Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Kontrola prevádzkových priestorov pracovísk, merania faktorov pracovného prostredia

20.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.4 Kontrola prevádzkových priestorov pracovísk, merania faktorov pracovného prostredia

BE-Soft - Mgr. Juliana Hennelová; Ing. Jozef Mikula, PhD.

Skutočný stav na pracoviskách, v prevádzkových priestoroch a objektoch sa posudzuje pri prehliadke, za prítomnosti určenej osoby alebo osôb z kontrolovaného úseku, oddelenia. Kontrola sa vykonáva podľa „nariadenia vlády č. 391 Slovenskej republiky z 24. mája 2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko”. Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na všetky pracoviská v odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry, ale sa nevzťahuje na dopravné prostriedky používané mimo pracoviska a na pracoviská v dopravných prostriedkoch, dočasné pracoviská alebo mobilné pracoviská, pracoviská, na ktorých sa vykonáva banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, rybárske plavidlá a polia, lesy a iné plochy, ktoré sú súčasťou pôdohospodárskeho pracoviska a lesníckeho pracoviska a sú situované mimo ich objektov.

Výber kontrolovaných objektov sa zameriava predovšetkým na objekty so zvýšeným rizikom vzniku úrazov, výskytom chorôb z povolania, na rizikových pracoviskách a tam, kde je možné predpokladať nedostatky, napr. práca pri počítači, práce pri vysokých teplotách, práce na pracoviskách s klimatizáciou.

Praktické zásady

V rámci kontroly zameranej na bezpečnosť komunikácií, objektov a budov sa posudzujú predovšetkým:

 • podlahy rovné, nešmykľavé, bez jám,

 • otvory zakryté,

 • schodištia v zmysle STN - s madlami,

 • zábradlia vo výške 110 cm,

 • dodržaná prechodová výška 210 cm,

 • dodržané šírky komunikácií, v prevádzkach označené komunikácie,

 • brány a otvory v zmysle STN,

 • dodržaná ochrana proti pádu osôb,

 • strešné konštrukcie v zmysle STN,

 • steny bez opadajúcej omietky,

 • označovanie schodísk – začiatok a koniec,

 • minimálne lehoty čistenia vykurovacích telies, osvetľovacích telies a okien na pracovisku.

 • únikové cesty a východy,

 • vetranie uzatvorených pracovísk,ň

 • zisťovanie a hasenie požiaru,

 • podlahy, steny, stropy miestností a strechy,ň

 • dopravné komunikácie, nebezpečné priestory,

 • oddychové miestnosti,ň

 • miestnosti na poskytnutie prvej pomoci,

 • označovanie pracoviska,

V rámci kontroly zameranej na usporiadanie pracovísk je potrebné overiť nasledujúce:

 • dostatočný pracovný a manipulačný priestor,

 • dodržané medzery medzi strojmi,

 • bezpečnosť pracovných stanovíšť,

 • ergonómia obsluhy strojov a zariadení,

 • zamestnanci sa svojou činnosťou navzájom neobmedzujú,

 • možnosť vykonávania údržby, voľné manipulačné cesty,

 • prístupné núdzové a evakuačné východy.

Kontrolovaná dokumentácia

Predmetom kontroly je aj overenie si, či kontrolované úseky spoločnosti uchovávajú a vedú predpísanú dokumentáciu súvisiacu s predmetom kontrolovanej oblasti.

Dokumentácia súvisiaca s oblasťou prevádzkových priestorov, objektov a budov – napr.:

 • projektová dokumentácia stavieb,

 • projektová dokumentácia výrobných a prevádzkových priestorov,

- v zmysle stavebného zákona 50/1976 Zb., kolaudačné rozhodnutie, aktuálnosť dokumentácie, zaznamenávané zmeny,

- rozmiestnenie strojov, komunikácií, energetických rozvodov v zmysle príslušných STN príp. odporúčaní výrobcov, dodávateľov strojných zariadení, technológií a pod.

Dokumentácia súvisiaca s meraním faktorov pracovného prostredia – napr.:

 • doklady o výsledkoch merania škodlivín v pracovnom prostredí,

 • doklady o rizikových pracoviskách,

 • zoznamy nebezpečných látok, bezpečnostné karty chemikálií ,

-

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: