Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2019

25.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.1.2 Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2019

Ing. Peter Jurčík

Všeobecná informácia k lehotám na podanie daňových priznaní a k predpisom, ktoré ju upravujú

Podanie daňových priznaní ako jednej z povinností daňového subjektu alebo osoby, ktorej vznikla povinnosť daňové priznanie podať, aj keď nie je podnikateľom, upravujú hmotno právne predpisy, napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ ZDP) , z.č. 222/2004 Z. z. o DPH v z.n.p. (ďalej len „ZDPH”) a procesný zákon, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. Z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „daňový poriadok”).

Ustanovenia, ktoré súvisia s podaním daňového priznania k dani z príjmov

S podaním daňového priznania fyzickej osoby a právnickej osoby (ďalej aj „daňovník”) bezprostredne súvisia najmä nasledovné ustanovenia:

  1. § 32 ZDP, § 41 ZDP a § 49 ZDP zákona o dani z príjmov
  2. § 15 daňového poriadku.

K povinnosti podať daňové priznanie - § 15 daňového poriadku

Ide o všeobecné ustanovenie, ktoré sa vzťahuje na podanie všetkých druhov daňových priznaní. Špecifiká podania toho ktorého druhu daňového priznania vrátene lehôt na jeho podanie upravujú osobitné predpisy, ktorými sú hmotno-právne predpisy, napr. zákon o dani z príjmov. Podľa § 15 daňového poriadku nadväzne na § 1 ods. 2 daňového poriadku daňovník postupuje vtedy, ak osobitný predpis, ktorým je zákon o dani z príjmov neupravuje špecifiká podania daňového priznania ako je výzva na podanie daňového priznania a lehoty uvedené vo výzve na podanie daňového priznania.

Podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku je povinný podať každý,

a) komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov , t.j. spĺňa podmienky osobitného predpisu na jeho podanie alebo

b) koho na jeho podanie vyzve o správca dane a to bez ohľadu, či táto osoba bola povinná podať daňové priznanie podľa osobitného predpisu alebo nie. Vo výzve správca dane zároveň poučí túto osobu o následkoch nepodania daňového priznania v lehote určenej v tejto výzve, aj keď by išlo o osobu, ktorá vzhľadom na dosiahnuté príjmy nemala povinnosť daňové priznanie podať.

Odsek 2 osobitne upravuje postup správcu dane, ak daňový subjekt, ktorý má povinnosť daňové priznanie podať ho v ustanovenej lehote nepodal. Aj v tomto prípade správca dane vyzve daňový subjekt na jeho podanie aj po ustanovenej lehote.. Vo výzve ho poučí o následkoch jeho nepodania.

Dôležité pre daňovníka: Daňovník je povinný podať daňové priznanie vždy, ak je na jeho podanie vyzvaný správcom dane a na výzvu správcu dane podá aj negatívne daňové priznanie, t. j. v podanom daňovom priznaní na základe výzvy vykáže daňovník nulovú daňovú povinnosť.

Následky nepodania daňového priznania na základe výzvy podľa odseku 1 a 2 osobitne upravuje odsek 3. Tieto následky spočívajú vo vykonaní konania správcom dane a tým je určenie dane podľa pomôcok, a to na základe oznámenia nadväzne na § 48 ods. 1 písm. a) daňového poriadku ako jeden z dôvodov na určenie dane podľa pomôcok. Ak daňový subjekt podá daňové priznanie po doručení tohto oznámenia, správca dane ho môže použiť už len ako pomôcku.

Ďalším všeobecne zákonným pravidlom v súvislosti s podaním daňového priznania (odseky 4 a 5) je použitie správneho tlačiva prislúchajúce zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré daňovník daňové priznanie podáva. Správne tlačivo daňového priznania sa podáva tak elektronicky ako aj iným spôsobom, t.j. poštou alebo osobne do podateľne správcu dane, ak daňovník, ktorý je fyzickou osobou nemá povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov elektronicky. Vzory tlačív všetkých druhov daňových priznaní vo všeobecnosti ustanovuje ministerstvo financií Opatrením MF SR, ktoré zverejňuje v Zbierke zákonov a aj na web. stránke ministerstva financií a aj na web. stránke finančného riaditeľstva.

Vznik povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za ZO 2018

Ust. § 32 ZDPurčuje kritériá fyzickej osoby na podanie daňového priznania, určuje podmienky povinnosti podať daňové priznanie, sumu zdaniteľných príjmov na účely povinnosti podať daňové priznania s odkazom na ďalšie ustanovenia ZDP, ktoré bezprostredne súvisia s povinnosťou daňové priznanie podať ako aj ďalšie podmienky v súvislosti s podaním daňového priznania. V prípade, že nastanú legislatívne úpravy podania daňového priznania, potom postup jeho podania upravujú aj prechodné ustanovenia k týmto úpravám viažuce sa k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa daňové priznanie podáva.

Dôležité kritérium povinnosti podať daňové priznanie pre fyzickú osobu je posúdenie výšky zdaniteľných príjmov dosiahnutých za príslušné zdaňovacie obdobie.

T.zn., že fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie, ak jej zdaniteľné príjmy (ide o brutto príjmy neznížené o výdavky k nim prislúchajúce) presiahnu sumu 50 % nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 ZDP písm. a). Pre zdaňovacie obdobie roku 2018 tento daňovník je povinný podať daňové priznania ak suma zdaniteľných príjmov je viac ako 1 915,01 €; t.j. 50 % zo sumy 3 830,02 €. Ak fyzická osoba nedosiahla za ZO 2018 túto sumu zdaniteľných príjmov, nie je povinná podať daňové priznanie. Dosiahnutá suma zdaniteľných príjmov do sumy 1 915,01 € je síce zdaniteľným príjmov daňovníka, z ktorého nie je povinný priznať a ani z tohto príjmu nemá povinnosť odviesť daň.

V prípade, ak správca dane vyzve daňovníka, ktorý nedosiahol zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 1 915,01 € za ZO 2018, je tento daňovník – fyzická osoba, pritom ide aj o fyzickú osobu – nepodnikateľa, povinný podať toto daňové priznanie. V opačnom prípade, t. j. ak daňovník – fyzická osoba, či má postavenie podnikateľa alebo nepodnikateľa, ktorý dosahuje príležitostné príjmy alebo príjmy z prenájmu nehnuteľností okrem pozemkov, nepodá daňové priznanie v lehote určenej vo výzve alebo daňové priznanie nepodá ani po lehote určenej vo výzve, dopustí sa správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. a) daňového poriadku; správca dane mu uloží pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. a) od 30 € do 16 000 € alebo podľa § 155 ods. 1 písm. c) daňového poriadku uloží pokutu od 60 € do 32 000 €.

Pre úplnosť je potrebné tiež uviesť, že ak fyzická osoba nepodnikateľ dosahuje len príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP, tento príjem si znižuje o sumu 500 € podľa § 9 ods. 1 ZDP písm. g) ako sumu, ktorá je oslobodená od dane. Ak po odpočítaní sumy 500 € je výsledná suma zdaniteľných príjmov menšia ako 1 915,01 €, daňovník nemá povinnosť podať daňové priznanie.

Rovnako si môže uplatniť zníženie dosiahnutého príjmu, ak dosahuje len príjmy podľa § 8 ods. 1 ZDP písm. a) ako príjem z príležitostných činností, z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, a ak tieto príležitostné činnosti, z ktorých fyzickej osobe plynie príjem nevykonáva na základe zmluvného vzťahuj. Ak daňovník – FO dosahuje príjmy aj z prenájmu aj ako príležitostný príjem v jednom zdaňovacom období, potom si môže uplatniť z úhrnnej sumy týchto dvoch druhov dosiahnutých príjmov len sumu 500 €.


