dnes je 14.6.2024

Input:

Horľavé kvapaliny - rozdelenie a označovanie

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.3 Horľavé kvapaliny – rozdelenie a označovanie

Ing. Lukáš Židík

Pojem horľavé kvapaliny nám definuje Vyhláška 96/2004 Z. z. a teda sa ňou rozumie látka, ktorá spĺňa súčasne tieto podmienky:

a)pri atmosférickom tlaku 101,3 kPa a pri teplote 20 oC nie je úplne plynná a

1.je kvapalná podľa kritéria uvedeného v skúšobnom postupe,

2.nie je tuhá a nie je ani pastou podľa kritéria uvedeného v skúšobnom postupe pre penetrometrickú skúšku, alebo

3.pri teplote 20 oC sa začína topiť,

b)pri teplote 50 oC má tlak nasýtených pár najviac 300 kPa,

c)má bod vzplanutia určený podľa postupu uvedeného v slovenskej technickej norme alebo v osobitnom predpise, najviac však 250 oC a

d)možno určiť jej bod horenia.

Horľavé kvapaliny sa členia podľa bodu vzplanutia do štyroch tried nebezpečnosti. Body vzplanutia pre jednotlivé triedy nebezpečnosti sú uvedené v tabuľke.

Za horľavé kvapaliny I. triedy