dnes je 21.9.2020

Input:

Dovolenka zamestnanca v roku 2020

9.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.1.1 Dovolenka zamestnanca v roku 2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Základná výmera dovolenky § 103 ods. 2 ZP

Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov. Ustanovenie § 103 ods. 2 Zákonníka práce nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

V tejto súvislosti

  • zamestnávateľ bude spracúvať aj osobné údaje dieťaťa, o ktoré sa zamestnanec trvalo stará /formou čestného vyhlásenia, uplatnením daňového bonusu, rodný list/,

  • Zákonník práce nevymedzuje , čo možno pokladať za trvalú starostlivosť,

  • trvale sa starať znamená, že dieťa žije so zamestnancom v domácnosti, dieťa je v jeho osobnej starostlivosti,

  • platenie výživného sa nepovažuje za trvalú starostlivosť o dieťa, starostlivosť by mala byť osobná

  • nárok na 5 týždňov dovolenky vzniká narodením dieťaťa.

Novela Zákonníka práce nerieši zvýšenie výmery dovolenky pre zamestnancov do 33 rokov, ak sa trvale starajú o dieťa a pracujú v štátnej službe.

Zákonník práce, § 103 odsek 3 - dovolenka je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ak ide o

a) pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu,

b) vysokoškolského učiteľa,

c) výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy,

d) zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

Ustanovenie § 103 ods. 3 ZP nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov /19.11.2019/. Novela Zákonníka práce reaguje na Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pôvodné znenie § 103 ods. 3 ZP - Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy, trénera športovej školy, trénera športovej triedy, korepetítora, zahraničného lektora,