dnes je 31.10.2020

Input:

COVID-19 - Program podpory firiem podriadeným dlhom v roku 2020

17.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.1.1 COVID-19 - Program podpory firiem podriadeným dlhom v roku 2020

Ing. Dušan Preisinger

Jednou z podpôr podnikom, ktoré sa dostali do finančnej a kapitálovej nestability z dôvodu COVID-19 je aj podriadený dlh. Ide o podporný finančný produkt, ktorého cieľom je podporiť finančnú stabilitu firmy. Z názvu tohto produktu je zrejmé, že tento dlh je podriadený tzv. nadriadeným veriteľom. Tento dlh, na rozdiel od rekapitalizácie je menším rizikom narušenia hospodárskej súťaže. Nie je však možné ho uplatniť ako súčasť vlastného kapitálu v prípade firmy, pri ktorej je pravdepodobnosť pokračovania v jej podnikateľských aktivitách. Jeho význam, z hľadiska finančnej podpory, je v tom, že firme zvyšuje možnosť získať nadriadený dlh (napríklad úver). Má charakter kapitálovej podpory, ktorá znižuje mieru úverového rizika firmy. Zvyšuje teda ekonomickú pozíciu firmy umožňujúcu udržateľné úverové zadlženie akceptovateľné bankou.

Podriadený dlh nie je síce súčasťou účtovnej hodnoty vlastného kapitálu firmy, ale zvyšuje jej pracovný kapitál. Úver považovaný za podriadený dlh musí mať splatnosť minimálne 5 rokov a neposkytuje možnosť predčasného splatenia (má teda charakter dlhodobých finančných zdrojov, ktoré v danom období majú charakter vlastných (ide o spomínaný pracovný kapitál, t. j. vlastný kapitál + dlhodobé cudzie zdroje – fixné aktíva). Z hľadiska bilančnej hodnoty je významným faktorom finančnej stability najmä pre MSP. Financovanie firmy podriadeným dlhom je síce cudzím zdrojom, ale má, z hľadiska disponibilných finančných prostriedkov zabezpečujúcich produkciu charakter vlastných. Podporuje firmu, ktorej sa z dôvodu poklesu tržieb znížil vlastný kapitál. Podriadený dlh je posudzovaný ako tzv „kvázikapitál“. Ide o finančný nástroj, ktorý je na rozhraní medzi zvýšením základného imania firmy a úverom (v odbornej literatúre sa pri podriadenom dlhu používa aj pojem „mezanín“. Vyjadruje jeho pozíciu ako medzipoložky medzi vlastným kapitálom a cudzím zdrojom; ide o zdroj, ktorý je nadriadený medzi záväzkom a vlastným kapitálom). Je však potrebné zdôrazniť, že podriadený dlh nie je možné konvertovať na vlastný kapitál v prípade, ak firma pokračuje v nepretržitej realizácii svojich aktivít. To znamená, že tento finančný nástroj ovplyvňuje hospodársku súťaž vo výrazne nižšej miere ako prírastok vlastného kapitálu. Je možné ho považovať za významnú podporu najmä pre MSP, ktoré sú poklesom tržieb, vzhľadom na bilančnú hodnotu v porovnaní s veľkými firmami, výrazne zraniteľnejšie.

Podľa tohto programu Európska komisia zadefinovala kategórie MSP. Prvou je tzv. „vyššia trieda MSP“. Pri tejto kategórii sa podriadený dlh chápe ako medzistupeň medzi nadriadeným dlhom a vlastným kapitálom. Ide o firmy, ktoré sú považované za subjekty s možnosťami vyššej miery investovania, predpokladaným rastom obratu a výnosov. Ďalšími požiadavkami sú: dôveryhodná a udržateľná pozícia na relevantnom trhu; stabilita cash flow; pravdivé vykazovanie ekonomických výsledkov, na základe ktorých poskytovateľ podriadeného dlhu mal možnosť vyhodnotiť potenciálne riziká finančnej nestability. Druhá kategória MSP je zadefinovaná ako „nižšia (stredná) trieda“. Požiadavky na poskytnutie podriadeného dlhu sú miernejšie. Ide o subjekty, ktoré zaznamenali zníženie požadovaného ratingového stupňa a podriadený dlh je považovaný za doplnok k nadriadenému dlhu alebo vlastnému kapitálu. Na rozdiel od predchádzajúcej triedy teda nejde o finančný zdroj možného udržateľného rastu, ale o zabezpečenie nevyhnutnej úrovne finančnej stability. Ide o subjekty, ktoré sú vo väčšej miere, aj pri jednoduchej reprodukcii prevádzkového cyklu, závislé na pravidelných