dnes je 24.7.2021

Input:

Charakteristika vonkajších vplyvov

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4 Charakteristika vonkajších vplyvov

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

V tejto kapitole uvádzame rozšírený prehľad vonkajších vplyvov s ich charakteristikami a s požiadavkami na výber a stavbu elektrických zariadení a inštalácií. Vonkajšie vplyvy sú odstupňované, pričom jeden zo stupňov obyčajne zodpovedá normálnym podmienkam v zmysle nasledovnej definície.

Definícia

NORMÁLNY PRIESTOR

Priestor, v ktorom bežné zariadenia za uvedených vonkajších vplyvov budú pracovať bezpečne.

V prípade iných priestorov sa môžu vyžadovať určité primerané opatrenia. Primeraným opatrením môže byť napr. osobitná dohoda medzi projektantom elektroinštalácie a výrobcom zariadenia o skonštruovaní zariadenia s osobitnými vlastnosťami.

Požiadavky na elektrické rozvody vzhľadom na vonkajšie vplyvy rieši predovšetkým norma STN 33 2000-5-52 a sú uvedené v príslušnej kapitole. V tejto kapitole uvádzame doplňujúce požiadavky tak, ako vyplývajú z normy STN EN 33 2000-5-51 definujúcej vonkajšie vplyvy.

Ak je to relevantné, pri jednotlivých vonkajších vplyvoch sú uvedené aj normatívne odkazy. Sú dôležité pre prax, a to pri hodnotení vonkajších vplyvov, ale najmä pri návrhu elektrických zariadení a inštalácií.

A: PODMIENKY PROSTREDIA

AA Teplota okolia

Definícia

TEPLOTA OKOLIA

Je to teplota vzduchu v mieste inštalácie elektrického zariadenia. Uvažuje sa pritom aj teplotné pôsobenie ostatných zariadení inštalovaných na tomto mieste v stave činnosti. Neberie sa do úvahy zvýšenie teploty spôsobené samotným zariadením, ktoré sa má inštalovať..

Norma vymedzuje pre jednotlivé triedy vonkajšieho vplyvu dolné a horné medze teploty okolia podľa tabuľky 4.4.4.1. Elektrické zariadenia musia odolávať teplotám v rozsahu stanovenom týmito teplotnými hranicami.

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení sú uvedené v tabuľke 4.4.4.2. Normatívne odkazy uvádza tabuľka 4.4.4.3.

Príklad

 • Pri triede vonkajšieho vplyvu AA2 sa môže vyžadovať napr. špeciálne mazanie.

 • Ak teplota povrchu elektrického zariadenia spôsobí zvýšenie teploty okolia nad hornú medzu triedy AA6, mimoriadnym opatrením môže byť zástena z nehorľavého tepelne izolujúceho materiálu.

V priestoroch AA6 a AA7 sa majú umiestňovať len tie elektrické zariadenia a prístroje, ktoré sú nevyhnutné z technologických dôvodov. Rozvádzače musia byť chránené pred sálavým teplom. Ak sa pri vyšších teplotách znižuje zaťažiteľnosť strojov a prístrojov, hodnoty zaťažiteľnosti je potrebné vyžiadať od ich výrobcu.

Teplotné hranice pre klasifikáciu vonkajších vplyvov povahy AA

Tab 4.4.4.1

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Dolná teplotná hranica

 

Horná teplotná hranica

 

AA1

 

˗ 60 °C

 

+ 5 °C

 

AA2

 

˗ 40 °C

 

+ 5 °C

 

AA3

 

˗ 25 °C

 

+ 5 °C

 

AA4

 

˗ 5 °C

 

+ 40 °C

 

AA5

 

+ 5 °C

 

+ 40 °C

 

AA6

 

+ 5 °C

 

+ 60 °C

 

AA7

 

˗ 25 °C

 

+ 55 °C

 

AA8

 

˗ 50 °C

 

+ 40 °C

 

Charakteristiky požadované pre výber a stavby zariadení pre povahu vonkajšieho vplyvu AA

Tab 4.4.4.2

Trieda

 

Charakteristiky

 

AA1, AA2, AA3

 

Osobitne navrhnuté zariadenia, osobitné alebo prídavné zariadenia

 

AA4

 

Normálne, v určitých prípradoch sa však môžu vyžadovať špeciálne opatrenia

 

AA5

 

Normálne

 

AA6, AA7, AA8

 

Osobitne navrhnuté zariadenia, prídavné zariadenia alebo osobitná úprava

 

Triedy teploty okolia AAX sa stanovujú len v tom prípade, ak sa neuvažuje (t.j. ak neexistuje) vplyv atmosférickej vlhkosti. Priemerná teplota počas 24 hodín musí byť najmenej o 5 °C nižšia ako horná hranica teplotného rozsahu. Na definovanie niektorých prostredí môže byť potrebné použitie dvoch tried AAX (napr. AA3 + AA4).

Zvláštne prípady:

 • Ak sú istiace prístroje umiestnené v inom prostredí ako AA4, musí sa prihliadnuť na zmenu ich vypínacej charakteristiky, ak tieto prístroje nie sú vybavené teplotnou kompenzáciou vypínacej charakteristiky.

 • V priestoroch s vonkajšími vplyvmi AA6 až AA7 sa elektrické rozvody musia vybrať a stavať s ohľadom na najvyššiu miestnu teplotu okolia, aby sa neprekročila dovolená teplota podľa STN 33 2000-5-523.

 • Ak sú teploty mimo uvedených rozsahov, vyžaduje sa samostatné posúdenie.

Normatívne odkazy pre povahy vonkajšieho vplyvu AA a AB

Tab 4.4.4.3

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Trieda podľa

STN EN 60721-3-3 1)

 

Trieda podľa

STN EN 60721-3-4 2)

 

AA1, AB1

 

3K8

 

4K4 (časť)

 

AA2, AB2

 

3K7 (časť)

 

4K3 (časť)

 

AA3, AB3

 

3K6 (časť)

 

4K1

 

AA4, AB4

 

3K5 (časť)

 

 

AA5, AB5

 

3K3 (identické)

 

 

AA6, AB6

 

3K7 (časť)

 

4K4 (časť)

 

AA7, AB7

 

3K6 (identické)

 

 

AA8, AB8

 

 

4K3 (identické)

 

1) STN EN 60721-3-3: Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 3: Stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom

2) STN EN 60721-3-4: Klasifikácia Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom

AB Vzduch

Ak je relatívna vlhkosť vzduchu trvale vyššia ako 80 % alebo absolútna vlhkosť vyššia ako 15 g/m3, takýto priestor sa dá považovať za vlhký. Voda sa môže zrážať na predmetoch, stenách, stropoch a podlahe, nesteká však v súvislých vrstvách.

V závislosti od teploty vzduchu, relatívnej a absolútnej vlhkosti norma definuje osem tried vonkajšieho vplyvu, uvedených v tabuľke 4.6.4.4. Na definovanie niektorých prostredí môže byť potrebné použitie dvoch tried ABX. Elektrické zariadenia musia odolávať teplotám a vlhkosti v rozsahu stanovenom hranicami pre príslušnú triedu. Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení sú uvedené v tabuľke 4.4.4.5 a normatívne odkazy v tabuľke 4.4.4.3.

Relatívna vlhkosť vzduchu, absolútna vlhkosť vzduchu a teplota vzduchu sú vzájomne úzko previazané. Grafické závislosti medzi týmito parametrami sú uvedené v norme STN 33 2000-3 (príloha B), ktorá však bude zrušená k 1.5.2011. Napriek tomu tieto závislosti principiálne platia a môžu byť užitočné. Na obr. 4.4.4.1 je ako príklad uvedený graf pre triedu AB6. Podobné grafy existujú aj pre iné triedy, ich uvedenie je však nad rámec tejto publikácie.

Grafy znázorňujú:

 • maximálne možný rozdiel teplôt pre ľubovoľné miesto, na ktoré sa vzťahuje príslušná trieda

 • celkový rozptyl hodnôt relatívnej vlhkosti vzduchu v závislosti od akejkoľvek teploty vzduchu v rozsahu danej triedy

Z grafu sa príslušná hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu pri určitej teplote v rozmedzí teplotného rozsahu pre danú triedu odčíta z bodu, v ktorom krivka konštantnej vlhkosti vzduchu pretína príslušné priamky pre teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu.

Hranice parametrov pre klasifikáciu vonkajších vplyvov povahy AB

Tab 4.4.4.4

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Teplota vzduchu

(°C)

 

Relatívna vlhkosť

(%)

 

Absolútna vlhkosť

(g/m3)

 

min.

 

max.

 

min.

 

max.

 

min.

 

max.

 

AB1

 

˗ 60 °C

 

+ 5 °C

 

3

 

100

 

0,003

 

7

 

AB2

 

˗ 40 °C

 

+ 5 °C

 

10

 

100

 

0,1

 

7

 

AB3

 

˗ 25 °C

 

+ 5 °C

 

10

 

100

 

0,5

 

7

 

AB4

 

˗ 5 °C

 

+ 40 °C

 

5

 

95

 

1

 

29

 

AB5

 

+ 5 °C

 

+ 40 °C

 

5

 

85

 

1

 

25

 

AB6

 

+ 5 °C

 

+ 60 °C

 

10

 

100

 

1

 

35

 

AB7

 

˗ 25 °C

 

+ 55 °C

 

10

 

100

 

0,5

 

29

 

AB8

 

˗ 50 °C

 

+ 40 °C

 

15

 

100

 

0,04

 

36

 

Poznámka

1. Všetky uvedené hodnoty sú hraničné, s malou možnosťou ich prekročenia.

2. Minimálna a maximálna relatívna vlhkosť je obmedzená minimálnou a maximálnou absolútnou vlhkosťou. To znamená, že napr. pre podmienky okolia sa uvedené hraničné hodnoty teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu nemôžu vyskytnúť súčasne.

Medzné hodnoty (vysoká teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu) uvedené pre jednotlivé triedy, sa väčšinou nevyskytujú súčasne. Pri vysokej teplote vzduchu je aj jeho relatívna vlhkosť obyčajne nižšia (neplatí napr. pre triedy AB1 až AB3). Na túto skutočnosť treba pamätať, lebo najvyššia absolútna vlhkosť vzduchu pre najvyššiu teplotu vzduchu je v týchto triedach pomerne malá.V tabuľke 4.4.4.6 je pre jednotlivé triedy uvedená najvyššia teplota vzduchu, ktorá sa môže vyskytnúť súčasne s najvyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Pri vyšších teplotách vzduchu (ako v tabuľke) je relatívna vlhkosť vzduchu nižšia, t. j. pod medznou hodnotou pre danú triedu.

Charakteristiky požadované pre výber a stavby zariadení pre povahu vonkajšieho vplyvu AB

Tab 4.4.4.5

Trieda

 

Charakteristiky

 

AB1

 

Vnútorné a vonkajšie priestory s extrémne nízkymi teplotami okolia, vyžadujúce primerané opatrenia

 

AB2, AB3

 

Vnútorné a vonkajšie priestory s  nízkymi teplotami okolia, vyžadujúce primerané opatrenia

 

AB4

 

Normálne priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi bez regulácie teploty a vlhkosti; na zvýšenie nízkej teploty okolia sa môže používať vykurovanie

 

AB5

 

Normálne priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi s reguláciou teploty

 

AB6

 

Vnútorné a vonkajšie priestory s extrémne vysokými teplotami okolia a chránené proti chladu, vyžadujúce primerané opatrenia; predpokladá sa pôsobenie slnečného a tepelného žiarenia

 

AB7

 

Vnútorné priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi bez regulácie teploty a vlhkosti, ktoré môžu mať otvory do vonkajšieho priestoru a sú vystavené slnečnému žiareniu; musia sa urobiť primerané opatrenia

 

AB8

 

Vonkajšie priestory a iné priestory nechránené pred atmosférickými vplyvmi s nízkymi a vysokými teplotami okolia, vyžadujúce primerané opatrenia

 

Najvyššia teplota vzduchu, ktorá sa môže vyskytnúť súčasne

s najvyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu

Tab 4.4.4.6

Trieda

 

Medzná hodnota

relatívnej vlhkosti

 

Najvyššia teplota vzduchu pri svojej najvyššej relatívnej vlhkosti

 

AB1

 

100 %

 

+ 5 °C

 

AB2

 

100 %

 

+ 5 °C

 

AB3

 

100 %

 

+ 5 °C

 

AB4

 

95 %

 

+ 31 °C

 

AB5

 

85 %

 

+ 28 °C

 

AB6

 

100 %

 

+ 33 °C

 

AB7

 

100 %

 

+ 27 °C

 

AB8

 

100 %

 

+ 33 °C

 

Obr. 4.4.4.1

Zdroj: STN 33 2000-3:2000 (ruší sa k 1.5.2011)

Graf vzájomnej závislosti teploty, absolútnej vlhkosti a relatívnej vlhkosti vzduchu

pre triedu AB6

Príklad

Pre inštaláciu požadujeme prevádzku v priestore zatriedenom do triedy AB6 pri teplote 50 °C. Potrebujeme zistiť najvyššiu možnú relatívnu vlhkosť vzduchu, ktorej musí inštalácia odolávať pri danej teplote.

Z tab. 4.4.4.4 najprv odčítame najvyššiu absolútnu vlhkosť vzduchu 35 g/m3. Z grafu na obr. 4.4.4.1 potom pre teplotu 50 °C smerujeme po kolmici nahor k hraničnej krivke pre absolútnu vlhkosť vzduchu 35 g/m3. Z priesečníka smerujeme doľava na odčítanie hodnoty maximálnej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo v tomto prípade predstavuje 44 %.

Extrémne hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu (absolútne hodnoty, denné a ročné priemery) pre jednotlivé typy podnebí stanovuje norma STN 03 8900-2-1.

Zvláštne prípady:

 • Elektrické stroje, prístroje, svietidlá a rozvádzače vo vlhkých priestoroch musia mať krytie aspoň IP 21.

 • Ak sú istiace prístroje umiestnené v inom prostredí ako s teplotou zodpovedajúcou normálnej triede AB4 alebo AB5, musí sa prihliadnuť na zmenu ich vypínacej charakteristiky, ak tieto prístroje nie sú vybavené teplotnou kompenzáciou vypínacej charakteristiky.

 • V priestoroch s vonkajšími vplyvmi AB6 až AB7 sa elektrické rozvody musia vybrať a stavať s ohľadom na najvyššiu miestnu teplotu okolia, aby sa neprekročila dovolená teplota podľa STN 33 2000-5-523.

V priestoroch AB6 a AB7 sa majú umiestňovať len tie elektrické zariadenia a prístroje, ktoré sú nevyhnutné z technologických dôvodov. Rozvádzače musia byť chránené pred sálavým teplom. Ak sa pri vyšších teplotách znižuje zaťažiteľnosť strojov a prístrojov, hodnoty zaťažiteľnosti je potrebné vyžiadať od ich výrobcu. Vedenia v týchto priestoroch majú byť prednostne káblové.

Príklad

Ak teplota povrchu elektrického zariadenia spôsobí zvýšenie teploty okolia nad hornú medzu triedy AB6, mimoriadnym opatrením môže byť zástena z nehorľavého tepelne izolujúceho materiálu.

AC Nadmorská výška

Klasifikácia tried vonkajších vplyvov v závislosti od nadmorskej výšky sú v tab. 4.4.4.7.

Teplotné hranice pre klasifikáciu vonkajších vplyvov povahy AA

Tab 4.4.4.7

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Nadmorská

výška

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AC1

 

≤ 2 000 m

 

Normálne

 

AC2

 

> 2 000 m

 

Vyžadujú sa osobitné opatrenia

 

Príklad

Osobitným opatrením môže byť použitie redukčných faktorov.

Poznámka

V podmienkach Slovenska do triedy vonkajšieho vplyvu AC2 môžu spadať len objekty vo vysokohorských oblastiach. Pre niektoré zariadenia sa však osobitné opatrenia môžu vyžadovať už od nadmorskej výšky nad 1 000 m.

AD Výskyt vody

Miera výskytu vody definuje celkom osem tried vonkajších vplyvov, ktoré do značnej miery korelujú so stupňom krytia (IP kód). Tieto triedy spolu s charakteristikami pre výber a stavbu zariadení uvádza tab. 4.4.4.8. Normatívne odkazy sú v tabuľke 4.4.4.9.

Triedy vonkajších vplyvov povahy AD

Tab 4.4.4.8

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Výskyt vody

 

IP kód

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AD1

 

Zanedbateľný

 

IP X0

 

Pravdepodobnosť výskytu vody je zanedbateľná

Miesta, kde vo všeobecnosti na stenách nie sú stopy vody, avšak môžu sa vyskytnúť na krátky čas (napr. vo forme pary), ak ich dobrá ventilácia rýchlo odstráni.

 

AD2

 

Voľne padajúce kvapky

 

IP X1/X2

 

Možnosť zvislo padajúcich kvapiek

Miesta, v ktorých voda môže občas kondenzovať v kvapkách alebo sa občas môže vyskytnúť para.

 

AD3

 

Rozprašovanie

 

IP X3

 

Možnosť dopadania vody vo forme rozpra-šovania pod uhlom do 60° od zvislice

Miesta, v ktorých rozprášená voda vytvára súvislý vodný film na podlahách a/alebo stenách.

 

AD4

 

Striekanie

 

IP X4

 

Voda môže striekať vo všetkých smeroch

Miesta, v ktorých zariadenie môže byť vystavené striekajúcej vode.

