dnes je 24.7.2021

Input:

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

16.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.12 Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD.

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá nepozornosť či nedostatočné zabezpečenie môže ohroziť tak samotného pracovníka, ktorý prácu vykonáva, či ľudí v jeho okolí. Z tohto dôvodu je potrebné uistiť sa, že prácu vykonávajú iba osoby na to spôsobilé s potrebným školením a sú použité všetky potrebné osobné či kolektívne ochranné prostriedky.

I. Legislatívny rámec

Problematika práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou je regulovaná nasledovnými legislatívnymi predpismi:

- Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov:

 • § 3 vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Oboznamovanie,

 • § 14 vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Práca vo výškach,

 • príloha č. 6.

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ukladá povinnosť zamestnávateľovi poveriť prácou vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou iba pracovníka s platným preukazom na vykonávanie takejto činnosti.

 • § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. Povinnosti zamestnávateľa.

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z.ktorá ustanovuje postup pri plánovaní prác vo výškach.

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou (bez použitia špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky) je akákoľvek práca:

- vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy,

- z pohyblivej pracovnej plošiny,

- z rebríka vo výške nad 5 m,

- pri zemných prácach s výkopom hlbším ako 1,3 m.

II. Základné druhy školení na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

A. práce vo výškach (bez použitia špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky)
Cieľovou skupinou sú zamestnanci a osoby samostatne zárobkovo činné, ktorí vykonávajú činnosti vo výške a nad otvorenou hĺbkou viac ako 1,5 metra, nad nechránenou vodnou hladinou alebo nádržami s nebezpečnou látkou, kde sú chránení kolektívnym alebo osobným zabezpečením.

 • Školenie pracovníkov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou z predpisov BOZP, oboznámenie sa s použitím prostriedkov osobného zabezpečenia a platnej legislatívy. Z tohto školenia sa vyhotoví zápis a vykoná ho Bezpečnostný technik.

B. práce vo výškach zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
Do tejto kategórie patria činnosti vykonávané na lanách za použitia špeciálnej techniky na výstup a zostup po lane s priebežným istením na poistnom lane s použitím technických pomôcok so samo uzamykacím systémom, ako aj vybrané lezecké techniky vhodne aplikované pre prístup po lane, záchranné a evakuačné techniky. Po ukončení školenia účastníkom bude vystavený preukaz na vykonávanie prác špeciálnou technikou, ktorý sa takisto obnovuje opakovaným školením 1x za 12 mesiacov).

Takisto, aj tento typ školenia delíme na :

 • Základné školenie.

 • Opakované školenie (1x za 12 mesiacov).

 • Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov).

III. Organizácia prác vo výškach

Pri plánovaní a organizácií prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou je zamestnávateľ povinný riadiť sa príslušnou platnou legislatívou.

V skratke, povinnosti zamestnávateľa sú nasledovné :

 • Odstrániť riziko.

 • Ak nie je možné vykonávať dočasné práce vo výškach bezpečne a vo vhodných podmienkach, musia sa vybrať najvhodnejšie pracovné prostriedky – kolektívne majú prednosť pred inými.

 • Ak si vykonanie činnosti vyžaduje odstránenie kolektívneho ochranného prostriedku, dočasne, musia sa prijať náhradné opatrenia.

 • Vždy pred začatím novej práce vo výškach musí informovať pracovníkov o rizikách a správnych spôsoboch práce.

 • Pri zmene pracoviska musí pripraviť vhodný systém na ochranu proti pádu a zabezpečiť preškolenie pracovníkov.

Práca vo výškach musí byť:

 • Plánovaná a organizovaná.

 • Vykonávaná iba vyškolenými pracovníkmi.

 • Vykonávaná len na zabezpečených pracoviskách.

 • Vykonávaná so zreteľom na možnosti záchrany ako aj na pracovníkov či tretie osoby v blízkosti.

 • Vykonávaná len vtedy, keď sú vhodné poveternostné podmienky.

