Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Pokyny na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa

1.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.1.2 Pokyny na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa

Ing. Vladimír Švec


Stiahnuť vzor

Pokyny na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa

Dôležité telefónne čísla:

Hasičská a záchranná služba: 150

Záchranná služba: 155

Polícia: 158

Tiesňové volanie: 112

(hasiči, polícia, lekár):

Úvod:

Tieto pokyny sú vypracované v súlade so zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a slúžia na informovanie zamestnancov iného zamestnávateľa.

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa

Povinnosti zamestnávateľa: Zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) platné pre jeho pracoviská a priestory, najmä informácie:

 1. nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť a o výsledkoch posúdenia rizík,
 2. preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie BOZP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov iného zamestnávateľa a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,
 3. opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie.

Informovanie o nebezpečenstvách a ohrozeniach

Všetci zamestnanci iného zamestnávateľa dostanú potrebné informácie a ohrozeniach a nebezpečenstvách od vedúceho pracoviska, ktorý im schváli bezpečné pracovné postupy (stačí ústnou formou) a bude dohliadať, či dodržiavajú všetky predpisy BOZP a svojou prácou neohrozujú svoj život a zdravie a život a zdravie iných osôb pohybujúcich sa v priestoroch zamestnávateľa. V prípade zistenia, že zamestnanci iného zamestnávateľa porušujú predpisy na zaistenie BOZP je vedúci pracoviska povinný okamžite zastaviť ich práce a zabezpečiť nápravné opatrenia a povoliť im pokračovať v pracovnej činnosti až po odstránení zistených nedostatkov.

Preventívne opatrenia a ochranné opatrenia, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie BOZP, a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov iného zamestnávateľa a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách

Všetci zamestnanci iného zamestnávateľa dostanú informácie o všetkých zákazoch a príkazoch vzťahujúcich sa na pracoviská, kde budú vykonávať svoju pracovnú činnosť a priestory, v ktorých sú oprávnení sa pohybovať. Tieto informácie im poskytne vedúci príslušného pracoviska (stačí ústnou formou).

Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj opatrenia a postup v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie

Všetci zamestnanci iného zamestnávateľa budú poučení:

 • - o postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci; toto poučenie vykoná vedúci pracoviska a poučení zamestnanci iného zamestnávateľa svojim podpisom potvrdia, že tomuto poučeniu porozumeli a budú postupovať v zmysle predpisov na zaistenie BOZP a pokynov na poskytovanie prvej pomoci,
 • - o opatreniach a postupe v prípade vzniku požiaru podľa požiarnych poplachových smerníc schválených zamestnávateľom; toto poučenie vykoná vedúci pracoviska a poučení zamestnanci iného zamestnávateľa svojim podpisom potvrdia, že tomuto poučeniu porozumeli,
 • - o postupe záchranných prác a evakuácie podľa požiarneho evakuačného plánu schváleného zamestnávateľom; toto poučenie vykoná vedúci pracoviska a poučení zamestnanci iného zamestnávateľa svojim podpisom potvrdia, že tomuto poučeniu porozumeli.

Postup v prípade vzniku udalosti

Povinnosti zamestnancov iného zamestnávateľa:

Zamestnanec iného zamestnávateľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu vedúcemu a vedúcemu pracoviska vznik:

 • - pracovného úrazu alebo služobného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav,
 • - iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa,
 • - nebezpečnej udalosti,
 • - bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,
 • - akejkoľvek udalosti uvedenej vyššie, ak sa stal svedkom takejto udalosti.

Oznámenie takejto udalosti môže byť vykonané i ústnou formou, podľa možností čo najpodrobnejšie.

Povinnosti vedúceho pracoviska:

Vedúci pracoviska je povinný po obdržaní informácii o vzniku udalosti vykonať nevyhnutné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. Ak sa stav pracoviska mení v dôsledku vykonania opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu možnému ohrozeniu života a zdravia, alebo veľkej hospodárskej škode, vedúci pracoviska je povinný zabezpečiť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takejto udalosti.

Povinnosti zamestnávateľa:

Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca iného zamestnávateľa, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu (registrovaný pracovný úraz), tak, že:

 • - zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca iného zamestnávateľa, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné zo zreteľom na jeho zdravotný stav a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť, v prípade smrti, ťažkej ujmy na zdraví (závažný pracovný úraz), zamestnávateľ je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,
 • - spíše podklad pre záznam o registrovanom pracovnom úraze a zašle ho zamestnávateľovi zamestnanca,
 • - prijme a vykoná nevyhnutné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu.

Zamestnávateľ je povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik:

 1. registrovaného pracovného úrazu,
  • - príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť,
  • - príslušnému útvaru policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,
  • - príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz,

Povinnosti pri vzniku pracovných úrazov bez práceneschopnosti viac ako tri dni:

Pri vzniku takéhoto pracovného úrazu je zamestnanec iného zamestnávateľa povinný informovať svojho priameho nadriadeného a vedúceho pracoviska o vzniku pracovného úrazu. Vedúci pracoviska, ktorý sa dozvedel o vzniku takéhoto pracovného úrazu je povinný zapísať všetky náležitosti do evidencie úrazov. Zapísanie týchto náležitostí slúži pre prípad, ak následkami pracovného úrazu vznikne neskôr práceneschopnosť dlhšia ako tri dni a bude treba vykonať registráciu.


ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INFORMÁCIÍ A POKYNOV NA ZAISTENIE BOZP PRE ZAMESTNANCOV INÉHO ZAMESTNÁVATEĽA VYKONÁVAJÚCICH PRÁCE NA PRACOVISKÁCH A V PRIESTOROCH ZAMESTNÁVATEĽA

Svojim podpisom potvrdzujem, že mi boli poskytnuté nasledovné informácie a pokyny na zaistenie BOZP:

 • - o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizík,
 • - o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie BOZP, a ktoré sa
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: