dnes je 25.5.2020

Input:

Manká a škody v roku 2019

21.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.6 Manká a škody v roku 2019

Ing. Zdenka Kováčová; Ing. Peter Horniaček

Právna úprava problematiky mánk a škôd je obsiahnutá v:

 • § 26 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

 • opatrení MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších oznámení.

Pre účtovanie mánk a škôd sú vyhradené účty:

 • 549 – Manká a škody z hospodárskej činnosti,

 • 569 – Manká a škody na finančnom majetku,

  • v zákone o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to v ustanoveniach:

  • § 19 ods. 3 písm. d)ZDP, podľa ktorého je zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku uznaným daňovým výdavkom len do výšky náhrad zahrňovaných do základu dane,

  • § 19 ods. 3 písm. g) ZDP, ktoré definuje tzv. nezavinené škody – škody, ktoré neboli spôsobené subjektívnym konaním daňovníka, ale v dôsledku živelnej pohromy (zemetrasenie, povodeň, krupobitie, lavína, blesk) sú uznaným daňovým výdavkom v plnej výške,

  • § 21 ods. 2 písm. e)ZDP, podľa ktorého manká a škody presahujúce prijaté náhrady sú daňovo neuznaným výdavkom, okrem 2 výnimiek:

   • stratného v maloobchodnom predaji vo výške ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru a

   • nezavinených úhynov zvierat a nutnej porážky zvierat základného stáda, ktoré sa nepovažujú za škodu a

   • technických a technologických úbytkov zásob vo výrobnom procese.

Podľa § 26 ods. 6 ZoÚ(zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve) škodou sa rozumie len neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku, ktoré má za následok jeho vyradenie z majetku účtovnej jednotky.

V zmysle § 48 ods. 3 postupov účtovania, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickou účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierku účtovná jednotka získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorým účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Typickým príkladom sú plnenia od poisťovní v súvislosti so vzniknutými škodami, ktoré je potrebné účtovať v súvahovému dňu zápisom 378/648.

Odlišne od posudzovania mánk a škôd na účely ZDP sa s účinnosťou od 1. 1. 2015 posudzuje zahrnovanie výdavkov (nákladov) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru do