dnes je 23.6.2021

Input:

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatok

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.6 Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatok

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 122

Mzda a náhrada mzdy za sviatok

(1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

K § 122: [Mzda a náhrada mzdy vo sviatok]


§ 122 sa upravuje mzda, náhrada mzdy a náhradné voľno za prácu vo sviatok.


K ods. 1: [Práca vo sviatok]

Práca vo sviatok, ktorý je pracovným dňom zamestnanca

V ods. 1 sa stanovuje, čo patrí zamestnancovi za prácu vo sviatok. Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí:

1. dosiahnutá mzda

2. a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

V tomto prípade ide o výkon práce vo sviatok - inak pracovný deň pre zamestnanca, na ktorý pripadol zamestnancovi rozvrh pracovných zmien.

Práca vo sviatok, ktorý je dňom nepretržitého odpočinku zamestnanca

Ďalej sa v ods. 1 stanovuje, že mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

To jest ide o deň, v ktorý by zamestnanec nepracoval, pretože ide o deň jeho nepretržitého odpočinku v týždni. Zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a ak ide aj o prácu nadčas mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.


(2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiacoch, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1. Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok považuje za odpracovaný čas, za ktorý mu patrí mzda; tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa štvrtej vety.


K ods. 2: [Náhradné voľno za prácu vo sviatok]

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní pracovného voľna za prácu vo sviatok. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľnaV tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí.

Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku (u zamestnanca s hodinovou mzdou).

Od 1. januára 2013 platí, že u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok považuje za odpracovaný čas, za ktorý mu patrí mzda; tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa štvrtej vety, t. j. že mu bude patriť náhrada mzdy.

Na tom, do kedy sa bude čerpať náhradné voľno sa môže zamestnávateľ a zamestnanec dohodnúť. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie (podľa odseku 1).


(3) Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa prvej vety.


K ods. 3: [Nevykonávanie práce kvôli sviatku]

V ods. 3 sa rieši prípad, ak zamestnanec nepracuje preto, že na jeho obvyklý pracovný deň (t. j. v ten deň obvykle pracuje - napr. utorok) pripadol sviatok.

Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok (ide o zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou).

U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa prvej vety, t. j. že mu patrí náhrada mzdy.


(4) Náhrada mzdy za sviatok alebo mzda podľa odseku 3 druhej vety nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zamešká zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po ňom nasledujúcu, alebo zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok, prípadne časť niektorej z týchto zmien.


K ods. 4: [Neospravedlnené zameškanie zmeny a mzda alebo náhrada mzdy za sviatok]

V ods. 4 sa upravuje situácia, kedy zamestnancovi nepatrí ani mzda ani náhrada mzdy.

Náhrada mzdy za sviatok alebo mzda podľa odseku 3 druhej vety nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene (k neospravedlnenému zameškaniu práce viď. § 144a ods. 6)

1. zamešká pracovnú zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku,

2. zamešká časť pracovnej zmeny bezprostredne predchádzajúcej sviatku,

3. zamešká pracovnú zmenu bezprostredne nasledujúcu po sviatku,

4. zamešká časť pracovnej zmeny bezprostredne nasledujúcej po sviatku,

5. zamešká pracovnú zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok,

6. zamešká časť pracovnej zmeny nariadenej zamestnávateľom na sviatok.


(5) S vedúcim zamestnancom môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok. Mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za prácu vo sviatok v tomto prípade vedúcemu zamestnancovi