dnes je 23.6.2021

Input:

Požiarny poriadok pracoviska

27.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5 Požiarny poriadok pracoviska

Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD.

Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi.

Legislatíva

Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky:

- 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii (§ 24, § 26 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. časová verzia predpisu účinná od 01. 09. 2015) v znení vyhlášky č. 202/2015 Z. z.

- 142/2004 Z. z.o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami vyhlášky č. 142/2004 Z. z.)

Kedy a kto vypracúva požiarny poriadok?

Požiarny poriadok pracoviska sa vypracúva pre pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a upravuje požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a osobitné povinnosti zamestnancov na tomto pracovisku.

Technik požiarnej ochrany v spolupráci so zodpovedným vedúcim príslušného pracoviska vypracúva požiarny poriadok pre jednotlivé pracoviská. Schvaľuje ho štatutárny orgán spoločnosti alebo ním vymenovaná osoba.

Následne je umiestnený na viditeľnom mieste a trvalo sprístupnený všetkým pracovníkom.

Čo obsahuje?

a) stručný popis technologického postupu a charakteristiku nebezpečenstva vzniku požiaru na pracovisku;

b) požiarnotechnické charakteristiky spracúvaných, používaných a skladovaných surovín a materiálov a ich najvyššie prípustné množstvá na pracovisku;

c) požiadavky na pracovisko na zabezpečenie ochrany pred požiarmi;

d) zoznam miest a zariadení alebo ich častí so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru; miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru určuje technik požiarnej ochrany (§ 9 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.) podľa zásad uvedených v § 1 ods. 2 a § 18 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)

e) osobitné povinnosti zamestnancov.

V prílohe požiarneho poriadku pracoviska je uvedený aktuálny zoznam členov protipožiarnej hliadky pracoviska s určením ich úloh. Počet členov protipožiarnej hliadky určuje technik požiarnej ochrany (§ 9 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.) podľa zásad uvedených v § 1 ods. 2 a § 18 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.).


Príloha č. 1 Vzor požiarneho poriadku pracoviska

Stiahnuť vzor

POŽIARNY PORIADOK

STOLÁRSKEJ DIELNE WOOD DESIGN, a. s.

Dokument je spracovaný v súlade s ustanoveniami:

- § 26 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

   Meno, Priezvisko   Funkcia   Podpis   
Spracoval   Peter Jakubec   Technik požiarnej ochrany       
Podieľal sa   Adam Červenák   Vedúci stolárskej dielne       
Schválil   Ing. Juraj Hronec   Konateľ spoločnosti       

V (mesto) dňa (dátum)

1. Stručný opis technologického postupu a charakteristika nebezpečenstva vzniku požiaru na pracovisku

V stolárskej dielni sa spracúvajú rôzne druhy dreva. Samostatné opracovanie dreva prebieha na strojovom zariadení – pásových a kotúčových pílach, kombinovaných hobľovacích strojoch, frézach a brúskach. Jednotlivé druhy výrobkov sa lepia teplým glejom, ktorý sa zohrieva na elektrickom variči. Na odstránenie triesok a pilín sa používajú miestne odťahy spojené do pneumatického dopravného systému. Niektoré drevené výrobky sa ručne upravujú náterovými látkami na báze horľavých riedidiel v priestore na občasné nanášanie náterových hmôt alebo v striekacej kabíne. V priestore na občasné nanášanie náterových hmôt sa upravujú výrobky, na ktoré sa náterová hmota striekaním nanáša najviac päť minút v priebehu pol hodiny (§ 2 ods. 5 vyhlášky č. 142/2004 Z. z.). Výrobky, ktorých povrchová úprava náterovými hmotami trvá dlhšie ako päť minút, sa táto vykonáva v striekacej kabíne.

