dnes je 25.5.2020

Input:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s rebríkom

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s rebríkom

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry. Obsahuje všeobecné zásady prevencie, ktoré je zamestnávateľ povinný uplatňovať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov. Zákon č. 124/2006 Z. z. v § 6 ukladá zamestnávateľovi zabezpečovať, aby pracoviská, materiály, pracovné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce a pracovné prostriedky teda aj rebríky, neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov.

Rebríky (Vyhláška č. 147/2013Z.z.) sa môžu používať ako pracovné stanovištia na prácu vo výške len za okolností, za ktorých nie je odôvodnené používanie iných, bezpečnejších pracovných prostriedkov

z dôvodu nízkej miery rizika a krátkeho času používania, alebo takých charakteristík miesta, ktoré zamestnávateľ nemôže zmeniť. To znamená, že rebríky môžeme používať len na krátkodobé, fyzicky nenáročné práce pri použití jednoduchého náradia pri ktorých sa osoba vykonávajúca stavebné práce môže pridržiavať aspoň jednou rukou alebo je zabezpečená proti pádu. Za jednoduché náradie však nemôžeme považovať tie náradia, ktoré by zamestnanca ohrozili na jeho živote a zdraví. Preto na rebríkoch sa nesmú vykonávať práce, pri ktorých sa používajú pneumatické nástroje, vstreľovacie prístroje, reťazové píly a iné nebezpečné nástroje.

Rebríky musia byť dostatočne pevné a riadne udržiavané. Rebríky musia byť umiestnené tak, aby sa zabezpečila ich stabilita počas používania. Prenosné rebríky musia byť postavené na

stabilnom, pevnom, nepohyblivom podklade primeranej veľkosti tak, aby priečky rebríka boli vodorovné. Počas používania prenosných rebríkov sa musí zamedziť pošmyknutiu pätiek tým, že sa postrannice zaistia na ich dolných alebo horných koncoch alebo v blízkosti akýmkoľvek protišmykovým prostriedkom alebo akýmkoľvek iným zabezpečením s rovnakým účinkom.

Po rebríku sa nesmie vynášať alebo znášať bremeno ťažšie ako 20 kg. Na rebríkoch sa nesmie pracovať nad sebou. Vystupovať a zostupovať po rebríku nesmie súčasne viac osôb. Pri vystupovaní alebo zostupovaní je osoba vykonávajúca stavebné práce otočená tvárou k rebríku a pridŕža sa ho oboma rukami.

Rebrík sa nesmie používať ako prechodový mostík a nesmie sa nadstavovať.

Prenosný drevený rebrík používaný pri stavebnej práci môže byť dlhý najviac 8 m.

Rebríky používané na výstup musia presahovať výstupnú plošinu najmenej o 1,1 m; to neplatí, ak sa možno spoľahlivo zachytiť o pevné držadlo alebo inú pevnú časť konštrukcie. Na zabezpečenie stability musí byť rebrík zabezpečený proti posunutiu, bočnému vychýleniu, prevráteniu alebo rozovretiu. Sklon jednoduchého rebríka nesmie byť menší ako 2,5 : 1.

Za priečkami rebríka musí byť voľný priestor najmenej 0,18 m; pri päte rebríka zo strany prístupu musí byť voľný priestor najmenej 0,6 m.

Na výstup a zostup medzi podlahami lešenia možno výnimočne použiť drevený zbíjaný rebrík s najväčšou dĺžkou 3,5 m s priečkami vsadenými do zdvojených postranníc, ktorý bol vyrobený podľa dokumentácie obsahujúcej výkres a výpočet.

Lanový rebrík možno použiť len na výstup a zostup osoby.

Na rebríku možno pracovať len na bezpečnom mieste rebríka; pri jednoduchom rebríku vo vzdialenosti chodidiel najmenej 0,8 m pod miestom horného opretia rebríka a pri dvojitom rebríku vo vzdialenosti chodidiel najmenej 0,5 m od horného konca rebríka. Pri práci na rebríku a pohybe po rebríku, ak sú chodidlá vo výške väčšej ako 5 m, sa musí použiť osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu, ktorý nesmie byť ukotvený o prenosný rebrík.

Osobitné požiadavky na používanie rebríkov

Rebríky sa môžu používať ako pracovné stanovištia na prácu vo výške len za okolností, za ktorých nie je odôvodnené používanie iných, bezpečnejších pracovných prostriedkov z dôvodu nízkej miery rizika a krátkeho času používania alebo takých charakteristík miesta, ktoré zamestnávateľ nemôže zmeniť.

Pri práci z rebríka vo výške nad 5 m sa oboznamovanie vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov. Pri práci na rebríku a pohybe po rebríku, ak sú chodidlá vo výške väčšej ako 5 m, sa musí použiť osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu, ktorý nesmie byť ukotvený o prenosný rebrík.

KONTROLA REBRÍKOV

Povinnosť vykonávať skúšku rebríka podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (ďalej len „vyhlášky”) účinnej od 01.07.2013 najmenej 1 x za 12 mesiacov sa vzťahuje na všetky rebríky bez ohľadu na ich typ/druh pri ich profesionálnom použití (ako pracovného prostriedku).

Vizuálna prehliadka rebríka sa vykoná pri výdaji zo skladu alebo pri príjme do skladu a pred každým použitím. Skúška rebríka sa vykonáva najmenej raz ročne; o vykonanej skúške sa vyhotoví záznam. Poškodené a neúplné rebríky sa nesmú používať.

Skúšku rebríka minimálne raz ročne podľa vyhlášky vykonáva výrobca rebríka, výrobcom poverená osoba, alebo prevádzkovateľom písomne určený oprávnený zamestnanec v zmysle § 8 ods. 4 písm. b) zákona č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
Oprávnený zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti uvedené v § 6 písm. b) zákona č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, musí byť zamestnávateľom preukázateľne osobitne vyškolený primerane k nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s jeho činnosťou. To znamená, že prevádzkovateľ musí mať písomne vypracovaný interný predpis v zmysle ktorého vyškolí oprávneného zamestnanca. Spomínaný zamestnanec o vykonanej skúške vyhotoví písomný doklad.

Výrobca po vyrobení rebríka je povinný pri každom jednotlivom rebríku vykonať všetky skúšky upravené v príslušnej technickej norme (STN 131-2+A1 a i.). Prevádzkovateľ pred každým použitím rebríka vykoná vizuálnu kontrolu všetkých jeho funkčných častí a v pravidelných intervaloch – 1 x ročne zabezpečí vykonanie skúšky rebríka minimálne v rozsahu vizuálnej kontroly a skúšky stability v súlade s návodom na použitie. O vykonanej skúške sa vyhotoví písomný doklad.

Pri každom rebríku je potrebné skontrolovať:

BOČNICE

Skontrolujte, či nie sú bočnice prehnuté, narazené o hranu, prehnuté alebo inak deformované.

Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu pri zváraní alebo brúsení ručnou brúskou. Pokiaľ nemáte istotu, že je zaručená dostatočná pevnosť bočnice, vyžiadajte si u odborníkov skúšku pevnosti podľa EN 131-2.

Pri väčšom poškodení rebrík vyraďte bez skúšok.

PRIEČKY

Skontrolujte, či nie sú priečky(stúpadlá) prehnuté alebo inak deformované (po páde predmetu na priečky(stúpadlá)), či nie sú opotrebované trením, vibráciami a nárazmi o bočnice spôsobené vplyvom častej prepravy na vozidlách.

Skontrolujte, či nie sú uvoľnené spoje priečky(stúpadlá) s bočnicou. Deformované a opotrebované priečky(stúpadlá) vymení a voľné spoje premontuje

odborná firma s patričným vybavením.

VODIACE LIŠTY

Skontrolujte utiahnutie spojov vodiacich líšt, či nie sú deformované. Voľné spoje utiahnuť, deformované vodiace lišty vymeniť.

HÁČIKY A ZÁPADKY

Skontrolujte uchytenie jednotlivých háčikov a západiek, či sa nitované spoje neuvoľnili, či nie sú háčiky alebo západky deformované. Deformované diely vymeniť, uvoľnené spoje prenitovať.

VÝSTUHY KĹBOV

Skontrolujte deformáciu a upevnenie výstuh kĺbov. Deformované výstuhy vymeniť, spoje znovu nitovať.

POPRUHY A ZAVETROVACIE RÚRKY

Skontrolujte popruhy po celej dĺžke, hlavne u nitovaných spojov. Popruhy nesmú byť porušené, pri porušení jedného je nutné vymeniť oba kusy. Zavetrovacie rúrky nesmú byť prehnuté, nity uchytenia Ø6 musia byť pevne a kolmo spojené s bočnicou. Poškodené zavetrovacie rúrky vymeniť, rovnako za poškodené nity dať nové.

PLASTOVÉ KONCOVKY PROFILOV

Skontrolujte úplnosť a mieru opotrebenia plastových koncoviek a pevnosť uchytenia plastu v profile. Opotrebené plasty vymeniť a zaistiť proti vypadnutiu. Plasty nesmú byť zarazené do profilu. Pri nadmernom opotrebení, kedy bol poškodený

„i” profil, súmerne potom kolmo zrovnať oba profily a plasty vymeniť za nové vrátane zaistenia proti vysunutiu. Poškodenie profilu v dôsledku nadmerného opotrebenia plastu ale nesmie byť väčšie ako 5mm. Plastové koncovky musia byť dobre

zaistené, aby nedošlo k zasunutiu plastu do profilu pri väčšom zaťažení, a tým ku strate stability.

STABILIZÁTOR

Skontrolujte, či profil stabilizátora nie je poškodený, či plasty stabilizátora nie sú opotrebované.

Opotrebované plasty vymeniť, pri poškodení profilu stabilizátor vymeniť.

CELKOVÁ TUHOSŤ

Rebrík musí byť tuhý, nesmie byť rozviklaný. Pokiaľ nie sme si istí celkovou pevnosťou, rebrík je potrebné odskúšať podľa metodiky EN 131-2 v odbornej dielni.

Príklad obsahu kontrolného záznamu:

a) dátum kontroly

b)  zhodnotenie stavu rebríka

      - sú priečky voľné alebo prasknuté?

      - sú niektoré z klincov, svorníkov, alebo iných kovových časti voľné?

      - existujú nejaké úlomky alebo iné viditeľné poškodenie na rebríku?

      - kýva sa rebrík zo strany na stranu? A pod..

c) stanovisko k rebríku:

      - OK,

      - opraviť,

      - zničiť resp. vyhodiť,

d) dátum najbližšej kontroly

NÁVOD NA POUŽÍVANIE REBRÍKOV

Všeobecné pokyny pre bezpečnú prácu na rebríku :

  1. Rebríky sú na bočnici označené piktogramami, ktoré znázorňujú základne bezpečnostné pokyny pre prácu s rebríkmi.
  2. Rebríky je povolené používať iba pre účel a spôsobom určeným výrobcom.
  3. Rebrík zodpovedá norme EN 131 a je určený na použitie pre jednu osobu.
  4. Maximálne zaťaženie rebríka je 150 kg.
  5. Pred použitím rebríka je potrebné skontrolovať jeho celistvosť, úplnosť /popruhy, poistky/, neporušenosť spojov a či nie sú viditeľné chyby rebríka, najmä trhliny, deformácie alebo poškodenie priečok, schodíkov, funkčnosť bezpečnostných prvkov.
  6. Rebríky dodávané so stabilizátorom je dovolené používať iba s jeho namontovaním.
  7. Najvyššie priečky alebo schodíky je dovolené používať iba vtedy, ak sú na to konštrukčne určené /napr. bezpečnostná plošina na státie/.
  8. Z oporných rebríkov môžu byt vykonávané iba časovo telesne nenáročné práce v bežnom dosahu od rebríka.
  9. Pri výstupe, zostupe a práci na rebríku musí byt užívateľ otočený tvárou k rebríku a musí mat možnosť sa ho pridržať obidvoma rukami.
  10. Pri práci na rebríku, kedy je užívateľ chodidlami vo vyššej výške ako 5,0