Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Požiadavky na ubytovacie zariadenia

28.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.9.1 Požiadavky na ubytovacie zariadenia

Ing. Alexander Sicher

Požiadavky na ubytovacie zariadenia v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

1. Ubytovacie zariadenie musí mať zabezpečené dostatočné množstvo tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody.

2. Svetlá výška izby ubytovacieho zariadenia musí mať

a) najmenej 2 400 mm, odporúča sa 2 600 mm

b) v podkroví najmenej 2 300 mm, odporúča sa aspoň 2 400 mm

c) v podkroví so skloneným stropom najmenej nad polovicou svojej plochy svetlú výšku najmenej 2 400 mm; v miestach sklonenia má byť najmenšia svetlá výška aspoň 600 mm, pričom do podlahovej plochy miestnosti sa započítava plocha, nad ktorou je najmenšia svetlá výška 1 300 mm.

V ubytovacích zariadeniach sa zriaďuje:

- priestor na vypranie bielizne a odevov a primerane aj oddelený priestor na sušenie a žehlenie osobnej bielizne a odevov s možnosťou vetrania, ak pranie osobnej bielizne a odevov nie je zabezpečené iným spôsobom (napr. dodávateľským spôsobom),

- uzavretý priestor na uloženie potrieb na upratovanie vybavený výlevkou s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody a skrinkou na odkladanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov so zabezpečením vetrania.

- priestor na uskladnenie inventára a uzavretý priestor na oddelené skladovanie čistej a použitej bielizne s možnosťou vetrania,

- uzavretý priestor s možnosťou vetrania na uloženie predmetov občasnej potreby, ako sú kufre, sezónne odevy, vozíky

Ak sa v ubytovacom zariadení zriaďuje centrálna práčovňa, musí spĺňať tieto požiadavky:

a) čistá časť práčovne je funkčne a stavebne oddelená od nečistej časti práčovne, pričom dispozičné riešenie a vybavenie je zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku kríženiu prevádzky čistej časti a nečistej časti,

b) čistá časť práčovne je vybavená umývadlom s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody; v nečistej časti práčovne sú umiestnené práčky, pričom je tiež vybavená umývadlom a drezom s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody,

c) zabezpečiť podmienky na sušenie bielizne, mangľovanie bielizne alebo žehlenie bielizne a ochranu čistej bielizne pred znečistením a druhotnou kontamináciou,

d) podlahy v priestoroch práčovne s mokrou prevádzkou sú vyspádované ku kanalizačnej vpusti; povrchová úprava stien v mieste možného znečistenia do výšky 180 cm a podlaha všetkých priestorov práčovne je z umývateľného, dezinfikovateľného a nešmykľavého materiálu,

e) musí byť zabezpečené vetranie všetkých priestorov práčovne.

Zariadenia na osobnú hygienu:

- V ubytovacích zariadeniach musia byť zriadené zariadenia na osobnú hygienu, ktorými sú umyvárne a záchody so samostatným vchodom z predsiene ubytovacej bunky alebo spoločné umyvárne a spoločné záchody pre viac ubytovacích miestností oddelené pre mužov a ženy, so samostatným vchodom z chodby ubytovacieho zariadenia. Spoločné umyvárne musia byť riešené tak, aby neboli spojené priechodom so spoločnými záchodmi. Vchod do spoločných záchodov a spoločných umyvární musí byť riešený tak, aby zabraňoval priamemu pohľadu do týchto priestorov.

- Umývadlá musia byť vybavené miešacou batériou s prívodom teplej vody a studenej vody, poličkou na odkladanie toaletných potrieb a zrkadlom.

- Ručné sprchy musia byť umiestnené v uzavretých kabínach a polouzavretých kabínach. Sprchovacie kabíny musia byť vybavené poličkami na odkladanie mydla a na vhodnom mieste aj vešiakmi na zavesenie odevu a uteráka.

- Zariadenia na osobnú hygienu, šatne a oddychové miestnosti zamestnancov v ubytovacích zariadeniach musia spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky podľa osobitného predpisu.

Úprava stien a podláh:

- Steny predsiení ubytovacích buniek, zariadení na osobnú hygienu, kuchyniek a spoločných priestorov sú na miestach, na ktorých môže dôjsť k ich znečisteniu, zabezpečené umývateľným povrchom; ostatná plocha stien a steny iných miestností musia byť vymaľované. Základná oprava všetkých umývateľných povrchov a maľovanie stien sa vykonáva najmenej raz za tri roky; pri znečistení bezodkladne.

- Podlahy miestností v ubytovacích zariadeniach musia byť zabezpečené tak, aby boli ľahko čistiteľné, hladké, bez škár a nešmykľavé a podlahy v spoločných umyvárňach a sprchovacích kabínach aj vyspádované k odpadovej mriežke. Na podlahy v sprchovacích kabínach možno použiť len rohože z plastických látok.

Upratovanie, čistenie:

- Všetky priestory ubytovacieho zariadenia musia byť denne upratované, zariadenia na osobnú hygienu denne umývané a dezinfikované. Rohože pod sprchami musia byť najmenej raz za týždeň vydrhnuté kefou a dezinfikované. Najmenej raz za štvrťrok musí byť vykonané upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svietidiel, vykurovacích telies a s vyprášením matracov a prikrývok.

- Výmena posteľnej bielizne sa musí

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: