dnes je 14.7.2024

Input:

Otázky a odpovede na skúšku ABT

19.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.3.1 Otázky a odpovede na skúšku ABT

Ing. Jozef Mikula, PhD.

1. V ktorom právnom predpise sú uvedené požiadavky na zaistenie BOZP pri lesnej práci ?
1. zákon č.124/2006 Z. z.
2. vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.
3. vyhláška MPSVR SR č. 46/2010 Z. z.

Vh. 46/2010 Z. z.

(Vyhláška MPSVaR SR č. 46/2010 Z. z. ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení)

2. V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnanec vo vzťahu k práci povinný:
1. podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam,
2. napísať čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave,
3. podrobiť sa preventívnym lekárskym prehliadkam len na prácu v noci a vykonávaní rizikových prác.

Z 124/2006 §12

(Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a