dnes je 14.8.2022

Input:

Môže zamestnávateľ odvolať zamestnanca z (letnej) dovolenky v roku 2022?

23.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.3 Môže zamestnávateľ odvolať zamestnanca z (letnej) dovolenky v roku 2022?

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Otázka odvolania zamestnanca z dovolenky v rámci pracovnoprávnej legislatívy je upravená len veľmi okrajovo nakoľko jej úprava spočíva výlučne v regulácii náhrady nákladov, avšak legislatívne vôbec nie je riešená otázka odvolania zamestnanca z dovolenky vo všeobecnej rovine, následkom čoho môže dôjsť k problémom v aplikačnej praxi.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej aj ako „Zákonník práce“) v intenciách odvolania z dovolenky v ustanovení § 112 ods. 1 uvádza, že „Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.“1So zreteľom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie možno skonštatovať, že v prípade ak