 

AD5

 

Prúd vody

 

IP X5

 

Prúd vody vo všetkých smeroch

Miesta, v ktorých sa pravidelne používa striekanie hadicou.

 

AD6

 

Vlny

 

IP X6

 

Možnosť vodných vĺn

Miesta na morskom pobreží.

 

AD7

 

Zaplavenie

 

IP X7

 

Možnosť čiastočného alebo úplného zaplavenia

Miesta, ktoré môžu byť zaplavené a/alebo ak zariadenia môžu byť zaplavené nasledovne:

 zariadenia s výškou menšou ako 850 mm umiestnené tak, že ich najnižší bod nemôže byť viac ako 1 000 mm pod hladinou vody

 zariadenia s výškou rovnajúcou sa alebo väčšou ako 850 mm umiestnené tak, že ich najvyšší bod nemôže byť viac ako 150 mm pod hladinou vody

 

AD8

 

Ponorenie

 

IP X8

 

Možnosť trvalého a úplného ponorenia

Miesta, kde elektrické zariadenie je trvalo a úplne pod vodou.

 

Normatívne odkazy pre povahu vonkajšieho vplyvu AD

Tab 4.4.4.9

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Trieda podľa

STN EN 60721-3-3 1)

 

Trieda podľa

STN EN 60721-3-4 2)

 

Trieda podľa

STN EN 60529 3)

 

AD1

 

 

4Z6

 

IP X0

 

AD2

 

3Z7

 

 

IP X1 / IP X2

 

AD3

 

3Z8

 

4Z7

 

IP X3

 

AD4

 

3Z9

 

4Z7

 

IP X4

 

AD5

 

3Z10

 

4Z8

 

IP X5

 

AD6

 

 

4Z9

 

IP X6

 

AD7

 

 

 

IP X7

 

AD8

 

 

 

IP X8

 

1) STN EN 60721-3-3: Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 3: Stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom

2) STN EN 60721-3-4: Klasifikácia Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom

3) STN EN 60529: Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)

Príklad

AD3Miesta s výskytom dažďových prehánok, kde voda dopadá pod uhlom menším ako 60°od zvislice

AD4 Miesta s intenzívnym pôsobením dažďa (intenzita nad 6 mm/min s možnosťou tvorenia kaluží), niektoré vonkajšie svietidlá, zariadenia stavenísk

AD5Dvory, miesta na umývanie automobilov

AD6Móla, pláže, nábrežia

AD7/AD8 Bazény, vodné nádrže, fontány

Poznámka

Intenzitu dažďa definuje norma STN EN 60721-3-4. Uvažuje sa výskyt dažďa s intenzitou 15 mm/min (zmena A1 normy).

Pri najnižšej triede AD1 je pravdepodobnosť výskytu vody zanedbateľná a nevyžadujú sa žiadne zvláštne opatrenia. Pre vyššie triedy platia nasledovné požiadavky:

 • Hlavné rozvádzače sa v týchto priestoroch neumiestňujú, ak nie sú špeciálne konštruované pre tieto prostredia.

 • Podružné rozvádzače sa musia umiestniť tak, aby tieto rozvádzače ani ich manipulačné priestory nemohli byť zasiahnuté vodou. Ak je v rozvádzačoch nebezpečenstvo kondenzácie vodných pár, zariadenia umiestnené v týchto rozvádzačoch musia vyhovovať pre daný priestor resp. daný priestor musí byť upravený tak (vetraním, vykurovaním), aby vyhovoval inštalovaným vnútorným zariadeniam. Prednostne sa majú používať nástenné rozvádzače so stupňom ochrany min. IP 43 z nevodivého materiálu odolného voči korózii.

 • Tam, kde sa vykonáva občasné alebo pravidelné striekanie vodou (napr. oplachovanie podlahy príp. stien), musia byť v miestnych prevádzkových predpisoch stanovené oplachové pásma a obsluha musí byť preukázateľne poučená o postupoch práce. Elektrické zariadenia umiestnené v oplachovom pásme musia mať stupeň ochrany krytom aspoň IP 44 alebo musia byť chránené pred priamym postrekom vodou.

 • Ručné svietidlá musia mať triedu ochrany III s napätím najviac 25 V.

Požiadavky na kladenie káblov do vody v priestoroch s vonkajšími vplyvmi AD7 a AD8 sú bližšie stanovené v norme STN 33 2000-5-52.

Poznámka

Požiadavky na elektrické inštalácie v určitých zvláštnych druhoch priestorov s výskytom vody upravujú osobitné technické normy – najmä normy radu STN 33 2000-7 (pozri kap.Špeciálne elektroinštalácie).

AE Výskyt cudzích pevných telies

Miera výskytu cudzích pevných telies definuje celkom šesť tried vonkajších vplyvov, ktoré do istej miery korelujú so stupňom krytia (IP kód). Tieto triedy spolu s charakteristikami pre výber a stavbu zariadení uvádza tab. 4.4.4.10. Normatívne odkazy sú v tabuľke 4.4.4.11.

Triedy vonkajších vplyvov povahy AE

Tab 4.4.4.10

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Výskyt cudzích pevných telies

 

IP kód

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AE1

 

Zanedbateľný

 

IP 0X

 

Množstvo alebo druh prachu alebo cudzích pevných telies nie je významné.

 

AE2

 

Malé predmety do 2,5 mm

 

IP 3X

 

Výskyt cudzích pevných telies, ktorých najmenší rozmer je aspoň 2,5 mm.

 

AE3

 

Veľmi malé predmety do 1 mm

 

IP 4X

 

Výskyt cudzích pevných telies, ktorých najmenší rozmer je aspoň 1 mm.

 

AE4

 

Malá prašnosť

 

IP 5X

 

Výskyt prachu

Vniknutie prachu nie je pre funkciu zariadenia škodlivé.

 

AE5

 

Stredná prašnosť

 

IP 6X

 

Výskyt prachu

Vniknutie prachu je pre funkciu zariadenia škodlivé.

 

AE6

 

Silná prašnosť

 

IP 6X

 

Výskyt prachu

Prach nesmie vniknúť do zariadenia.

 

Príklad

AE1 V SR sa zariadenia triedy ochrany 0 nepoužívajú!

AE2Náradie, malé predmety

AE3Drôty

Normatívne odkazy pre povahu vonkajšieho vplyvu AE

Tab 4.4.4.11

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Trieda podľa

STN EN 60721-3-3 1)

 

Trieda podľa

STN EN 60721-3-4 2)

 

Trieda podľa

STN EN 60529 3)

 

AE1

 

3S1

 

4S1

 

IP 0X

 

AE2

 

3S2

 

4S2

 

IP 3X

 

AE3

 

3S3

 

4S3

 

IP 4X

 

AE4

 

3S2

 

4S2

 

IP 5X

 

AE5

 

3S3

 

4S3

 

IP 6X

 

AE6

 

3S4

 

4S4

 

IP 6X

 

1) STN EN 60721-3-3: Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 3: Stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom

2) STN EN 60721-3-4: Klasifikácia Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom

3) STN EN 60529: Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)

Spád prachu v mg/m2/deň definuje norma STN 33 2000-5-51, pričom príslušné hodnoty sú porovnateľné s hodnotami podľa noriem STN EN 60721-3-3 (priestory chránené proti poveternostným vplyvom – vnútorné alebo kryté) a STN EN 60721-3-4 (priestory nechránené proti poveternostným vplyvom). V posledne menovaných normách sú okrem toho definované aj hodnoty množstva cudzích pevných telies vyskytujúcich sa v priestore v mg/mm3. Tieto hodnoty pre triedy AE1 až AE6 uvádza tab. 4.4.4.12 a 4.4.4.13.

Pre triedy AE4 až AE6 (výskyt prachu) platí nasledovné:

 • Berie sa do úvahy iba výskyt nehorľavého prachu. Ak sa v daných priestoroch vyskytuje horľavý prach, uplatňujú sa odlišné triedy vonkajších vplyvov (pozri triedy BE2-N2 a BE3-N1 ďalej).

 • Rozvádzače sa v prašných priestoroch umiestňujú len v nevyhnutných prípadoch. Musia mať stupeň ochrany krytom aspoň IP44 alebo IP5X. Pri nižšom stupni ochrany sa musia prevetrávať čistým vzduchom.

 • Prach z elektrických zariadení sa musí odstraňovať zvnútra aj zvonka v lehotách, ktoré sa určia v závislosti od miestnych podmienok a druhu zariadenia prevádzkovým predpisom.

 • Stupeň ochrany krytom elektrických zariadení sa odporúča zvýšiť tam, kde je prach mimoriadne jemný alebo nebezpečný (elektricky vodivý, agresívny), príp. tam, kde je čistenie elektrických zariadení zvnútra obtiažne alebo nákladné. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na triedu AE3.

