dnes je 5.3.2021

Input:

Povinnosti obchodnej spoločnosti v súvislosti s likvidáciou od 1. 10. 2020

12.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.4 Povinnosti obchodnej spoločnosti v súvislosti s likvidáciou od 1. 10. 2020

Ing. Ivana Glazelová

Likvidáciu obchodných spoločností a dodatočnú likvidáciu upravuje vo svojich ustanoveniach Obchodný zákonník (§ 70 až § 75k ObZ). V súlade s § 70 ods. 3 Obchodného zákonníka spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak. V čase likvidácie za spoločnosť koná likvidátor.

Zmenou ustanovení Obchodného zákonníka od 1. 10. 2020 dochádza k zrušeniu povinnosti spoločnosti doložiť súdu súhlas príslušného správcu dane, ak návrh na výmaz z obchodného registra podáva spoločnosť a nejde o zrušenie spoločností bez likvidácie s právnym nástupcom (táto povinnosť spoločnosti vyplývala z ustanovenia § 68 ods. 11 Obchodného zákonníka v znení účinnom do 30. 9. 2020).

V tejto nadväznosti je tiež s účinnosťou od 1. 10. 2020 vypustený § 54 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), podľa ktorého do 30. 9. 2020 správca dane na žiadosť daňového subjektu vydáva písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra, ak nemá voči daňovému subjektu daňovú pohľadávku a daňový subjekt nemá daňový nedoplatok alebo ak u daňového subjektu neprebieha výkon daňovej kontroly, určenie dane podľa pomôcok alebo vyrubovacie konanie.

V zmysle ustanovenia § 75j ObZ Obchodného zákonníka v znení účinnom