dnes je 24.10.2020

Input:

Horľavé kvapaliny

13.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné informácie o horľavých kvapalinách

Problematikou horľavých kvapalín v Slovenskej legislatíve sa hlavne zaoberá vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

Podľa definície, horľavá kvapalina je látka, ktorá spĺňa súčasne tieto podmienky:

a) pri atmosférickom tlaku 101,3 kPa a pri teplote 20 °C nie je úplné plynná a

1. je kvapalná podľa kritéria uvedeného v skúšobnom postupe podľa osobitného predpisu,

2. nie je tuhá a nie je ani pastou podľa kritéria uvedeného v skúšobnom postupe pre penetrometrickú skúšku podľa osobitného predpisu,

3. pri teplote 20 °C sa začína topiť,

b) pri teplote 50 °C má tlak nasýtených pár najviac 300 kPa,

c) má bod vzplanutia určený podľa postupu uvedeného:

1. v slovenskej technickej norme,

2. v osobitnom predpise, najviac však 250 °C,

d) možno určiť jej bod horenia.

Kvapalina s nízkym bodom varu - je to kvapalina, ktorá pri atmosférickom tlaku 101 kPa má teplotu varu nižšiu ako + 50 °C.

V zmysle už spomenutej vyhlášky sa horľavé kvapaliny členia podľa bodu vzplanutia do štyroch tried nebezpečnosti, ako v nižšie uvedenej tabuľke :

Trieda nebezpečnosti

 

Teplota vzplanutia (°C)

 

Kvapalina

 

I.

 

Do 21

 

Benzín, acetón

 

II.

 

Od 21 do 55

 

Motorová nafta

 

III.

 

Od 55 do 100

 

Motorový olej

 

IV.

 

Od 100 do 250

 
 

Zatriedenie do správnej triedy je povinnosťou výrobcu látky. Pokiaľ nemá určenú triedu nebezpečnosti alebo nemá určený bod vzplanutia, považuje sa za horľavú kvapalinu I. triedy nebezpečnosti.

Horľavá kvapalina - II., III., IV. triedy nebezpečnosti, ktorá sa pri skladovaní zahrieva na teplotu vzplanutia a viac sa považuje ako horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti.

Skladovanie horľavých kvapalín

Podmienky na skladovanie horľavých kvapalín a dovolené množstvá sú určené vo vyhláške MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a vyhláške 96/2004 Z. z.

Skladovacie nádrže s horľavými kvapalinami musia byť vybavené havarijnou nádržou. Odporúča sa na skladovanie používať nádrže z nehrdzavejúcej ocele alebo s ochranou vnútorného povrchu proti korózii (metalíza, špeciálny ochranný náter). Nádrže musia byť označené triedou nebezpečnosti a prislúchajúcimi symbolmi. Tak isto, nie každá nádoba je vhodná na prepravovanie horľavých kvapalín. Aj tu je potrebné dodržať požiadavky stanovené vyhláškou. Na horľavé kvapaliny III. a IV. triedy nebezpečnosti možno používať prepravný obal z plastu alebo z gumy bez obmedzenia.

Na umiestnenie horľavých kvapalín I. alebo II. triedy nebezpečnosti možno používať iba prepravný obal z plastu alebo z gumy, ktorý spĺňa určité náležitosti a bol špecificky určený na prepravovanie takýchto typov kvapalín.

Dovolené objemy horľavých kvapalín sa uvádzajú v hodnotách pre I. triedu nebezpečnosti. Pre prepočet dovolených objemov II., III. a IV. triedy nebezpečnosti na objem horľavých kvapalín I. triedy platia súčinitele prepočtu, a to pre II. triedu súčiniteľ 5, pre III. triedu súčiniteľ 10 a pre IV. triedu súčiniteľ 100. Napríklad: 3 litre horľavej kvapaliny I. triedy sa rovnajú 15 litrom II. triedy nebezpečnosti.

Horľavé látky sa vyskytujú aj na miestach ako garáže, predajne, priestory stavebných firiem, lekárne a výdajne liekov, stavieb vo vlastníctve fyzických osôb. Tieto však nie sú považované za sklady alebo prevádzkarne. Množstvá skladovaných látok v týchto priestoroch sú regulované vyhláškou.

Čo sa týka povolených množstiev na skladovanie, napríklad pre stavby v užívaní alebo vlastníctve fyzických osôb, je možné skladovať iba nasledovne:

1) V stavbe vo vlastníctve alebo v užívaní fyzickej osoby možno skladovať najviac 200 l horľavých kvapalín všetkých tried, toto sa však nevzťahuje na bytový dom a stavby na ubytovanie.

2) V byte a príslušenstve bytu možno ukladať najviac 5 l horľavých kvapalín.

3) V pivnici alebo v suterénnej miestnosti obytného domu sa môže pre každý byt ukladať:

a) na účely lokálneho vykurovania najviac 100 l