Hodnoty výskytu prachu a cudzích pevných telies podľa rôznych noriem

Tab 4.4.4.12

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Triedy a hodnoty podľa noriem STN EN 60721-3-3 (CH)

a STN EN 60721-3-4 (N)

 

Trieda

 

Piesok (mg/m3)

 

Suspenzia prachu (mg/m3)

 

Sedimentácia prachu (mg/m2.h)

 

CH

 

N

 

CH

 

N

 

CH

 

N

 

CH

 

N

 

AE1

 

3S1

 

4S1

 

-

 

30

 

0,01

 

0,5

 

0,4

 

15

 

AE2

 

3S2

 

4S2

 

30

 

-

 

0,2

 

-

 

1,5

 

-

 

AE3

 

3S3

 

3S3

 

300

 

1 000

 

0,4

 

15

 

15

 

40

 

AE4

 

3S2

 

4S2

 

30

 

300

 

0,2

 

5

 

1,5

 

20

 

AE5

 

3S3

 

4S3

 

300

 

1 000

 

0,4

 

15

 

15

 

40

 

AE6

 

3S4

 

4S4

 

3 000

 

4 000

 

4,0

 

20

 

40

 

80

 

Tab 4.4.4.13

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Spád prachu podľa STN 33 2000-5-51 (mg/m2/deň)

 

Spodná hranica

 

Horná hranica

 

AE4

 

10

 

35

 

AE5

 

35

 

350

 

AE6

 

350

 

1 000

 

AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok

Triedy vonkajších vplyvov povahy AF

Tab 4.4.4.14

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Výskyt

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AF1

 

Zanedbateľný

 

Množstvo alebo povaha korozívnych alebo znečisťujúcich látok nie je významné: Normálne.

 

AF2

 

Atmosférický

 

Množstvo alebo povaha korozívnych alebo znečisťujúcich látok je významné: Podľa povahy látok (napr. vyhovenie skúške soľnou hmlou podľa EN 60068-2-11).

 

AF3

 

Občasný alebo náhodný

 

Občasný alebo náhodný výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich chemických látok, ktoré sa používajú

alebo produkujú: Ochrana proti korózii podľa špecifikácie zariadenia.

 

AF4

 

Trvalý

 

Trvalý výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich chemických látok vo významnej miere: Osobitne navrhnuté zariadenia vzhľadom na povahu látok.

 

Normatívne odkazy pre povahy vonkajšieho vplyvu AF

Tab 4.4.4.15

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Trieda podľa

STN EN 60721-3-3 1)

 

Trieda podľa

STN EN 60721-3-4 2)

 

AF1

 

3C1

 

4C1

 

AF2

 

3C2

 

4C2

 

AF3

 

3C3

 

4C3

 

AF4

 

3C4

 

4C4

 

1) STN EN 60721-3-3: Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 3: Stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom

3) STN EN 60721-3-3: Klasifikácia Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom

Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok definuje štyri triedy podľa tab. 4.4.4.14, kde sú uvedené aj požadované charakteristiky pre výber a stavbu zariadení. V prípade hodnotenia vonkajších vplyvov povahy AF vzhľadom na výskyt konkrétnych korozívnych alebo znečisťujúcich látok v mg/m3 sa dá použiť klasifikácia chemických látok podľa noriem STN EN 60721-3-3 a STN EN 60721-3-4 (tab. 4.4.4.15).

lad

AF1 Poľnohospodárske oblasti, rekreačné oblasti bez priemyslu, oblasti s malou hustotou dopravy, čisté vnútorné priestory s elektrickou inštaláciou: dozorne, serverovne, rozvodne, vstavané a kioskové transformovne, káblové kanály a skrine

AF2 Oblasti so značne znečistenou atmosférou, znečistené oblasti vo veľkých mestách, oblasti so strednou hustotou dopravy, inštalácie pri mori, inštalácie v blízkosti priemyselných zón, kde sa vyskytuje značné znečistenie ovzdušia, najmä kde sa vytvárajú brúsne, izolačné alebo vodivé prachy, : chemické závody, cementárne, sklady olejov a olejové hospodárstvo, sklady technických plynov

AF3 Miesta, kde sa občas alebo príležitostne narába len s malými množstvami chemických látok príp. kde sa tieto látky vyskytujú a kde tieto látky môžu náhodne prísť do styku s elektrickým zariadením, oblasti s veľmi veľkou hustotou dopravy a pod.: laboratóriá, kotolne, garáže, akumulátorovne, čerpacie stanice vody

AF4 Bezprostredné okolie zdrojov znečistenia a miesta, kde sa narába s väčšími množstvami chemických látok a tieto látky sa na týchto miestach vyskytujú trvale, pričom môžu prísť do styku s elektrickým zariadením: chemické závody, niektoré prevádzky priemyselných závodov, akumulátorovne, čerpacie stanice vody

Priestory s vonkajším vplyvom AF1 sa považujú za normálne. Pri zaradení priestoru do tried AF2 a AF3 platia nasledovné požiadavky na vyhotovenie elektrických zariadení a inštalácií:

 • Elektrické stroje, prístroje a svietidlá musia mať krytie aspoň IP 44.

 • Vedenia majú byť prednostne vyhotovené káblami. Jadrá a plášte káblov musia byť z materiálov odolných proti vyskytujúcim sa korozívnym látkam.

 • Rozvádzače sa v týchto priestoroch majú umiestňovať len v nevyhnutných prípadoch. Rozvádzače majú mať stupeň ochrany krytom aspoň IP 44 a majú byť prevetrávané.

 • Ak odolnosť použitých materiálov nezodpovedá povahe vyskytujúcich sa korozívnych látok, musí byť zaistená dodatočná ochrana – napr. náterom, pokovením, zaliatím atď. Skrutky, ktoré sa počas životnosti zariadenia musia uvoľňovať, musia byť odolné proti korózii alebo musia byť opatrené vhodnou povrchovou úpravou (norma priamo vyžaduje pokovenie).

V priestoroch s vonkajším vplyvom AF4 platia podstatne prísnejšie požiadavky:

 • V týchto priestoroch sa majú umiestňovať len zariadenia nevyhnutné z technologických dôvodov a majú byť chránené proti priamemu zásahu korozívnych látok.

 • Elektrické stroje, prístroje a svietidlá musia mať stupeň krytia aspoň IP 54 alebo musia byť prefukované čistým vzduchom.

 • Ručné svietidlá musia mať triedu ochrany III s napätím najviac 25 V.

Korozívna odolnosť vybraných materiálov

 • Vedenia sa majú vyhotoviť prednostne káblami s medenými jadrami, ak na meď nemá nepriaznivý vplyv prítomnosť korozívnych látok (danej povahy). Odporúča sa pocínovať konce jadier (s výnimkou lankových jadier) a po montáži opatriť konzervačným tukom alebo zatrieť. Plášte káblov musia byť z materiálov odolných proti prítomným korozívnym látkam. Odporúča sa chrániť káblové trasy zakrytými inštalačnými žľabmi z materiálu odolného proti korózii alebo iným vhodným spôsobom. Dovolené polomery ohybu káblov sa odporúča zväčšiť na dvojnásobok.

 • Rozvádzače sa v týchto priestoroch zásadne neumiestňujú. Ak je to však nevyhnutné, majú mať krytie aspoň IP 44 a musia byť prevetrávané čistým vzduchom.

 • Pre odolnosť materiálov a skrutkových spojov platia požiadavky ako pre triedy AF2 a AF3. Okrem toho sa musí venovať mimoriadna pozornosť spojom a stykom rôznych kovových materiálov; stykové miesta musia byť pred montážou elektrických zariadení opatrené dostatočnou ochrannou vrstvou, aby sa zabránilo vzniku mikročlánkov (elektrochemická korózia).

Korozívnu odolnosť vybraných materiálov vodičov a izolačných materiálov uvádza tab. 4.4.4.16.

AG Mechanické namáhanie – nárazy

Nárazy a otrasy podľa stupňa intenzity definujú tri triedy uvedené v tab. 4.44.17. V prípade potreby podrobnejšieho hodnotenia vonkajších vplyvov povahy AG sa dá použiť klasifikácia mechanických podmienok podľa noriem STN EN 60721-3-3 a STN EN 60721-3-4 (tab. 4.4.4.18).

Triedy vonkajších vplyvov povahy AG

Tab 4.4.4.17

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Stupeň

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AG1

 

Slabé namáhanie

 

Normálne (domáce a podobné zariadenia)

 

AG2

 

Stredné namáhanie

 

Bežné priemyselné zariadenia alebo zosilnená ochrana

 

AG3

 

Silné namáhanie

 

Zosilnená ochrana

 

Normatívne odkazy pre povahy vonkajšieho vplyvu AG a AH

Tab 4.4.4.18

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Trieda podľa

STN EN 60721-3-3 1)

 

Trieda podľa

STN EN 60721-3-4 2)

 

AG1, AH1

 

3M1 / 3M2 / 3M3

 

4M1 / 4M2 / 4M3

 

AG2, AH2

 

3M4 / 3M5 / 3M6

 

4M4 / 4M5 / 4M6

 

AG3, AH3

 

3M7 / 3M8

 

4M7 / 4M8

 

1) STN EN 60721-3-3: Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 3: Stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom

2) STN EN 60721-3-4: Klasifikácia Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom

Trieda vonkajšieho vplyvu AG1 sa považuje za normálnu a nestanovuje žiadne špeciálne požiadavky. V priestoroch klasifikovaných do tried AG2 a AG3 sa vyžaduje nasledovné:

 • Elektrické zariadenia sa musia vyberať a stavať s ohľadom na druh a intenzitu nárazov či otrasov pôsobiacich na dané zariadenie a/alebo ich podklady tak, aby nebola narušená bezpečnosť a správna funkcia zariadení.

 • Elektrické prístroje (istiace, meracie) musia byť otrasuvzdorné. Používanie strojov a prístrojov s olejovou alebo inou kvapalinovou náplňou sa neodporúča.

 • Svietidlá musia byť otrasuvzdorné alebo musia byť zavesené na pružné závesy.

 • Vedenia majú byť kladené povrchovým spôsobom, aby otrasy nespôsobovali namáhanie vodičov, najmä spoje ich jadier. Odporúča sa používať vodiče s lankovým medeným jadrom. Pevné vodiče (napr. pásy) musia mať pružné spojky.

 • Rozvádzače sa v týchto priestoroch zásadne umiestňujú iba v nevyhnutných prípadoch.

 • Všetky skrutkové spoje musia byť zaistené proti samovoľnému uvoľneniu podložkou (vejárovou, ozubenou, so zvávlačkou) alebo musia byť použité dve matice. Ak je to vyhovujúce, skrutkové spoje do veľkosti M4 sa dajú zistiť zakvapnutím matice farbou. Spôsob zaistenia sa má voliť podľa druhu a veľkosti zariadenia.

Poznámka

Pre pojazdné a prevozné prostriedky platí norma STN 34 1330.

AH Mechanické namáhanie – vibrácie

Vibrácie podľa stupňa intenzity definujú tri triedy uvedené v tab. 4.4.4.19. V prípade potreby podrobnejšieho hodnotenia vonkajších vplyvov povahy AH (amplitúda výchylky, amplitúda zrýchlenia, rozsah frekvencie, maximálne zrýchlenie) sa dá použiť klasifikácia mechanických podmienok podľa noriem STN EN 60721-3-3 a STN EN 60721-3-4 (tab. 4.4.4.18).

Triedy vonkajších vplyvov povahy AH

Tab 4.4.4.19

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Stupeň

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AH1

 

Slabé namáhanie

 

Normálne: domácnosti a podobné podmienky so všeobecne zanedbateľným vplyvom vibrácií

 

AH2

 

Stredné namáhanie

 

Bežné priemyselné podmienky: osobitne navrhnuté zariadenia alebo osobitné opatrenia

 

AH3

 

Silné namáhanie

 

Priemyselné inštalácie vystavené ťažkým podmienkam: osobitne navrhnuté zariadenia alebo osobitné opatrenia

 

Trieda vonkajšieho vplyvu AH1 sa považuje za normálnu a nestanovuje žiadne špeciálne požiadavky. V priestoroch klasifikovaných do tried AH2 a AH3 platia identické požiadavky ako pre povahu AG. Rozdiel je iba v posudzovaní intenzity a frekvencie vibrácií namiesto posudzovania nárazov.

AJ Iné mechanické namáhania

Táto povaha vonkajšieho vplyvu je zatiaľ neobsadená, klasifikácia a požiadavky sa pripravujú. Klasifikácia ďalších mechanických podmienok je v normách STN EN 60721-3-3 a STN EN 60721-3-4.

AK Výskyt rastlinstva a plesní (flóra)

Norma rozlišuje podľa stupňa nebezpečenstva iba dve triedy uvedené v tab. 4.4.4.20. Nebezpečenstvo závisí od miestnych podmienok a od povahy flóry. Rozlišuje sa medzi škodlivým rastom rastlín a podmienkami, ktoré uľahčujú výskyt plesní. Normatívne odkazy pre alternatívnu klasifikáciu sú v tabuľke 4.4.4.21.

Triedy vonkajších vplyvov povahy AK

Tab 4.4.4.20

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Stupeň nebezpečenstva

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AK1

 

Bez nebezpečenstva

 

Žiadne škodlivé nebezpečenstvo od rastlinstva a/alebo plesní: Normálne

 

AK2

 

Nebezpečný

 

Škodlivé nebezpečenstvo od rastlinstva a/alebo plesní: Osobitná ochrana

 

Príklad

Osobitnou ochranou môže byť:

 • zvýšený stupeň ochrany pred vniknutím cudzích pevných telies

 • použitie zvláštnych materiálov alebo ochranných náterov krytov

 • opatrenia na vylúčenie flóry z priestoru

Odporúča sa, aby vnútorné aj vonkajšie priestory s elektrickou inštaláciou zodpovedali triede AK1.

Pre triedu AK2 s nebezpečným výskytom flóry platia tieto požiadavky:

 • Vedenia majú byť vyhotovené prednostne káblami s hladkými povrchmi. Káble majú byť uložené tak, aby ich bolo možné pravidelne kontrolovať a opatriť potrebnými nátermi alebo postrekmi ako sú napr. pesticídy, fungicídy a pod.

 • Pre elektrické zariadenia a inštalácie v poľnohospodárskych a záhradníckych prevádzkárňach platí norma STN 33 2000-7-705 (pozri kap. Poľnohospodárske a záhradnícke prevádzkarne).

Normatívne odkazy pre povahy vonkajšieho vplyvu AK a AL

Tab 4.4.4.21

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Trieda podľa

STN EN 60721-3-3 1)

 

Trieda podľa

STN EN 60721-3-4 2)

 

AK1, AL1

 

3B1

 

4B1

 

AK2, AL2

 

3B2

 

4B2

 

1) STN EN 60721-3-3: Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 3: Stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom

2) STN EN 60721-3-4: Klasifikácia Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom

AL Výskyt živočíchov (fauna)

Norma rozlišuje podľa stupňa nebezpečenstva iba dve triedy uvedené v tab. 4.4.4.22. Nebezpečenstvo závisí od druhu fauny. Rozlišuje sa pritom medzi výskytom hmyzu v škodlivom množstve príp. hmyzu agresívneho druhu a výskytom malých zvierat alebo vtákov v škodlivom množstve príp. zvierat agresívneho druhu. Normatívne odkazy pre alternatívnu klasifikáciu sú v tabuľke 4.4.4.21.

Triedy vonkajších vplyvov povahy AL

Tab 4.4.4.22

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Stupeň nebezpečenstva

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AL1

 

Bez nebezpečenstva

 

Žiadne škodlivé nebezpečenstvo od živočíchov: Normálne

 

AL2

 

Nebezpečný

 

Škodlivé nebezpečenstvo od živočíchov (hmyz, vtáky, drobné zvieratstvo): Osobitná ochrana

 

Príklad

Osobitnou ochranou môže byť:

 • príslušný stupeň ochrany pred vniknutím cudzích pevných telies

 • dostatočná mechanická pevnosť

 • opatrenia na vylúčenie fauny z priestoru

 • osobitné zariadenia alebo ochranné nátery krytov

Vnútorné priestory s elektrickou inštaláciou majú podľa možnosti zodpovedať triede AL1.

Pre triedu AL2 s nebezpečným výskytom fauny platia tieto požiadavky:

 • Elektrické zariadenia musia byť zhotovené tak, aby bolo znemožnené prenikanie hmyzu a iných živočíchov k živým častiam. Elektrické zariadenie musí byť chránené proti biologicko-chemickým vplyvom prítomnej fauny. Elektrické zariadenia na zvyčajné používanie musia mať stupeň ochrany krytom aspoň IP 44, v závislosti od vonkajších vplyvov však môže byť nevyhnutné tento stupeň ešte zvýšiť.

 • Vedenia majú byť vyhotovené prednostne káblami s hladkými povrchmi. Káble majú byť uložené tak, aby ich bolo možné pravidelne kontrolovať a opatriť potrebnými nátermi alebo postrekmi. Odporúčajú sa káble s hladkými kovovými obalmi alebo káble inštalované v oceľových rúrkach v utesnenej sústave s krytím aspoň IP 44.

 • Pre elektrické zariadenia a inštalácie v poľnohospodárskych a záhradníckych prevádzkárňach platí norma STN 33 2000-7-705 (pozri kap. Poľnohospodárske a záhradnícke prevádzkarne).

AM Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce vplyvy

Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce vplyvy predstavujú široké spektrum vonkajších vplyvov. Nízkofrekvenčné vplyvy sú klasifikované v tab. 4.4.4.23 a vysokofrekvenčné vplyvy v tab. 4.4.4.24. Normatívne odkazy pre celú skupinu AM sú v tabuľke 4.4.4.25.

Klasifikácia vonkajších vplyvov povahy AM - nízkofrekvenčné

a elektromagnetické javy šírené vedením alebo vyžarovaním

Tab 4.4.4.23

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Stupeň nebezpečenstva

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AM1

 

Harmonické a medziharmonické

 

AM1-1

 

Kontrolovaná úroveň

 

Treba zabezpečiť, aby sa nezhoršil kontrolovaný stav

 

AM1-2

 

Normálna úroveň

 

Osobitné opatrenia pri návrhu inštalácie (napr. filtre)

 

AM1-3

 

Vysoká úroveň

 

Osobitné opatrenia pri návrhu inštalácie (napr. filtre)

 

AM2

 

Signálne napätia

 

AM2-1

 

Kontrolovaná úroveň

 

Možné použitie blokovacích obvodov

 

AM2-2

 

Stredná úroveň

 

Žiadne doplnkové požiadavky

 

AM2-3

 

Vysoká úroveň

 

Primerané opatrenia

 

AM3

 

Zmeny amplitúdy napätia

 

AM3-1

 

Kontrolovaná úroveň

 

Možné riadenie pomocou UPS a pod.

 

AM3-2

 

Normálna úroveň

 

 

AM4

 

Nesymetria napätia (bez podrobnejšej klasifikácie)

 

AM5

 

Zmeny sieťovej frekvencie (bez podrobnejšej klasifikácie)

 

AM6

 

Indukované nízkofrekvečné napätia (bez podrobnejšej klasifikácie)

 

 

-

 

Veľká odolnosť signalizačných a riadiacich systémov v spínacích a riadiacich zariadeniach

 

AM7

 

Jednosmerný prúd v striedavých sieťach(bez podrobnejšej klasifikácie)

 

 

-

 

Opetrania na zamedzenie ich prítomnosti z hľadiska úrovne a času v spotrebičoch a ich blízkosti

 

AM8

 

Vyžarované magnetické polia

 

AM8-1

 

Stredná úroveň

 

Normálne

 

AM8-2

 

Vysoká úroveň

 

Ochrana vhodnými opatreniami (napr. tienením a/alebo oddelením)

 

AM9

 

Elektrické polia

 

AM9-1

 

Zanedbateľná úroveň

 

Normálne

 

AM9-2

 

Stredná úroveň

 

 

AM9-3

 

Vysoká úroveň

 

 

AM9-4

 

Veľmi vysoká úroveň

 

 

Klasifikácia vonkajších vplyvov povahy AM – vysokofrekvenčnéelektromagnetické javy šíriace sa vedením, indukovaním alebo vyžarovaním (trvalé alebo prechodné)

Tab 4.4.4.24

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Stupeň nebezpečenstva

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AM21

 

Indukované oscilačné napätia alebo prúdy

 

-

 

Bez zatriedenia

 

Normálne

 

AM22

 

Prechodné javy v nanosekundovej oblasti šíriace sa vedením v jednom smere

 

AM22-1

 

Zanedbateľná úroveň

 

Potrebné sú ochranné opatrenia

 

AM22-2

 

Stredná úroveň

 

Potrebné sú ochranné opatrenia

 

AM22-3

 

Vysoká úroveň

 

Normálne

 

AM22-4

 

Veľmi vysoká úroveň

 

Zariadenia s veľkou odolnosťou

 

AM23

 

Prechodné javy v nanosekundovej oblasti šíriace sa vedením v jednom smere

 

AM23-1

 

Kontrolovaná úroveň

 

Impulzná výdržná kategória zariadenia a zvolené ochranné prostriedky pred prepätím, s uvážením menovitého napájacieho napätia a kategórie impulznej odolnosti

 

AM23-2

 

Stredná úroveň

 

AM23-3

 

Vysoká úroveň

 

AM24

 

Oscilačné prechodné javy šíriace sa vedením

 

AM24-1

 

Stredná úroveň

 

 

AM24-2

 

Vysoká úroveň

 

 

AM25-1

 

Zanedbateľná úroveň

 

 

AM25-2

 

Stredná úroveň

 

Normálne

 

AM25-3

 

Vysoká úroveň

 

Zosilnená úroveň

 

AM31

 

Prechodné javy v nanosekundovej oblasti šíriace sa vedením v jednom smere

 

AM31-1

 

Nízka úroveň

 

Normálne

 

AM31-2

 

Stredná úroveň

 

Normálne

 

AM31-3

 

Vysoká úroveň

 

Normálne

 

AM31-4

 

Veľmi vysoká úroveň

 

Zosilnené

 

AM41

 

Ionizácia

 

AM41-1

 

Bez zatriedenia

 

Potrebná osobitná ochrana

 

Poznámka

Na ochranu pred účinkami statickej elektriny pre kategóriu AM31 platia ustanovenia noriem STN 33 2030, STN 33 2031, STN 33 2032 a STN 33 2033.

Príklad

Príklady pre osobitnú ochranu pre kategóriu AM41-1:

 • odstup od zdroja

 • vloženie tieniacich častí

 • kryt zo špeciálnych materiálov

Normatívne odkazy pre povahu vonkajšieho vplyvu AM

Tab 4.4.4.25

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Normatívny odkaz

 

Normatívna požiadavka

 

AM1-1

 

STN EN 61000-2-2 2)

 

Úroveň nižšia ako v tab. 1

 

AM1-2

 

STN EN 61000-2-2 2)

 

Úroveň vyhovujúca tab. 1

 

AM1-3

 

STN EN 61000-2-2 2)

 

Úroveň miestne vyššia ako v tab. 1

 

AM2-1 až AM2-3

 

STN IEC 61000-2-1 1)

STN EN 61000-2-2 2)

 

Nižšia ako stanovená

 

AM3-1 až AM3-2

 

STN 33 2000-4-444 10)

 

Zhoda s normou

 

AM4

 

STN EN 61000-2-2 2)

 

Zhoda s normou

 

AM5

 

STN EN 61000-2-2 2)

 

± 1 kHz

 

AM6

 

HD 60364-4-444 11)

ITU-T

 

Odkaz na normu

 

AM7

 

 

 

AM8-1

 

STN EN 61000-4-8 7)

 

Úroveň 2

 

AM8-2

 

STN EN 61000-4-8 7)

 

Úroveň 4

 

AM9-1

 

 

 

AM9-2 až AM9-4

 

STN IEC 61000-2-1 1)

 

Odkaz na normu

 

AM21

 

STN EN 61000-4-6 6)

 

Odkaz na normu

 

AM22-1

 

STN EN 61000-4-4 5)

 

Úroveň 1

 

AM22-2

 

STN EN 61000-4-4 5)

 

Úroveň 2

 

AM22-3

 

STN EN 61000-4-4 5)

 

Úroveň 3

 

AM22-4

 

STN EN 61000-4-4 5)

 

Úroveň 4

 

AM23-1 až AM23-3

 

HD 60364-4-444 11)

 

Odkaz na normu

 

AM24-1

 

STN EN 61000-4-12 8)

 

Odkaz na normu

 

AM24-2

 

STN EN 60255-22-1 9)

 

Odkaz na normu

 

AM25-1

 

STN EN 61000-4-3 4)

 

Úroveň 1

 

AM25-2

 

STN EN 61000-4-3 4)

 

Úroveň 2

 

AM25-3

 

STN EN 61000-4-3 4)

 

Úroveň 3

 

AM31-1

 

STN EN 61000-4-2 3)

 

Úroveň 1

 

AM31-2

 

STN EN 61000-4-2 3)

 

Úroveň 2

 

AM31-3

 

STN EN 61000-4-2 3)

 

Úroveň 3

 

AM31-4

 

STN EN 61000-4-2 3)

 

Úroveň 4

 

AM41-1

 

 

 

1) STN EN 61000-2-1: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2: Prostredie. Oddiel 1: Popis prostredia - elektromagnetické prostredie pre nízkofrekvenčné rušenie šírené vedením a signály vo verejných rozvodných sieťach

2) STN IEC 61000-2-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilné úrovne nízkofrekvenčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia

3) STN EN 61000-4-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-2: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti elektrostatickému výboju

4) STN EN 61000-4-3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-3: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti vyžarovanému vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu

5) STN EN 61000-4-4: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-4: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti rýchlym elektrickým prechodným javom/skupinám impulzov

6) STN EN 61000-4-6: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-6: Metódy skúšania a merania. Odolnosť proti rušeniu indukovanému vysokofrekvenčnými poliami, šírenému vedením

7) STN EN 61000-4-8: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-8: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti magnetickému poľu pri sieťovej frekvencii

8) STN EN 61000-4-12: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-12: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti oscilačnou vlnou

9) STN EN 60255-22-1: Meracie relé a ochranné zariadenia. Časť 22-1: Skúšky elektrického rušenia. Skúšky odolnosti proti skupine impulzov 1 MHz

10) STN 33 2000-4-443: Elektrické inštalácie budov. Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosférického pôvodu a pred spínacími prepätiami

11) HD 60364-4-444: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444 Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickými poruchami (pripravuje sa)

AN Slnečné žiarenie

Klasifikácia vonkajších vplyvov s ohľadom na pôsobenie slnečného žiarenia je uvedená v tab. 4.4.4.26. Intenzita slnečného žiarenia vychádza z noriem STN EN 60721-3-3 a STN EN 60721-3-4 (tab. 4.4.4.27). Pri navrhovaní vonkajších elektrických staníc sa však v súlade s normou STN 33 3220 uvažuje s intenzitou slnečného žiarenia 800 W/m2. Na obr. 4.4.4.2 a 4.4.4.3 je mapa Slovenska s rozložením priemerných letných resp. zimných hodnôt intenzity slnečného žiarenia.

Triedy vonkajších vplyvov povahy AN

Tab 4.4.4.26

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Intenzita

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AN1

 

Slabá

E ≤ 500 W/m2

 

Priestor I

Normálne

 

AN2

 

Stredná

500 < E ≤ 700 W/m2

 

Priestor II – IV

Musia byť vykonané primerané opatrenia

 

AN3

 

Silná

700 < E ≤ 1 120 W/m2

 

Priestor V – VI

Musia byť vykonané primerané opatrenia

 

Obr 4.4.4.2

Zdroj: Informačný materiál Slovenských elektrární, a.s.

Intenzita slnečného žiarenia dopadajúca na horizontálnu rovinu

počas letného obdobia na území Slovenska (kWh/m2)

Obr. 4.4.4.3

Zdroj: Informačný materiál Slovenských elektrární, a.s.

Intenzita slnečného žiarenia dopadajúca na horizontálnu rovinu

počas zimného obdobia na území Slovenska (kWh/m2)

Normatívne odkazy pre povahu vonkajšieho vplyvu AN

Tab 4.4.4.27

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Trieda podľa

STN EN 60721-3-3 1)

 

Trieda podľa

STN EN 60721-3-4 2)

 

AN1

 

3K1

 

 

AN2

 

3K2 až 3K5

 

 

AN3

 

Vyššia ako 3K5

 

 

1) STN EN 60721-3-3: Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 3: Stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom

2) STN EN 60721-3-4: Klasifikácia Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom

Príklad

Medzi vhodné opatrenia patrí:

 • použitie materiálov odolných voči ultrafialovému žiareniu

 • špeciálny náter

 • tienenie slnečného žiarenia

AP Seizmické účinky

Klasifikácia vonkajších vplyvov s ohľadom na seizmické účinky je uvedená v tab. 4.4.4.28, kde sú uvedené aj hodnoty seizmického zrýchlenia pre jednotlivé triedy.

Poznámka

Charakteristiky pre výber a stavbu elektrických zariadení sa v súčasnosti ešte len pripravujú.

Zo štyroch tried AP1 až AP4 sa na území Slovenska uplatňujú prvé dve – t.j. zanedbateľné a slabé účinky. Intenzita seizmických účinkov sa znázorňuje na seizmickej mape a charakterizuje sa prostredníctvom seizmického zrýchlenia (obr. 4.4.4.4) a intenzity zemetrasenia (obr. 4.4.4.5). Okrem seizmického zaťaženia zemetrasením je potrebné v určitých prípadoch uvažovať aj tzv. technickú seizmicitu, čo sú otrasy od ťažkej dopravy, trhacích prác a pod. Požiadavky na stanovenie seizmického zaťaženia a na konštrukčné úpravy nových a rekonštruovaných bytových, občianskych, energetických, priemyselných, poľnohospodárnych stavebných konštrukcií rieši norma STN 73 0036.

Intenzita zemestrasenia sa posudzuje podľa účinkov na stavebné objekty, zemský povrch, predmety a osoby a označuje sa podľa rôznych makroseizmických stupníc. V Európe sa používa makroseizmická stupnica EMS-98 podľa tabuľky 4.4.4.29.

Triedy vonkajších vplyvov povahy AP

Tab 4.4.4.28

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Seizmické účinky

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AP1

 

Zanedbateľné

S ≤ 0,3 m/s2

 

Normálne

 

AP2

 

Malý stupeň závažnosti

0,3 < S ≤ 3 m/s2

 

Pripravuje sa

 

AP3

 

Stredný stupeň závažnosti

3 < S ≤ 6 m/s2

 

Pripravuje sa

 

AP4

 

Veľký stupeň závažnosti

S > 6 m/s2

 

Pripravuje sa

Vibrácie, ktoré môžu spôsobiť deštrukciu budovy sú bez zatriedenia.

Frekvencia vibrácií sa pri klasifikácii nezohľadňuje. Ak sa však pohyby budovy dostanú do rezonancie so seizmickým zrýchlením, seizmické účinky sa musia zvlášť zvážiť. Frekvencia seizmického zrýchlenia je vo všeobecnosti v rozsahu 0 až 10 Hz.

 

Poznámka

Pre seizmické zrýchlenie S sa používa aj jednotka Gal, ktorej rozmer je 1 Gal = 1 cm/s2. V tabuľke sú uvedené jednotky v súlade so sústavou SI.

Makroseizmická stupnica EMS-98

Tab 4.4.4.29

Stupeň

 

Intenzita

 

Účinky

 

I

 

Nebadateľná

 

Nebadateľné

 

II

 

Sotva pozorovateľná

 

Osoby v pokoji len veľmi zriedkavo pozorujú účinky

 

III

 

Slabá

 

Osoby v pokoji cítia slabé chvenie alebo otrasy, vníma len malá časť osôb v budovách

 

IV

 

Zreteľná

 

Osoby na voľnom priestranstve vnímajú zriedkavo, mnohé osoby v budovách vnímajú, niektorí spiaci sa zobudia, okná a dvere drnčia

 

V

 

Silná

 

Na voľnom priestranstve vníma malá časť osôb, v budove väčšina osôb

 

VI

 

Spôsobujúca malé škody na budovách

 

Mnohé osoby sa zľaknú a unikajú na voľné priestranstvo, niektoré predmety padajú, na niektorých budovách vznikajú malé trhliny, malá časť omietky opadáva

 

VII

 

Spôsobujúca mierne škody na budovách

 

Väčšina osôb sa zľakne a uniká na voľné priestranstvo, nábytok sa posúva, predmety padajú z políc, mierne škody vznikajú aj na budovách pevnej konštrukcie (trhliny, padanie omietky, padanie časti komínov)

 

VIII

 

Spôsobujúca veľké škody na budovách

 

Mnoho osôb stráca rovnováhu, na mnohých budovách jednoduchšej konštrukcie vznikajú väčšie škody, budovy s veľmi jednoduchou konštrukciou sa rútia

 

IX

 

Ničivá

 

Všeobecná panika medzi ľuďmi, veľké škody vznikajú aj na budovách s pevnou konštrukciou, dochádza k zrúteniu nosných častí, menej pevné budovy sa rútia

 

X

 

Veľmi ničivá

 

Mnohé budovy pevnej konštrukcie sa zrútia alebo sú na nich veľké škody

 

XI

 

Pustošivá

 

Väčšina stavieb vrátane stavieb s konštrukciou odolnou proti zemestraseniu sa zničí

 

XII

 

Úplne pustošivá

 

Zničia sa takmer všetky konštrukcie

 

AQ Blesk

Klasifikácia vonkajších vplyvov s ohľadom na ohrozenie bleskom je uvedená v tab. 4.4.4.30 a normatívne odkazy sú uvedené v tab. 4.4.4.31. Triedy AQ2 a AQ3 sa týkajú najmä oblastí s vysokou úrovňou búrkovej aktivity. Početnosť búrkových dní sa má vyhodnotiť pomocou mapy búrkových dní na území SR (izokeraunická mapa). Táto mapa je však ťažko dostupná – najmä v aktuálnej podobe. Pre elektrotechnickú prax sa dá použiť mapa z normy STN 33 2000-5-51 (obr. 4.4.4.6). Vyjadruje priestorové rozloženie priemerného počtu búrkových dní za rok, pričom vychádza zo záznamov za obdobie 10 rokov od 1991 do 2000.

Definícia

DEŇ S BÚRKOU

Je deň, keď bola zaznamenaná blízka búrka (búrka na stanici) alebo vzdialená búrka. Ak sa v tomto dni pozorovala len blýskavica bez hrmenia, do dní s búrkou sa nezapočítava.

Obr 4.4.4.4

Seizmická mapa SR: seizmické riziko charakterizované špičkovým zrýchlením ar

na povrchu skalnatého terénu skalného podložia alebo veľmi tuhej zeminy

(90 % pravdepodobnosť, že sa hodnota neprekročí počas 50 rokov)

Zdroj: Schenk, V. a kol.: Riziko zemetrasenia v Českej republike, Poľsku a Slovenskej republike. Príspevok k programu určenia globálneho seizmického rizika ILC/ASPEI. Natural Hazards 2000, 21, s. 331 – 345 (prevzaté z normy STN 33 2000-5-51)

Obr 4.4.4.5

Seizmická mapa SR: seizmické riziko charakterizované makroseizmickou intenzitou I

(90 % pravdepodobnosť, že hodnota sa neprekročí)

Zdroj: Schenk, V. a kol.: Riziko zemetrasenia v Českej republike, Poľsku a Slovenskej republike. Príspevok k programu určenia globálneho seizmického rizika ILC/ASPEI. Natural Hazards 2000, 21, s. 331 – 345 (prevzaté z normy STN 33 2000-5-51)

Definícia

BÚRKA NA STANICI

Búrka, pri ktorej sa vyskytne aspoň jeden blesk bližšie ako 3 km od miesta pozorovania.

VZDIALENÁ BÚRKA

Búrka, pri ktorej je v danom mieste počuť aspoň jedno zahrmenie a čas medzi bleskom a zahrmením je dlhší ako 10 sekúnd (t.j. búrka sa nachádza vo vzdialenosti väčšej ako 3 km).

Triedy vonkajších vplyvov povahy AQ

Tab 4.4.4.30

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Účinok

 

Ng

 

Nk

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AQ1

 

Zanedbateľné

 

≤ 2,5

 

≤ 25

 

Normálne

 

AQ2

 

Nepriame ohrozenie

 

> 2,5

 

> 25

 

Normálne

Potrebné zohľadniť požiadavky noriem STN 33 2000-4-443 a STN EN 60664-1.

 

AQ3

 

Priame ohrozenie

 

 

 

Riziko dané polohou zariadenia

Ak je potrebná ochrana pred bleskom, musia sa vykonať opatrenia v súlade so súborom noriem STN EN 62305.

 

Poznámka

 1. Pre kategórie AQ1 a AQ2 sa namiesto hodnôt Nk a Ng dá použiť výsledok hodnotenia rizika v súlade s STN 33 2000-4-443.

 2. Stupne ohrozenia AQ2 a AQ3 sa týkajú oblastí so zvlášť vysokou úrovňou búrkovej aktivity.

 3. Na ochranu pred elektromagnetickými impulzmi spôsobenými bleskom platí norma STN EN 62305-4.

Príklad

AQ1Vnútorné inštalácie napájané z káblového rozvodu

AQ2Vnútorné inštalácie napájané z nadzemných vedení

AQ3Časti elektrickej inštalácie umiestnené mimo budovy, vonkajšie priestory

Normatívne odkazy pre povahu vonkajšieho vplyvu AQ

Tab 4.4.4.31

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Normatívny odkaz

 

AQ1

 

STN 33 2000-4-443 1)

 

AQ2

 

STN 33 2000-4-443 1)

STN EN 60664-1 2)

 

AQ3

 

STN EN 62305 (súbor) 3)

 

1) STN 33 2000-4-443: Elektrické inštalácie budov. Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosférického pôvodu a pred spínacími prepätiami

2) STN EN 60664-1: Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky

3) STN EN 62305 (súbor): Ochrana pred bleskom

Obr. 4.4.4.6

Mapa búrkových oblastí na území Slovenska: priemerný počet dní s búrkou za rok

AR Pohyb vzduchu

Klasifikácia vonkajších vplyvov s ohľadom na pohyb vzduchu mimo vplyvu vetra je uvedená v tab. 4.4.4.32, vrátane hodnôt rýchlosti pohybu vzduchu pre jednotlivé triedy. Hodnotenie tohto vplyvu sa vykonáva len pre vnútorné priestory!

Triedy vonkajších vplyvov povahy AR

Tab 4.4.4.32

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Účinok

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AR1

 

Slabý

v ≤ 1 m/s

 

Normálne

 

AR2

 

Stredný

1 < v ≤ 5 m/s

 

Musia byť vykonané primerané opatrenia

 

AR3

 

Silný

5 < v ≤ 10 m/s

 

AS Vietor

Klasifikácia vonkajších vplyvov s ohľadom na vplyv vetra je uvedená v tab. 4.4.4.33, vrátane hodnôt rýchlosti vetra pre jednotlivé triedy. Hodnotenie tohto vplyvu sa vykonáva len pre priestory pod prístreškom a vonkajšie priestory!

Triedy vonkajších vplyvov povahy AS

Tab 4.4.4.33

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Účinok

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AS1

 

Slabý

v ≤ 20 m/s

 

Normálne

 

AS2

 

Stredný

20 < v ≤ 30 m/s

 

Musia byť vykonané primerané opatrenia

 

AS3

 

Silný

30 < v ≤50 m/s

 

Priemerné hodnoty rýchlosti a častnosti vetrov sa v plošnom rozložení interpretujú pomocou tzv. veterných ružíc. Na obr. 4.4.4.7 je rozloženie častosti vetrov na území Slovenska pre letné obdobie resp. na obr. 4.4.4.8 pre zimné obdobie.

Obr 4.4.4.7

Smerová intenzita a častosť vetrov (%)na území Slovenska

počas letného obdobia

Obr 4.4.4.8

Smerová intenzita a častosť vetrov (%) na území Slovenska

počas zimného obdobia

AT Snehová pokrývka

Klasifikácia vonkajších vplyvov s ohľadom na účinok snehovej pokrývky je uvedená v tab. 4.4.4.34, požadované charakteristiky pre výber a stavbu zariadení sú v tab. 4.4.4.35. Tento vonkajší vplyv je zavedený len v našej národnej norme, príslušný európsky harmonizačný dokument túto problematiku nerieši.

Triedy vonkajších vplyvov povahy AT

Tab 4.4.4.34

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Účinok

 

Charakteristika vonkajšieho vplyvu

 

AT1

 

Zanedbateľný

 

Výskyt snehovej pokrývky z hľadiska početnosti, trvania a množstva nie je významný

 

AT2

 

Mierny

 

Výskyt snehovej pokrývky do výšky 40 cm

 

AT3

 

Významný

 

Výskyt snehovej pokrývky nad 40 cm

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení pre povahu AT

Tab 4.4.4.35

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Charakteristiky pre výber a stavbu zariadení

 

AT1

 

Normálne

 

AT2

 

Zväčšenie vzdialeností medzi zemou a živými časťami, umiestnenie zariadení na vyvýšené miesta, ochrana vhodnými krytmi a pod.

 

AT3

 

Výška snehovej vrstvy je dôležitá pri všetkých vonkajších zariadeniach, najmä pri ochrane umiestnením mimo dosahu a pre minimálnu dovolenú vzdialenosť živá časť – zem. Vplyv snehovej pokrývky je z hľadiska umiestnenia elektrických zariadení a inštalácií dôležitý najmä v horských oblastiach.

Príklad

Pri určení výšky osadenia prípojkovej skrine pre káblové vedenia sa musí prihliadať na miestne podmienky ohľadne snehovej pokrývky.

AU Námraza

Klasifikácia vonkajších vplyvov s ohľadom na účinok námrazy je uvedená v tab. 4.4.4.36. V tab. 4.4.4.36 je uvedená podrobnejšia klasifikácia podľa normy STN 33 2000-5-51, námrazové oblasti podľa STN 33 3220 pre návrh elektrických staníc resp. STN 33 3300 pre návrh vonkajších vedení používajú hrubšie členenie na 4 úrovne. Námrazová mapa SR s takýmto členením je na obr. 4.4.4.9.

Triedy vonkajších vplyvov povahy AU

Tab 4.4.4.36

Trieda vonkajšieho vplyvu

 

Charakteristika vonkajšieho vplyvu

 

AU1

 

Bez námrazy

 

AU2

 

Ľahká námraza: do 1 kg/m

 

AU3

 

Ťažká námraza: do 2 kg/m

 

AU4

 

Kritická námraza: do 3 kg/m

 

AU5

 

Kritická námraza: do 5 kg/m

 

AU6

 

Kritická námraza: do 8 kg/m

 

AU7

 

Kritická námraza: do 12 kg/m

 

AU8

 

Kritická námraza: do 18 kg/m

 

AU9

 

Kritická námraza: nad 18 kg/m

 

Obr 4.4.4.9

Zdroj: Výskumný ústav energetický (1980)

Námrazová mapa SR

Tento vonkajší vplyv je zavedený len v našej národnej norme, príslušný európsky harmonizačný dokument túto problematiku nerieši. Pre jednotlivé triedy sa udáva horná hranica hmotnosti námrazy na 1 m dĺžky vedenia. Na určenie triedy námrazových oblastí sa dajú použiť