dnes je 25.5.2020

Input:

Náklady SZČO na odpis prenajatého automobilu a následná kúpa v roku 2019

27.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.2.1 Náklady SZČO na odpis prenajatého automobilu a následná kúpa v roku 2019

Ing. Jozef Pohlod


SZČO, JÚ, platca DPH. 1.9.2015 som obstaral na úver osobné motorové vozidlo vo výške 36.250 EUR /bez DPH/, ktoré som vložil do majetku a začal odpisovať. Toto vozidlo som poskytoval na prenájom inej firme, za prenájom som vystavoval faktúru na mesačnej báze až do 31.12.2018. 10.4.2019 som uhradil poslednú splátku na úver vozidla. Za rok 2019 som už vozidlo neprenajímal, firma už nemala záujem o prenájom, ale prejavila tento mesiac záujem o kúpu vozidla, k 30.4.2019 sme sa dohodli na predaji vozidla.

Keď v r.2019 nemám príjem z prenájmu, ale budem mať príjem z predaja vozidla, môžem si dať odpisy 01-04/2019 do nákladov? ZC vozidla k 31.12.2018 je 6040 EUR. Čo so zvyšnou ZC? Alebo ako mám správne postupovať?

Daňové odpisy upravuje automobilu upravujú ustanovenia § 22 – 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Osobné automobily sa daňovo odpisujú štyri roky, čo platí aj pri automobile obstaraným formou úveru. Vstupnou cenou automobilu obstaraného na úver na účely odpisovania je jeho obstarávacia cena, za ktorú sa automobil obstaral vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním , ako je napríklad poplatok za zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel a vydanie tabuľky s evidenčným číslom.

Pri predaji osobného automobilu je daňovým výdavkom v súlade s ustanovením § 19 ods.3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom okrem zostatkovej ceny osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 a ďalších druhov vozidiel podľa uvedeného paragrafu, ktorá sa zahrnuje do daňových výdavkov len do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane.

Podľa ustanovenia § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov pri hmotnom majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja podľa (§ 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona), môže daňovník uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých majetok účtoval alebo