Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Obsah a rozsah školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

21.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.13 Obsah a rozsah školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

Ing. Jozef Mikula PhD.


Stiahnuť vzor

Názov firmy(adresa, IČO)  
Názov vnútropodnikovej smernice Obsah a rozsah školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi 
Prílohy  
Číslo smernice  
Rozsah platnosti  
Za správnosť smernice zodpovedá  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá  
Platnosť smernice pre obdobie  
Schválil  

Komentár:

V zmysle s § 20 vyhlášky MVSR č.121/2002 Z. z.

Článok I

 1. Obsah a rozsah školenia:
  • organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi právnickej osoby /Požiarny štatút/,

  • charakteristika požiarneho nebezpečenstva z hľadiska používania el. spotrebičov, zariadení pre objekty a pracoviská organizácie, porušovanie zákazu fajčiť a používať otvorený oheň na zakázaných miestach,

  • - charakteristika požiarneho nebezpečenstva z hľadiska činnosti právnickej osoby podľa § 3, § 4, § 5, § 6, § 7 vyhlášky MVSR č. 121/2002 Z. z., požiarne poriadky pracovísk, protipožiarne opatrenia na pracoviskách organizácie,

  • zriaďovanie protipožiarnych asistenčných hliadok podľa § 19 vyhlášky MVSR č.121/2002Z.z.,

  • zriaďovanie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska podľa § 18, § 17 vyhlášky MVSR č. 121/2002 Z. z.,

  • protipožiarne opatrenia na pracovisku, pracovnej disciplíne vo vzťahu k požiarnej ochrane,

  • oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich prístrojov, druhy HP a ich použitie,

  • protipožiarne zariadenia v objekte /požiarny hydrant/ a ich používanie,

  • požiarne uzávery, zariadenia na odvod dymu,

  • rozmiestnenie hlavných uzáverov médií (elektriny, plynu, vody a ostatných, ktoré majú vplyv na rozvoj požiaru),

  • spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu na pracovisku, povinnosti pracovníkov vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu,

  • oboznámenie sa so všeobecne záväznými predpismi o požiarnej ochrane (zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. zákon o ochrane pred požiarmi, vyhláška č.121/2002 Z. z.),

  • povinnosti právnickej osoby podľa § 4, § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,

  • postih právnických osôb § 59, § 60 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,

  • základy procesov horenia a hasenia, druhy horľavých látok, hasiace látky podľa ich účinku,

  • základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb (vyhláška č. 94/2004 Z. z.)

  • zásady protipožiarnej bezpečnosti skladovania horľavých látok a manipulácia,

  • dokumentácia o ochrane pred požiarmi.

 2. Časový rozsah školenia o OPP pre vedúcich zamestnancov 3 hodiny.

Overenie vedomostí vedúcich zamestnancov bude vykonané písomným testom.

V …………........……… dňa …………………

Vypracoval: ……...................................……… Schválil: ……................…………..

technik PO konateľ

ZÁZNAM

o vykonaní školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

Dátum:

Objekt:

Obsah školenia: V zmysle Osnovy školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

Časový rozvrh: Praktická a teoretická časť - 2 hodiny

Meno osoby, ktorá školenie vykonala: ……………………., technik PO (podpis) ………………….

Spôsob overenia vedúcich zamestnancov získaných školením: Písomný test

Zloženie komisie overujúcej vedomosti vedúcich zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarmi:

……………………………….. ………………………….. ..………………………

(predseda) (člen ) (člen)

Prezenčná listina vedúcich zamestnancov:

MENO PRIEZVISKO PODPIS

1. …………… ………………………… …………………….

2.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: