dnes je 24.1.2021

Input:

Čo by sa malo zmeniť v zákone o byrokracii?

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.3 Čo by sa malo zmeniť v zákone o byrokracii?

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

V súčasnom období prebieha pripomienkové konanie k novele zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). Pripomienkové konanie k návrhu novely zákona proti byrokracii má skončiť 16. novembra 2020. Základným zámerom zákona je zníženie administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb pri rozličných právnych úkonoch, ktoré podávajú na orgány verejnej správy, ku ktorým musia predkladať rozličné potvrdenia o svojej identifikácii a iných potvrdeniach, ktoré v súčasnej dobe musia predkladať v listinnej podobe. K týmto údajom majú orgány verejnej správy prístup prostredníctvom informačných systémov, ku ktorým majú autorizovaný prístup.

V rámci tretej vlny znižovania byrokracie nebudú musieť fyzické a právnické osoby predkladať nasledovné potvrdenia. V prvom rade ide o osobné slúžiace na identifikáciu fyzickej osoby ako kópia rodného listu, kópia sobášneho listu, kópia úmrtného listu, doklad o potvrdení pobytu. Pre právnickú osobu je to údaj o pridelení IČO, doklad o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania fyzických osôb. Pre podnikateľov v oblasti poľnohospodárskej výroby predloženie výpisu z registra hospodárskych zvierat. Podnikatelia nebudú musieť predkladať potvrdenia o tom, že nie sú v reštrukturalizácii, alebo že nie je vedené voči ním konkurzné konanie a potvrdenie o tom, že hospodársky subjekt spoločnosť nie je v likvidácii.

Subjekty, ktoré podnikajú v oblasti sociálnych služieb, nebudú musieť predkladať potvrdenie z registra poskytovateľov sociálnych služieb a výpis z registra sociálnych podnikov. Nebude potrebné prikladať potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V prípadoch, ak sa pre konkrétny prípad vyžaduje potvrdenie o osobnom stave, nebude sa vyžadovať potvrdenie o rozvode na základe právoplatného rozhodnutia súdu. V prípade poskytovania právnych služieb sa nebude vyžadovať potvrdenie o zapísaní v zozname advokátov. Samozrejme, táto osoba advokáta musí vyhlásiť, že je advokátom činným a nemá pozastavenú činnosť, alebo nebol vylúčený z radov advokátov. Tretia vlna znižovania byrokracie má zjednodušiť aj procesy týkajúce sa zápisu a poskytovania údajov z registra prijímateľov 2% , ktorý vedie Notárska komora. Zjednodušia sa tým aj procesy preukazovania postavenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vo vzťahu k uplatňovaniu rôznych nárokov týchto osôb voči úradom pri uplatňovaní rozličných žiadostí alebo vo vzťahu k správnym konaniam, v ktorých tieto osoby vystupujú ako ich účastníci.

Napriek tomu, že pri úprave znižovania administratívnej záťaže pre podnikateľov