IV. Ochranné prostriedky, prerušenie prác a zabezpečenie pracovného priestoru

A. Zabezpečenie proti pádu (v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. 
Pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou sa na všetkých pracoviskách a komunikáciách osoba vykonávajúca stavebné práce zabezpečuje proti pádu podľa tejto prílohy v súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 392/2006 Z. z. kolektívnym zabezpečením alebo osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu:  
a) od výšky 1,5 m,  
b) do voľnej hĺbky, kde hrozí utopenie, zapadnutie v jamách a nádržiach s vodou, vápnom, maltou, zasypanie materiálom alebo iné nebezpečenstvo poškodenia zdravia.  
Na plochách so sklonom viac ako 10° musí byť kolektívne zabezpečenie proti pádu umiestnené aj pozdĺž hrany pádu v smere sklonu.  
Zabezpečenie proti pádu od výšky 1,5 m sa nevyžaduje, ak pracovisko alebo komunikácia je vymedzená zábranou umiestnenou vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od hrany pádu.  

B. Osobné ochranné prostriedky

Sú to pracovné prostriedky proti pádu, ktoré podľa účelu a spôsobu použitia rozdeľujeme na polohovacie systémy a systémy zachytenia pádu. Tieto sú najmä:

a) systémy na zachytávanie pádu, samonavíjacie záchytné zariadenia, záchytné zariadenia vedeného typu na tuhom alebo pružnom kotviacom vedení,

b) systémy na zabezpečenie pracovnej polohy, sedacie výstroje,

c) spojovacie laná,

d) tlmiče pádu,

e) zlaňovacie zariadenia,

f) nosné popruhy,

g) konektory.

Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov oprávnenou osobou. Takisto, po každej mimoriadnej udalosti (napr. po zachytení pádu osoby vykonávajúcej práce alebo po extrémnom namáhaní) sa musí vykonať skúška osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu.

Môže sa použiť len po kontrole jeho kompletnosti, schopnosti prevádzky a bezchybného stavu osobou, ktorá ho použije.

Výber alebo použitie osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu musí zodpovedať dĺžke možného pádu a podmienkam určeným jeho výrobcom, pričom bezpečná výška zachytenia padajúcej osoby je najmenej 1 m od úrovne možného dopadu. Bezpečnostný pás sa nesmie použiť na zachytenie voľného pádu osoby (bod 5.5 prílohy č. 6 vyhlášky).

C. Kolektívne zabezpečenie

Kolektívne zabezpečenia, označované často ako pasívne, sú také zabezpečenia, ktoré si nevyžadujú aktivitu užívateľa. Majú za úlohu obmedziť prístup na miesto s ohrozením pádom z výšky. Sú to napríklad zábradlia, ochranné ohradenie, lešenie, poklopy, záchytné ohradenie, záchytné lešenie alebo sieť. Musia byť dostatočne pevné a odolné voči vonkajším silám a nepriaznivým vplyvom, upevnené, aby bezpečne unieslo predpokladané namáhanie.

Najčastejší kolektívnym zabezpečením sú zábradlia. Tieto sú navrhované v súlade s normou EN 13374 Systémy dočasnej ochrany voľného okraja. Iným populárnymi riešením sú záchytné siete, ktoré navrhujeme a inštalujeme v zmysle noriem EN 1263-1 a EN 1263-2 Záchytné siete.

