Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Obsah a rozsah školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.13 Obsah a rozsah školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

DpT. Bohumír Brettschneider ; Ing. Jozef Mikula

PhD.

Názov firmy
(adresa, IČO)

 

 

Názov vnútropodnikovej smernice

 

Obsah a rozsah školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

 

Prílohy

 

 

Číslo smernice

 

 

Rozsah platnosti

 

 

Za správnosť smernice zodpovedá

 

 

Za dodržiavanie smernice zodpovedá

 

 

Platnosť smernice pre obdobie

 

 

Schválil

 

 

Komentár:

V zmysle s § 20vyhlášky MVSR č.121/2002 Z. z.

Článok I

 1. Obsah a rozsah školenia:

  • organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi právnickej osoby /Požiarny štatút/,

  • charakteristika požiarneho nebezpečenstva z hľadiska používania el. spotrebičov, zariadení pre objekty a pracoviská organizácie, porušovanie zákazu fajčiť a používať otvorený oheň na zakázaných miestach,

  • - charakteristika požiarneho nebezpečenstva z hľadiska činnosti právnickej osoby podľa § 3, § 4, § 5, § 6, § 7 vyhlášky MVSR č. 121/2002 Z. z., požiarne poriadky pracovísk, protipožiarne opatrenia na pracoviskách organizácie,

  • zriaďovanie protipožiarnych asistenčných hliadok podľa § 19 vyhlášky MVSR č.121/2002Z.z.,

  • zriaďovanie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska podľa § 18, § 17vyhlášky MVSR č. 121/2002 Z. z.,

  • protipožiarne opatrenia na pracovisku, pracovnej disciplíne vo vzťahu k požiarnej ochrane,

  • oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich prístrojov, druhy HP a ich použitie,

  • protipožiarne zariadenia v objekte /požiarny hydrant/ a ich používanie,

  • požiarne uzávery, zariadenia na odvod dymu,

  • rozmiestnenie hlavných uzáverov médií (elektriny, plynu, vody a ostatných, ktoré majú vplyv na rozvoj požiaru),

  • spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu na pracovisku, povinnosti pracovníkov vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu,

  • oboznámenie sa so všeobecne záväznými predpismi o požiarnej ochrane (zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. zákon o ochrane pred požiarmi, vyhláška č.121/2002 Z. z.),

  • povinnosti právnickej osoby podľa § 4, § 5 zákona o ochrane pred požiarmi,

  • postih právnických osôb § 59, § 60 zákona o ochrane pred požiarmi,

  • základy procesov horenia a hasenia, druhy horľavých látok, hasiace látky podľa ich účinku,

  • základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb (vyhláška č. 94/2004 Z. z.)

  • zásady protipožiarnej bezpečnosti skladovania horľavých látok a manipulácia,

  • dokumentácia o ochrane pred požiarmi.

 2. Časový rozsah školenia o OPP pre vedúcich zamestnancov 3 hodiny.

Overenie vedomostí vedúcich zamestnancov bude vykonané písomným testom.

V …………........……… dňa …………………

Vypracoval: ……...................................……… Schválil: ……................…………..

technik PO konateľ

ZÁZNAM

o vykonaní školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

Dátum:

Objekt:

Obsah školenia: V zmysle Osnovy školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

Časový rozvrh: Praktická a teoretická časť - 2 hodiny

Meno osoby, ktorá školenie vykonala: ……………………., technik PO (podpis) ………………….

Spôsob overenia vedúcich zamestnancov získaných školením: Písomný test

Zloženie komisie overujúcej vedomosti vedúcich zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarmi:

……………………………….. ………………………….. ..………………………

(predseda) (člen ) (člen)

Prezenčná listina vedúcich zamestnancov:

MENO PRIEZVISKO PODPIS

1. …………… ………………………… …………………….

2. …………… ………………………… …………………….

3. …………… …………………………

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: