dnes je 25.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 62 Výpovedná doba

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.4 Komentár k ZP § 62 Výpovedná doba

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

 


§ 62

Výpovedná doba

(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

 

 

K § 62: [Výpovedná doba]

K ods. 1: [Skončenie pracovného pomeru v prípade výpovede]


Ak je daná výpoveď (zamestnávateľom alebo zamestnancom), pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Kedy uplynie výpovedná doba upravuje § 62 ods. 7 a § 64 ods. 2.

 


2) Výpovedná doba je jeden najmenej mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

 

K ods. 2: [Všeobecná výpovedná doba]


Všeobecná výpovedná doba je najmenej jeden mesiac. Platí aj pre zamestnávateľa aj pre zamestnanca.

Od 1. septembra 2011 sa ustanovenie § 62 stalo kogentným ustanovením (vypustilo sa slovo „najmenej“) a nebolo možné dĺžku výpovednej doby dohodnúť inú, než bola uvedená v § 62, a to ani v pracovnej zmluve, ani v kolektívnej zmluve. V praxi sa viedli