dnes je 9.12.2019
Input:

Požiarne poplachové smernice

26.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.6 Požiarne poplachové smernice

Kristína Iudita Kmety

Požiarna poplachová smernica patrí medzi základnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, v zmysle ustanovení § 27 zákona č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru.

Smernice obsahujú nasledovné informácie:

a) Povinnosti zamestnanca, ktorý spozoruje požiar, spôsob a miesto ohlásenia požiaru.

b) Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu pre zamestnancov a hasičskú jednotku (či už hasičskú jednotku právnickej osoby alebo Jednotky hasičského a záchranného zboru).

c) Povinnosti zamestnancov pri vyhlásení požiarneho poplachu, najmä pokyny o tom, v ktorých prípadoch majú zostať na svojich pracoviskách a v ktorých prípadoch ich majú opustiť, prípadne akým spôsob majú prispieť k zdolávaniu požiarov.

d) Miesto a číslo telefónu ohlasovne požiarov (ak je zriadená; je možné mať aj spoločnú ohlasovňu požiarov pre viacerých nájomcov budovy), číslo telefónu pohotovostnej služby elektrárne, ktorá dodáva elektrinu, plynárne a vodárne a čísla liniek tiesňového volania;

Požiarne poplachové smernice vypracúva technik požiarnej ochrany. Ak je v právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľa, zriadená hasičská jednotka, spolupracuje s veliteľom tejto jednotky.

V objekte s viacerými právnickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi vlastník objektu zabezpečí vypracovanie požiarnych poplachových smerníc pre celý objekt. Požiarne poplachové smernice sa umiestňujú na vhodných miestach tak, aby boli čitateľné, viditeľné a trvalo prístupné všetkým osobám. Osoby určené na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase musia mať požiarne poplachové smernice k dispozícií.

Požiarne poplachové smernice schvaľuje štatutárny orgán právnickej osoby alebo ním poverená osoba, fyzická osoba – podnikateľ, alebo ňou poverená osoba. Požiarne poplachové smernice kontroluje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, po každej organizačnej alebo inej zmene. Ak táto zmena mala vplyv na obsah dokumentácie, vykoná v nej potrebné zmeny. Kontrolu tejto dokumentácie vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, po požiari vykoná kontrolu dokumentácie spracovanej pre objekty, v ktorých požiar vznikol alebo sa šíril, a upraví ju v súlade s poznatkami získanými pri jeho zdolávaní.

Vzor ako vyplniť požiarne poplachové smernice


Stiahnuť dokument