dnes je 26.10.2021

Input:

Plán BOZP stavby

6.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3 Plán BOZP stavby

Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD.


Stiahnuť vzor

Plán Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku

Cieľom vypracovania plánu BOZP je splnenie § 18 ods. 4 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý predpisuje stavebníkovi dodržiavať podmienky na zaistenie BOZP pri príprave projektu stavby a uskutočňovaní stavby v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise, t. j. nariadení vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Obsah:

1. Vymedzenie pojmov a základné definície

2. Identifikačné údaje

3. Hodnotenie nebezpečenstva a rizika

4. Odborná spôsobilosť pracovníkov

5. Protipožiarne opatrenia

6. Identifikácia, ohlásenie a zdolávanie udalostí: úrazu, požiaru, incidentov

7. Prvá pomoc

8. Všeobecné zásady a všeobecné požiadavky

9. Povinnosti stavebníka a koordinácia bezpečnosti na