a) Daňovník – FO nepodnikateľ prenajímal za ZO 2018 byt a príjem z tohto prenájmu bytu dosiahol sumu 2 400 €, z ktorého si daňovník odpočíta sumu 500 €. Výsledná suma príjmu na účely jeho zdanenia predstavuje sumu 1 900 €, čo je menej ako 50 % nezdaniteľnej časti základu dane t.j. menej ako 1 915,01 €. Tento daňovník nemá povinnosť podať daňové priznanie z dosiahnutých príjmov za ZO 2018.

b) Daňovník – FO nepodnikateľ prenajímal za ZO 2018 byt a príjem z prenájmu bytu dosiahol sumu 3 400 €. Aj z tejto sumy si daňovník odpočíta sumu 500 €. Výsledná suma príjmu na účely jeho zdanenia predstavuje sumu 2 900 €, čo je viac ako 50 % nezdaniteľnej časti základu dane t.j. viac ako

1 915,01 €. Tento daňovník má povinnosť podať daňové priznanie, pričom tento príjem si môže znížiť o preukázateľné výdavky súvisiace s týmto príjmom a zdaní len rozdiel medzi sumou 2 900 € a pomernou sumou preukázateľne vynaložených výdavkov súvisiacich s prenájmom tohto bytu.


Daňovník, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie a toto daňové priznanie nepodal v ustanovenej lehote, môže tak urobiť aj po tejto lehote, čím splní svoju zákonnú povinnosť na jeho podanie.

K zákonnej lehote na podanie daňového priznania - § 49ZDPzákona o dani z príjmov

I. Dôležité informácie k podaniu daňového priznania

Ust. § 49 ZDP upravuje lehoty na podanie daňového priznania pre osobu, ktorá je povinná podať daňové priznanie, t. j. ide o osobu – daňovníka, ktorá splnila podmienky na jeho podanie podľa § 32 ZDP a § 41 ZDP; táto osoba je povinná v ustanovenej lehote toto daňové priznanie podať. Lehota na zaplatenie dane uvedenej v daňovom priznaní je zhodná s lehotou na podanie tohto daňového priznania. V prípade, že daňovník nedostal od správcu dane oznámenie čísla účtu do podania daňového priznania, je daňovník povinný zaplatiť daň v lehote 8 dní od doručenia tohto oznámenia.

Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný (odsek 11) zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok prostredníctvom finančného riaditeľstva a daňových úradov, ktoré ich po ich zaslaní od daňovníkov zasielajú elektronicky do registra účtovných závierok. Za uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok sa považuje jej doručenie správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania, aj keď nie je súčasťou daňového priznania.

II. K lehotám na podanie daňového priznania podľa typu daňovníka

Zákon o dani z príjmov ustanovuje nasledovné lehoty na podanie daňového priznania v závislosti od toho o aký typ daňovníka ide:

1. Základná lehota na podanie daňového priznanie je trojmesačná (odsek 2) , ktorá začína plynúť bezprostredne po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, za ktoré sa toto daňové priznanie podáva. Rovnako sa počítajú tri mesiac od konca zdaňovacieho obdobia, ktorý je hospodársky rok podľa § 3 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v z.n.p.

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi túto základnú lehotu predĺžiť na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane podľa sídla daňovníka alebo trvalého pobytu fyzickej osoby najneskôr v deň uplynutia tejto trojmesačnej lehoty na podanie daňového priznania nasledovne:

a) najviac o tri celé kalendárne mesiace, najdlhšie do 30. júna 2019 s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii . V oznámení daňovník uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto lehote je splatná aj daň uvedená v tomto podanom daňovom priznaní.


Daňovník podá 28.marca 2019 príslušnému správcovi dane Oznámenie, že daňové priznanie za ZO 2018 podá 31. mája 2019 . Daňovník môže podať toto Oznámenie najneskôr aj 1. apríla 2019 vzhľadom na skutočnosť, že posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: