dnes je 21.9.2020

Input:

Dodatočné splnenie podmienky držby podielu na základnom imaní na účely oslobodenia vymedzených príjmov od dane od 1.1.2020

9.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.1.7 Dodatočné splnenie podmienky držby podielu na základnom imaní na účely oslobodenia vymedzených príjmov od dane od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Zmena sa týka týchto ustanovení ZDP:

§ 13 ods. 3§ 43 ods. 21§ 52zz ods. 3 ]

Tiež sa zavádza významná zmena umožňujúca dodatočné splnenie podmienky držby stanovenej výšky priameho podielu na základnom imaní počas obdobia 24 mesiacov, a to na účely oslobodenia vymedzených príjmov od dane.

Pri výplate zo zdroja na území SR:

  • úrokov a iných výnosov z poskytnutých úverov a pôžičiek a

  • odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, softvéru, návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a know-how

  • plynúcich právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu EÚ sa zavádza aj tzv. prospektívne