dnes je 14.7.2024

Input:

Komentár k ZP § 62 Výpovedná doba

28.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.4 Komentár k ZP § 62 Výpovedná doba

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 62

Výpovedná doba


(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

§ 62: [Výpovedná doba]

K ods. 1: [Skončenie pracovného pomeru v prípade výpovede]


Ak je daná výpoveď (zamestnávateľom alebo zamestnancom), pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Kedy uplynie výpovedná doba upravuje § 62 ods. 7 a § 64 ods. 2.


2) Výpovedná doba je jeden najmenej mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

K ods. 2: [Všeobecná výpovedná doba]


Všeobecná výpovedná doba je najmenej jeden mesiac. Platí aj pre zamestnávateľa aj pre zamestnanca.

Od 1. septembra 2011 sa ustanovenie § 62 stalo kogentným ustanovením (vypustilo sa slovo „najmenej”) a nebolo možné dĺžku výpovednej doby dohodnúť inú, než bola uvedená v § 62, a to ani v pracovnej