dnes je 14.7.2024

Input:

Otázky a odpovede na skúšku ABT

15.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.02.3.1 Otázky a odpovede na skúšku ABT

Ing. Jozef Mikula, PhD

1. Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradeného technického zariadenia sa preukazuje:
1.preukazom alebo osvedčením vydaným orgánom inšpekcie práce
2.dokladom o absolvovaní školenia na jeho obsluhu, vydaným školiacim ústavom Ministerstva priemyslu SR
3.potvrdením od zamestnávateľa

Z 124/2006, § 16

(Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 16 Preukaz, osvedčenie a doklad sa hovorí:” Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz”) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie”) vydaného príslušným inšpektorátom