D. Prerušenie prác vo výške a nad voľnou hĺbkou

   
Príloha č. 6 vyhlášky č. 143/2013 Z. z. stanovuje, v akých prípadoch musia byť práce vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou prerušené. Sú to nasledovné prípady :  
a) pri búrke, silnom daždi, snežení, tvorení námrazy,  
b) pri vetre s rýchlosťou od 8 m.s-1 (5. Bf stupeň), ak ide o práce vykonávané na zavesených konštrukciách, na rebríkoch, ak sú chodidlá vo výške viac ako 5 m a pri použití osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu,  
c) pri vetre s rýchlosťou od 10,8 m.s-1 (6. a vyšší Bf stupeň),  
d) pri viditeľnosti menej ako 30 m,  
e) pri teplote prostredia menej ako -10°C alebo viac ako + 43°C.  
Prerušenie práce vo výške a nad voľnou hĺbkou podľa vyššie uvedených bodov sa nevzťahuje na naliehavú prácu na predchádzanie vzniku bezprostrednej škody a odstránenie vzniknutej škody v záujme zabezpečenia bezporuchovej prevádzky stavieb, inžinierskych sietí a technických zariadení; táto naliehavá práca sa vykonáva len v nevyhnutnom rozsahu, počas nevyhnutne potrebného času a po vykonaní dodatočných opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

E. Zabezpečenie pracovného priestoru

Ďalším dôležitým prvkom pri prácach vo výške alebo nad voľnou hĺbkou je zabezpečenie pracovného priestoru vhodným spôsobom tak, aby sa vylúčilo ohrozenie pracujúcich alebo iných osôb. Znovu príloha č. 6 vyhlášky č. 143/2013 Z. z. stanovuje presné podmienky, ako sa pracovné miesto zabezpečí.

Ohrozený priestor sa zabezpečí:  
a) vylúčením prevádzky,  
b) použitím ochrannej konštrukcie, záchytnej konštrukcie alebo lešenia vybaveného záchytnými sieťami, ktoré vymedzujú ohrozený priestor a zachytávajú prípadný pád, alebo  
c) ohradením dvojtyčovým zábradlím s výškou najmenej 1 m s tyčami upevnenými na nosných stĺpoch s dostatočnou stabilitou; na krátkodobé práce s jednoduchým náradím a pracovnými pomôckami, ak nepresiahnu pracovný rozsah jednej pracovnej zmeny, stačí vymedziť ohrozený priestor jednotyčovým zábradlím, prípadne lanom upevneným vo výške 1 m.  
Ochranné pásmo, ktorým je ohrozený priestor vymedzený ohradením, musí mať šírku od okraja pracoviska alebo pracovnej podlahy najmenej:  
a) 1,5 m pri práci vo výške od 3 m do 10 m vrátane,  
b) 2 m pri práci vo výške nad 10 m do 20 m vrátane,  
c) 2,5 m pri práci vo výške nad 20 m do 30 m vrátane,  
d) 1/10 výšky objektu pri práci vo výške nad 30 m.  
Pri práci na plochách so sklonom viac ako 25° sa zväčšuje každé ochranné pásmo o 0,5 m. Šírka ochranného pásma sa určuje od päty kolmice, ktorá prechádza vonkajšou hranou voľného okraja miesta práce vo výške a nad voľnou hĺbkou.  
V mieste dopravy materiálu do výšky pomocou ručnej kladky alebo kladkostroja sa ochranné pásmo rozširuje o 1 m na všetky strany od pôdorysného profilu dopravovaného bremena.  
Pri objektoch, ktorých pomer výšky k najväčšiemu pôdorysnému rozmeru je viac ako 10 : 1, najmä pri vežiach, továrenských komínoch, televíznych a rozhlasových vysielačoch, vodojemoch, meteorologických stožiaroch, sa ochranné pásmo vymedzuje po celom obvode objektu podľa bodov a) až d).  
V prípade, že komunikácia pre chodcov z dôvodu prác vo výške zužuje alebo je preložená ku komunikácii pre vozidlá prípadne do nej, musí sa oddeliť od prejazdného profilu komunikácie pre vozidlá dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m a zabezpečiť proti odstreku vody alebo blata od dopravných prostriedkov zástenou alebo debnením. Výškové nerovnosti medzi komunikáciou pre vozidlá a komunikáciou pre chodcov sa musia vyrovnať.  
F. Práca na streche  
Pri práci na streche sa osoba vykonávajúca stavebné práce chráni  
a) proti pádu zo strešného plášťa na voľných okrajoch,  
b) proti skĺznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25°,  
c) proti prepadnutiu cez strešnú konštrukciu.