Drevo je horľavý materiál. Pri mechanickom opracovaní vzniká veľké množstvo pilín, hoblín a triesok, ktoré sú z hľadiska rizika požiaru podstatne nebezpečnejšie ako kompaktné drevo. Drevný prach, ktorý vzniká pri opracúvaní dreva, najmä pri brúsení, môže tvoriť so vzduchom výbušnú zmes. Súvislá vrstva drevného prachu hrúbky viac ako na vykurovacích telesách, technologických zariadeniach a konštrukciách je nebezpečná z hľadiska vznietenia a šírenia požiaru. Drevná hmota napustená fermežou alebo olejom používanými na mazanie, sa stáva samovznietivá. Pri úprave drevených výrobkov náterovými látkami na báze horľavých riedidiel sa do ovzdušia vyparujú prchavé zložky, ktoré môžu so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes.

2. Požiarno-technické charakteristiky spracúvaných a používaných surovín a materiálov

Drevo je materiál rastlinného pôvodu. Horľavosť závisí od obsahu vody, živice a tvrdosti. Mäkké drevo je ľahšie zápalné ako tvrdé. Hobliny podporujú intenzitu šírenia plameňa v dôsledku pórovitosti nahromadených hoblín. Navrstvené piliny majú sklon k samovznieteniu. Rozvírený drevný prach je výbušný.

a. Smrekové drevo

Teplota vzplanutia 350°C+360°C

Teplota vznietenia 390°C+400°C

Výhrevnosť 19,9 MJ/ kg-1

b. Borovicové drevo

Teplota vzplanutia 360°C+370°C

Teplota vznietenia 400°C+410°C

Výhrevnosť 19,8 MJ/ kg-1

c. Riedidlo/ Acetón

Ľahko vznetlivá bezfarebná kvapalina a aromatickým zápachom. Odparuje sa veľmi rýchlo a so vzduchom tvorí výbušnú zmes.

Teplota vzplanutia 18°C

Teplota vznietenia 465°C

Výhrevnosť 28 470 MJ/kg-1

d. Olej na mazanie

Teplota vzplanutia 100-225°C

Teplota tuhnutia 0-10°C

Trieda nebezpečnosti IV

3. Najvyššie prípustné množstvá používaných surovín a materiálov v stolárskej dielni

Drevo: - pripravené na spracovanie a v rozpracovanom stave,

- hotové výrobky uložené na ploche 10m˛ vyznačenej na podlahe červenou čiarou vedľa kancelárie majstra,

- v prevádzke v samostatnej miestnosti.

_____________________________________________________________

Náterové látky: 10 l

Riedidlo: 5 l

Lepidlo: 5 l

Olej na mazanie: 5 l

_____________________________________________________________

4. Požiadavky na pracovisko na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Zoznam miest a zariadení alebo ich častí so zvýšeným nebezpečenstvom, možnosti vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru.

Priestor, v ktorom je umiestnený varič na zohrievanie gleja.

Úprava výrobkov náterovými látkami na báze horľavých riedidiel.

Vykurovacie telesá.

Pneumatický dopravný systém na odsávanie odpadu od strojov.

a. Priestor, v ktorom je umiestnený varič na zohrievanie gleja

Opatrenie:

Glej sa zohrieva pod dohľadom pracovníka. Varič je umiestnený na nehorľavej podložke s izolovanými bočnými stenami.

b. Úprava výrobkov náterovými látkami na báze horľavých riedidiel

Opatrenie:

Natierať výrobky náterovými látkami na báze horľavých rozpúšťadiel možno iba v priestore na občasné nanášanie náterových hmôt alebo v striekacej kabíne.

V priebehu nanášania a 8 hodín po nanášaní musí byť v prevádzke odsávací systém. Naraz môže natierať súčasne iba jeden pracovník.

V priestore na občasné nanášanie náterových hmôt sa upravujú výrobky, na ktoré sa náterová hmota striekaním nanáša, najviac päť minút v priebehu pol hodiny (§ 2 ods. 5 zákona č. 142/2004 Z. z.). Výrobky, ktorých povrchová úprava náterovými hmotami trvá dlhšie ako päť minút, sa musí vykonávať v striekacej kabíne. Obsah nádoby na odkladanie zvyškov náterových hmôt a podobných