dnes je 5.12.2023

Input:

Komentár k ZP § 239 Kontrolná činnosť

24.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.6 Komentár k ZP § 239 Kontrolná činnosť

JUDr. et Mgr. Jozef Toman; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 239

Kontrolná činnosť

Zástupcovia zamestnancov kontrolujú dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy; na tento účel sú oprávnení najmä

a. vstupovať na pracoviská zamestnávateľa v čase dohodnutom so zamestnávateľom, a ak sa so zamestnávateľom nedohodnú, najneskôr do troch pracovných dní po oznámení zamestnávateľovi o vstupe na jeho pracoviská; § 230 ods. 3 sa použije primerane,

b. vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,

c. podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok,

d. vyžadovať od zamestnávateľa, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov,

e. navrhovať zamestnávateľovi alebo inému orgánu poverenému kontrolou dodržiavania pracovnoprávnych