dnes je 7.12.2019
Input:

Pokladnica e-kasa klient a jej používanie z pohľadu účtovníctva v roku 2019

24.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.1.3 Pokladnica e-kasa klient a jej používanie z pohľadu účtovníctva v roku 2019

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Problémy v dodávateľskom reťazci certifikovaných zariadení a neskoré zareagovanie podnikateľov spôsobilo, že do polovice júna nezačalo používať virtuálnu registračnú pokladnicu alebo on-line registračnú pokladnicu ešte veľké množstvo podnikateľov s elektronickými registračnými pokladnicami. Z uvedených dôvodov sa dalo predpokladať, že z objektívnych dôvodov nedostatku zodpovedajúcich technických zariadení veľa podnikateľov nebude schopných používať on-line registračnú pokladnicu od stanoveného termínu 1. júla 2019. Preto dňa 11. júna 2019 bol na rokovaní vlády schválený návrh novely zákona, ktorým sa mení zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, kde sú upravené určité úľavy pre podnikateľov.

Termín na prechod k evidovaniu tržieb na on-line registračnej pokladnici alebo virtuálnej registračnej pokladnici zostáva 1. júla 2019. Napriek tomu sa zohľadňujú objektívne skutočnosti:

Pri používaní on-line registračnej pokladnice

Odsúva sa termín, odkedy nesplnenie povinnosti používať on-line registračnú pokladnicu bude sankcionované ukladaním pokút podnikateľom nepoužívajúcim on-line registračnú pokladnicu až na 1. január 2020. Pokutám sa však môžu vyhnúť len tí podnikatelia, ktorí preukážu, že do 30. júna 2019 požiadali o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.

V prípade, že podnikateľ túto podmienku splnil (požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient) a nemá dodanú, resp. pripravenú on-line registračnú pokladnicu, do 31. decembra 2019 môže používať pôvodnú elektronickú registračnú pokladnicu bez hrozby pokuty. Ak bol podnikateľovi zrušený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a podnikateľ k dátumu jeho zrušenia nebol schopný uviesť do prevádzky pokladnicu e-kasa klient z dôvodu jej nekompatibility alebo nedodania certifikovaného zariadenia, môže používať elektronickú registračnú pokladnicu so zrušeným daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice do doby, kým neuvedie do prevádzky pokladnicu e-kasa klient, najneskôr však do 31. decembra 2019. Toto však môže iba do doby, kým mu on-line registračná pokladnica, spĺňajúca požiadavky zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, nebude dodaná. Ak je on-line registračná pokladnica podnikateľovi dodaná, tak mu pokuta bude uložená v prípade, ak bude stále používať pôvodnú elektronickú registračnú pokladnicu.

Rovnaké pravidlá sa týkajú aj podnikateľov, ktorým vznikla povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 1. apríla 2019.

Rozhodnutie o uložení pokuty podnikateľovi za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice sa zruší, aj keď už bolo vydané v prípadoch, ktoré spĺňajú uvedené podmienky odkladu sankcionovania.

Pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice

Keďže pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice neexistujú žiadne objektívne dôvody podnikateľa na jej nezavedenie do zákonom stanoveného termínu, najneskôr do 1. júla 2019 (na rozdiel od virtuálnej registračnej pokladnice