dnes je 23.6.2021

Input:

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

30.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.3 Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Bc. Michal Pecek

Tejto problematike sa venujú nasledovné zákony, vyhlášky a nariadenia vlády:

  • Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška č. 147/2013 Z. z., Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností Nariadenie vlády 396/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

  • Nariadenie vlády 159/2001 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov Zmena: 470/2003 Z. z.

Práca vo výškach sa berie aj práca na rebríku vo výške 1,5 m.

V § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. sú špecifikované povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s plnením požiadaviek na BOZP.

Povinnosť zamestnávateľa starať sa o BOZP sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré sú s jeho vedomím v jeho priestoroch.

Plnenie úloh zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o BOZP zabezpečujú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností.

Zamestnávateľ je povinný :

  • zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika u všetkých zamestnancov.

  • odstraňovať nebezpečenstvá a ohrozenia

  • určovať bezpečné pracovné postupy

  • určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať.

Vyhláška č. 147/2013 Z. z.

§ 2

Základné definície

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) bezpečnostným opatrením opatrenie, prostredníctvom ktorého sa pri stavebných prácach technickým spôsobom alebo organizačným spôsobom zaisťuje bezpečný výkon činnosti alebo bezpečná prevádzka,

b) inžinierskymi sieťami cestná, železničná, vodná a iná dopravná sieť, vodovodná, kanalizačná, energetická, telekomunikačná a iná rozvodná sieť vrátane ich zariadení,

c) nebezpečným dosahom maximálny dosah pracovného zariadenia stavebného stroja alebo zariadenia (ďalej len „stroj”) zväčšený o bezpečnostné pásmo najmenej 2 m,

d) ohrozeným priestorom priestor, v ktorom nemožno vylúčiť poškodenie zdravia osoby v dôsledku ohrozenia vzniknutého najmä umiestnením a činnosťou osoby alebo pracovného prostriedku, pádom predmetu alebo zrútením konštrukcie,

e) osobou vykonávajúcou stavebné práce fyzická osoba, ktorá osobne vykonáva stavebné práce,

f) prácou nad sebou práca, pri ktorej môže byť osoba vykonávajúca stavebné práce ohrozená stavebnými prácami vykonávanými na pracovisku nad ňou, najmä pádom predmetov,

g) prácou v sťažených podmienkach práca v stiesnených priestoroch, v uzavretých priestoroch, v extrémnych klimatických podmienkach alebo v extrémnych mikroklimatických podmienkach,

h) prácou s osobitným nebezpečenstvom práca podľa osobitného predpisu7) alebo práca, pri ktorej sa riziko zvyšuje vzhľadom na jej charakter, použitý pracovný postup alebo podmienky pracovného prostredia,

i) prácou súvisiacou so stavebnými prácami činnosť, ktorá bezprostredne súvisí so stavebnými prácami, a to aj ak sa vykonáva samostatne,

j) prácou vo výške a nad voľnou hĺbkou práca, pohyb a iná činnosť osoby, pri ktorej je osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky,

k) stálym dozorom nepretržité sledovanie stavu pracoviska a činnosti osoby vykonávajúcej stavebné práce osobou určenou zhotoviteľom stavebných prác, ktorá sa nachádza na bezpečnom mieste a primerane ďaleko od osoby vykonávajúcej stavebné práce, nevzdiali sa a nevykonáva inú činnosť, ako toto sledovanie,

l) stavebnými prácami v mimoriadnych podmienkach stavebné práce vykonávané súbežne s inými ako stavebnými prácami, práce v sťažených podmienkach a práce s osobitným nebezpečenstvom,

m) udržiavacími prácami práce, ktorými sa objekty, budovy, konštrukcie a ich časti udržiavajú v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave,

n) zábranou prírodná prekážka alebo umelá prekážka, ktorá