dnes je 27.2.2020
Input:

Mzdové zvýhodnenia za prácu v roku 2020

6.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.3 Mzdové zvýhodnenia za prácu v roku 2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Výšku minimálnej mzdy upravuje nariadenie vlády č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 /580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom/. Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019. Zákonom č. 375/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce dochádza k zmene právnej úpravy stanovenia minimálnej mzdy v ďalších rokoch /sumu minimálnej mzdy neustanoví na príslušný kalendárny rok vláda Slovenskej republiky nariadením vlády, kritériá na úpravu minimálnej mzdy sa vypúšťajú/. Ak sa nedosiahla dohoda podľa § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. zákona o minimálnej mzde, suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2020.

Dohoda o výške mzdových zvýhodnení tvorí obsah pracovnej zmluvy, ak nie je výška mzdových zvýhodnení dohodnutá v kolektívnej zmluve, alebo je možné použiť v pracovnej zmluve odkaz na Zákonník práce. Mzdové podmienky sú podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy, čo znamená všetky zložky mzdy a pravidlá ich poskytovania. Podľa súdnych rozhodnutí je potrebné, aby podmienky poskytovania mzdových zložiek boli dostatočne špecifikované, nedostatok špecifikácie podmienok nároku na jednotlivé zložky mzdy musí ísť na ťarchu zamestnávateľa a v takom prípade nárok zamestnancovi patrí.

Podľa § 123 ZP zamestnancovi patrí za nočnú prácu /práca medzi 22,00 hod a 6,00 hod./ popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie v roku 2020 najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu / 1,3332 eura/. Tým, že v ustanovení je použité slovo najmenej, je možné v pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve dohodnúť vyššie mzdové zvýhodnenie. Horná hranica mzdového zvýhodnenia nie je stanovená. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ide o právny nárok zamestnanca a nie je možné toto zákonné mzdové zvýhodnenie zahrnúť napríklad do paušálneho príplatku.

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu nočnej práce zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával nočnú prácu. Ak prestávka na odpočinok a jedenie pripadne na čas nočnej práce, za čas prestávky nevzniká nárok na mzdu ani mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, pretože prestávka sa nezapočítava do pracovného času. Zamestnávateľ je povinný viesť z hľadiska evidencie pracovného času aj poskytovanie prestávky na jedenie a oddych.

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu /1,6665 eura/. Rozdielnu výšku mzdového zvýhodnenie z hľadiska rizikovosti práce obsahuje aj ustanovenie § 121 ZP o mzde a mzdovom zvýhodnení za prácu nadčas. Rizikové práce sú práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie z hľadiska rizika. O zaradení do rizikových prác rozhoduje príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo napríklad z vlastného podnetu.

Pri zamestnávateľovi, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,1666 eura/, v kolektívnej zmluve. Toto ustanovenie je problematické aj vzhľadom na ustanovenie § 231 ZP, podľa ktorého úprava v kolektívnej zmluvy musí byť výhodnejšia, ako úprava v Zákonníku práce.

Ak ide o zamestnávateľa, pre ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov, možno dohodnúť nižšiu sumu v pracovnej zmluve. V tejto súvislosti je potrebné stanoviť počet zamestnancov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku, do počtu 20 zamestnancov sa započítajú aj dohodári a zamestnanci v mimoevidenčnom stave. Problematická situácia môže nastať v prípade, ak by takúto dohodu podpísali len niektorí zamestnanci, teda nie všetci.

Aj za zlomok hodiny má nárok na mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť alikvotnú časť mzdového zvýhodnenia aj za nočnú prácu, ktorá trvala menej ako hodinu.

Právna úprava mzdových zvýhodnení za sobotu a nedeľu v Zákonníku práce je nová. Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu v roku 2020 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /3,333 eura/ podľa § 122b ZP.

Pri zamestnávateľovi, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť podľa § 122b ods. 2 ZP nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /2,9997 eura/ v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, pre ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu v roku 2020 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,6665 eura/. Pri zamestnávateľovi, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,4999 eura/ v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, pre ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

V prípade, že nejde o pracovisko s nočnými zmenami, začiatok a koniec soboty sa kryje s vymedzením začiatku a konca kalendárneho dňa. Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely mzdového zvýhodnenia sobota začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

Účelom