, prípadne natretím ošetrujúcim krémom.

2. Kyselina tioglykolová a amoniak v preparačných vodách.

     Riziká: začervenanie kože - ošetrenie sa vykoná opláchnutím čistou vodou