dnes je 24.9.2020

Input:

Model výpočtu efektívnosti pracovnej sily

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.1.5 Model výpočtu efektívnosti pracovnej sily

Ing. Dušan Preisinger

Rozklad produktivity práce, ktorý obsahuje parametre zhodnotenia živej práce v tržbách, umožňuje analyzovať vplyv týchto parametrov na vývoj, ale najmä na štruktúru pridanej hodnoty. Je vhodné ho doplniť o pyramídový model efektívnosti (rentability) pracovnej sily. Tento model hodnotí živú prácu z iného pohľadu ako model, ktorého obsahom je analýza faktorov ovplyvňujúcich produktivitu práce. Tento rozklad poskytuje informáciu o miere mzdovej zaťaženosti jednotlivých aktív, resp. mieru v nich viazaných mzdových nákladov. Východiskom tejto „pyramídy“ je vzťah „PZ/MN“ (PZ = prevádzkový zisk; MN = mzdové náklady). Je vyjadrený súčinom „PZ/CK x CK/MN“. Celkový kapitál (CK) je investovaný do jednotlivých aktív. Rozklad mzdovej zaťaženosti týchto aktív poskytuje informácie o efektívnosti pracovnej sily a je vyjadrený vzťahom:

„CK/MN = NHIM/MN + Z/MN + P/MN + FM/MN + OSTA/MN“

NHIM = nehmotný a hmotný investičný majetok; = zásoby; = pohľadávky

FM = finančný majetok; OSTA = ostatné aktíva

Podobne, ako pri výpočte produktivity práce, aj pri výpočte efektívnosti pracovnej sily sa často v menovateli používa „počet odpracovaných hodín“ alebo „počet zamestnancov“ (tento prístup je chápaný ako technicko-ekonomická efektívnosť). Pre finančnú analýzu je však vhodnejšie použiť vynaložené mzdové náklady.

Tento rozklad poskytuje základné informácie potrebné pre podrobnejšiu analýzu. Ide o informácie o efektívnosti vynaložených mzdových nákladov a o miere viazanosti mzdových nákladov v jednotlivých aktívach. Ich hodnoty charakterizujú úroveň a vývoj efektívnosti prevádzkového cyklu z hľadiska postupného zhodnocovania živej práce v jednotlivých stupňoch, najmä obežných aktív. Až po výslednú mieru jej zhodnotenia v tržbách. Ukazovatele charakterizujú, akú hodnotu konkrétneho aktíva vytvorí 1 € mzdových nákladov (tzn. pracovná sila). Celkové MN sú rozpočítané na 1 € konkrétnej účtovnej skupiny aktív. Dôležitá je nevyhnutnosť individuálnej interpretácie vývoja jednotlivých ukazovateľov tohto rozkladu. Každý druh aktíva má svoju špecifickú pozíciu v štruktúre aktív a z nej vyplývajúci rôzny vplyv na výslednú rentabilitu firmy.

To platí najmä pre fixné aktíva. Ich pozícia v aktívach je v podstate porovnateľná, ako pozícia odpisov v štruktúre nákladov. Pri výpočte tohto rozkladu je uplatnená zostatková hodnota fixných aktív. Vhodnejšie je, pre objektívnejšiu informáciu, použiť ich nadobúdaciu hodnotu (autor tento údaj k dispozícii nemá). Ukazovateľ tak nie je automaticky znížený o odpisy. Takto vypočítaná hodnota ukazovateľa (1) presnejšie kvantifikuje MN vo vzťahu k fixným aktívam. To znamená, že pokles tohto ukazovateľa pri uplatnení nadobúdacej hodnoty je ovplyvnený vyššou mierou zaťaženosti fixných aktív mzdovými nákladmi (nie je ovplyvnený automatickým odpisovaním). Pracovná sila fixné aktíva neprodukuje. Využíva ich na reprodukciu prevádzkového cyklu. Významným rozdielom v porovnaní s obežnými aktívami je, že tieto pracovná sila priamo produkuje. Prvý ukazovateľ teda vyjadruje mieru zhodnotenia fixných aktív prostredníctvom obežných aktív. Dôležité je preto vývoj tohto ukazovateľa porovnať s vývojom ukazovateľa „fixné aktíva (FA)/obežné aktíva (OA)“ (tiež pri nadobúdacej hodnote FA). Pozitívne je, ak hodnota ukazovateľa klesá. Vyššia hodnota obežných aktív zvyšuje efektívnosť fixných. Rozhodujúcim faktorom však je relatívne stabilná štruktúra obežných aktív.

Túto základnú štruktúru aktív dopĺňajú tokové ukazovatele na strane nákladov. Poskytujú zaujímavé (pravdepodobne nie často využívané) informácie o vývoji mzdovej nákladovosti viazanej na fixné aktíva, ktorá je uvedená v tabuľke.