Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Charakteristika finančnej leverage firmy v roku 2019

12.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.1.5 Charakteristika finančnej leverage firmy v roku 2019

Ing. Dušan Preisinger

Pre zvýšenie komplexnosti analýzy ekonomickej pozície firmy je dôležité aj hodnotenie vývoja úrovne jej finančnej zaťaženosti. Ide o mieru financovania reprodukcie prevádzkového cyklu cudzími zdrojmi. Má veľmi úzku väzbu na prevádzkovú leverage („fixné náklady/tržby”). Tento ukazovateľ charakterizuje zdravie finančných tokov (výraznou mierou ovplyvneného vývojom parametrov „prevádzkový zisk/variabilné náklady” (I.); „krátkodobé záväzky/variabilné náklady” (II.); „tržby/aktíva” (III.); „prevádzkový zisk/tržby” (IV.). S týmito ukazovateľmi je úzko prepojený ukazovateľ finančná leverage (FL) (ide v podstate o mieru finančnej závislosti). Ukazovateľ je vyjadrený vzťahom „dlh/kapitál”, v našej terminológii „cudzie zdroje/vlastné zdroje”. Z vyššie uvedených parametrov, ktoré ovplyvňujú prevádzkovú leverage je logický ich vplyv na mieru finančnej závislosti. Je potrebné zdôrazniť, že pri analýze je potrebné monitorovať ich hodnoty, ale výrazne dôležitejší je ich vývoj. Ten ovplyvňuje mieru závislosti firmy na cudzích zdrojoch. Ak klesá hodnota ukazovateľa (I.) a hodnota ukazovateľa (III.), tento vývoj výrazne ovplyvňuje pokles úrovne ukazovateľa (IV.). Hodnota prevádzkového zisku klesá rýchlejšie ako hodnota tržieb. Tento vývoj je ovplyvnený nižšou mierou zhodnotenia fixných aktív. Výsledkom je rast ukazovateľa (II.). Krátkodobé záväzky rastú rýchlejšie ako variabilné náklady. Variabilné náklady v podstate charakterizujú rast obežných aktív, ktoré sú nositeľom tržieb – ide o rozšírenú reprodukciu prevádzkového cyklu (ak ich hodnota klesá, ide o fázu stagnácie). Ak však klesá hodnota tržieb a zvyšuje sa krátkodobá finančná zaťaženosť, firma sa dostáva do pozície celkového rastu finančnej leverage.

Ak firma nie je v investičnej rozbehovej fáze a je v pozícii udržateľného rastu (financovanie prevádzkového cyklu vlastnými zdrojmi) úroveň jej finančnej leverage by sa mala znižovať. Rastie hodnota vlastného kapitálu (vyprodukovanou disponibilnou masou zisku) a súčasne klesá miera financovania najmä obežných aktív cudzími zdrojmi. Tabuľka obsahuje vybrané ukazovatele, ktoré ovplyvňujú úroveň FL. Faktorov, ktoré ju ovplyvňujú je viac. Ide o tie, ktoré poskytujú východiskovú informáciu pre podrobnejšiu analýzu vývoja úrovne finančnej závislosti.

Finančná leverage firmy klesá. Ide o pozitívny vývoj. Je však potrebné zdôrazniť, že ide o pokles, ktorý nie je adekvátny vývoju ďalších ukazovateľov (z hľadiska vyššej výpovednej hodnoty je uplatnený index „2017/2016”, firma v roku 2015 vykázala zápornú hodnotu tretieho ukazovateľa). Za uvedené obdobie sa FL znížila indexom 83,69 %, druhý ukazovateľ indexom 85,18 % a tretí sa zvýšil indexom 187,31 % (je logické, že indexy sú ovplyvnené základňou ich výpočtu). Hodnota KZ na záväzkoch klesá, v podstate v rovnakej miere klesá FL. Vysvetlením je časová štruktúra záväzkov. Pracovný kapitál je možné vyjadriť vzťahom „vlastný kapitál + dlhodobé záväzky - KZ”. Ak tretí ukazovateľ rastie rýchlejšie ako pokles FL, firma zvyšuje podiel dlhodobých záväzkov. Je preto potrebné analyzovať vývoj ukazovateľa „tržby/cudzie zdroje”.

FL je v rozhodujúcej miere ovplyvnená vývojom PK. Druhým používaným vzťahom pre výpočet hodnoty pracovného kapitálu je ďalší ukazovateľ „obežné aktíva – krátkodobé záväzky” („OA/KZ”). Poskytuje informáciu pri analyzovaní vývoja tretieho ukazovateľa. Obežné aktíva sú zdrojom tržieb, tie sú zdrojom splácania záväzkov z obchodného styku a tiež by mali byť zdrojom disponibilnej masy zisku, ktorá zabezpečuje splácanie bežných bankových úverov (poznámka autora: ukazovateľ „PK/OA” by nemal dlhodobo klesnúť pod úroveň 30 %; čitateľ je ovplyvnený buď rastom krátkodobých záväzkov, ktoré zvyšujú mieru financovania obežných aktív cudzími zdrojmi, alebo sa znižuje hodnota obežných aktív a následne tvorba disponibilnej masy zisku; pre firmu je potrebné analyzovať faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj ukazovateľa pod hraničnú hodnotu; súčasne však by hodnota tohto ukazovateľa nemala byť vyššia ako 50 %; vyššia hodnota znamená, že vnútorný potenciál, ktorý produkujú obežné aktíva nie efektívne umiestnený do rastu, ktorý zhodnocuje fixné aktíva; ak obežné aktíva majú štandardnú obrátkovosť a lehotu splatnosti, je priestor pre rast krátkodobej finančnej závislosti; ak je skutočný rast nižší ako udržateľný, vyššia úroveň ukazovateľa „OA/KZ” je nevyužitím možnosti zdravého rastu; ak je zabezpečený odbyt; ak je rentabilita aktív vyššia ako úroková sadzba – pákový efekt, je vhodné financovať obežné

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: