dnes je 22.7.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 122/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

13.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.739 Podrobnosti k nariadeniu č. 122/2024 Z. z. – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

JUDr. Renáta Považanová

Do konca mája účinné znenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov obsahovalo zoznam 295 chemických látok a zlúčenín s toxickým účinkom spolu s ich najvyššie prípustnými expozičnými limitmi v pracovnom ovzduší (ďalej len „NPEL”).

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 122/2024 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane