dnes je 23.6.2021

Input:

Hlásenie pracovných úrazov

28.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2 Hlásenie pracovných úrazov

Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD.

Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiaducich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči:

1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o vznik:

 • registrovaného pracovného úrazu (aby sa tento zástupca mohol podieľať na zisťovaní príčin jeho vzniku a určovaní opatrení),

2. miestne príslušnému inšpektorátu práce (podľa miesta vzniku úrazu), ak ide o vznik:

 • závažného pracovného úrazu,

 • ohrozenia chorobou z povolania,

 • choroby z povolania,

 • bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie,

 • závažnej priemyselnej havárie,

3. príslušnému orgánu dozoru je ohlasovaný vznik:

 • závažného pracovného úrazu,

4. príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin pri vzniku:

 • registrovaného pracovného úrazu,

 • ostatných pracovných úrazov a iných úrazov ako pracovných,

 • nebezpečnej udalosti,

 • chorobe z povolania a ohrození chorobou z povolania.

Bezodkladná povinnosť znamená – ihneď, ako je to možné. Zákon neurčuje formu hlásenia, avšak je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k časovej strate, teda môže ísť o overené telefonické hlásenie, e-mailová alebo faxová správa so spätnou väzbou, alebo sa udalosť ohlási osobne.

Zasielanie záznamov o úraze

Zamestnávateľ je povinný zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel:

 1. príslušnému inšpektorátu práce alebo
 2. príslušnému orgánu dozoru,
 3. doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu.

Zamestnávateľ je povinný zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do tridsiatich dní odo dňa, keď sa o vzniku úrazu dozvedel.

Registrovaný pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa

Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, je tento zamestnávateľ povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu zamestnávateľovi poškodeného zamestnanca.

Ak zamestnanec utrpel registrovaný pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa,

a) tento zamestnávateľ je povinný:

 1. splniť oznamovaciu povinnosť podľa § 17 ods. 5 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP,
 2. zistiť príčinu vzniku registrovaného pracovného úrazu podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP,
 3. po spísaní podkladu pre záznam o registrovanom pracovnom úraze podľa § 17 ods. 4 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a zaslať tento podklad zamestnávateľovi zamestnanca,
 4. prijať a vykonať opatrenia podľa § 17 ods. 4 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP,

b) zamestnávateľ zamestnanca je povinný splniť povinnosti podľa § 17 ods. 4 písm. b) a c), ods. 5 písm. a)ods. 7, 8 a 12 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Zamestnávateľ, s ktorým je poškodený zamestnanec v pracovnom pomere, je po prijatí informácie o vzniku registrovaného pracovného úrazu povinný:

 • prijať a vykonať vo svojej pôsobnosti tie potrebné opatrenia na predchádzanie podobným pracovným úrazom, ktoré možno vykonať na základe vykonaného vyšetrovania príčin vzniku udalosti,

 • spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze podľa doručeného podkladu, ktorý spísal podľa výsledkov šetrenia zamestnávateľ, pri ktorom sa úraz stal,

 • informovať svojho príslušného zástupcu zamestnancov, príslušný inšpektorát práce alebo orgán dozoru i príslušný policajný útvar,

 • zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze na príslušné miesta,

 • zaviesť záznam do svojej evidencie pracovných úrazov a uchovať záznam podľa požiadaviek zákona.

Povinnosti zdravotníckych zariadení

Ošetrujúci lekár alebo zdravotnícke zariadenie /poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/ sú povinní zamestnávateľovi, príslušnému inšpektorátu práce a príslušnému orgánu dozoru na požiadanie bezodkladne písomne oznámiť, či ide o závažný pracovný úraz.

Povinnosti ďalších subjektov

V záujme zamedzenia nenahlasovania pracovných úrazov a iných nežiaducich udalostí, s cieľom zabezpečiť vyššiu ochranu zamestnancov, zákon o BOZP stanovuje povinnosti niektorým subjektom a osobám, ako sú štátne orgány, poisťovňa, Sociálna poisťovňa,