dnes je 14.8.2022

Input:

Kúpa pohľadávky v účtovníctve SZČO v roku 2022

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.1 Kúpa pohľadávky v účtovníctve SZČO v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Príklad:

V roku 2022 podnikateľ kúpil pohľadávku v nominálnej hodnote 7 500 eur za obstarávaciu cenu 5 000 eur plus 350 eur za sprostredkovanie právnej kancelárii. Na základe dohody s dlžníkom mu dlžník uhradil 6 500 eur. Ako má o tomto prípade účtovať v jednoduchom účtovníctve?

Legislatívna úprava:

  • -> Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.
  • -> Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
  • -> Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely