Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri lešenárskych prácach a dočasných stavebných konštrukciách

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.13 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri lešenárskych prácach a dočasných stavebných konštrukciách

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou patria k najnebezpečnejším prácam v stavebníctve a sú najčastejším zdrojom ťažkých a smrteľných úrazov. Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. Pri tejto činnosti sa musí pracovník chrániť proti pádu.

Príprava, stavba a kontrola lešenia

Lešenia sú pomocné konštrukcie dočasné, slúžiace k bezpečnému vykonávaniu stavebných a montážnych prác, ktorých pracovisko sa nachádza nad úrovňou okolitého terénu alebo pevnej podlahy. Stavba lešenia je z hľadiska členenie stavebných procesov podľa miesta konania a vzťahu ku konečnému výrobku procesom pomocným, pretože sa nestáva súčasťou stavaného objektu. Pod užívaným pojmom lešenárske práce to znamená súbor procesov, ktorými sa

lešenie pripravuje, stavia, udržiava a demontuje. Vzhľadom k dnes používaným

systémovým konštrukciám lešenia ide väčšinou o jednoduché montážne operácie, ktoré však vyžadujú znalosť pracovných postupov a technologickú disciplínu, aby lešenie bolo spoľahlivé a staticky bezpečné. Sú náročné z hľadiska bezpečnosti práce, pretože sa často zhotovujú do značných výšok z priestorovo obmedzených pracovísk a manipuluje sa pritom zvyčajne ručne s predmetmi dosť ťažkými.

Stavba lešenia je preto zložitý proces, ktorý sa musí riadiť prísnymi pravidlami. Lešenie musí byť postavené tak, aby bolo pre pracovníkov maximálne bezpečné.

Prinášame vám prehľad najdôležitejších pravidiel a zásad (Príloha), ktoré je potrebné dodržať pri stavbe lešenia a pozrieme sa aj na hlavné zásady, ktoré musia spĺňať konštrukcie zábradlia.

Návrh a realizácia lešenia musia byť vždy vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. Táto osoba musí zostaviť plán lešenia, návod na jeho montáž a dohliada aj na jeho stavbu.

Základné ustanovenie

Základnými bezpečnostno-technickým požiadavkami pri uskutočňovaní stavebno-montážnych prác je chrániť pracovníkov všade, kde hrozí nebezpečenstvo ich pádu z výšky alebo nebezpečenstvo ohrozenia osôb padajúcimi predmetmi.

Zabezpečenie proti pádu

Ochrana pracovníkov proti pádu sa musí vykonať kolektívnym alebo osobným zabezpečením nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách a komunikáciách nad vodou alebo inými látkami, kde hrozí utopenie, zapadnutie v jamách a nádržiach s vodou, vápnom, maltou, zasypanie materiálom alebo iné nebezpečenstvo poškodenia zdravia a od výšky 1,5 m, pričom kolektívne zabezpečenie má vždy prednosť pred osobným zabezpečením.

Najúčinnejšiu ochranu pracovníkov poskytuje kolektívne zabezpečenie pomocou technických konštrukcii, , ktorým sú ochranné a záchytné konštrukcie, napríklad zábradlie, ochranné ohradenie, lešenie, poklop, záchytné ohradenie, záchytné lešenie alebo záchytná sieť, musí byť dostatočne pevné a odolné proti vonkajším silám a nepriaznivým vplyvom a upevnené tak, aby bezpečne unieslo predpokladané namáhanie. Únosnosť kolektívneho zabezpečenia sa musí preukázať statickým výpočtom alebo iným spôsobom. Kolektívny spôsob ochrany pracovníkov umožňuje ich voľný pohyb a za predpokladu splnenia bezpečnostno-technických požiadaviek (najmä podľa STN 73 8106) sa dosiahne maximálna účinnosť bez ohľadu na vplyv ľudského činiteľa. Pracovníci takto musia byť zaisťovaní po celý čas trvania prác vo výške – bez zabezpečenia proti pádu je vo výške zakázané pracovať.

K miestam , kde sa nepracuje a ich voľné okraje nie sú zaistené proti pádu z výšky, musí byť zamedzený prístup. Pod miestami práce vo výške sa nesmie nikto zdržovať, v prípade, že je to nevyhnutné musia byť pracovníci chránení vhodným bezpečnostným opatrením a ohrozené priestory musia byť ohraničené (Príloha č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z. z. Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou.)

Pri snehu a námraze musia byť vo výške očistené všetky miesta práce. Práce nesmú byť začaté skorej pokiaľ nebude očistené dané pracovisko a zabezpečené proti skĺznutiu na povrchu podláh alebo striech.

Osobné zabezpečenie pracovníkov vo výške sa musí použiť tam, kde sa nedá zabezpečiť kolektívne zabezpečenie alebo pri prácach, kde je tento spôsob zabezpečenia určený technologickým – pracovným postupom. Ohraničené. Miesta ukotvenia osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa určujú pred jeho použitím tak, aby umožňovali jeho bezpečné upevnenie a zaistenie po celý čas činnosti osoby vykonávajúcej stavebné práce. (Príloha č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z. z. Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou.)

Výber pracovníkov pre prácu vo výškach.

Pracovníci, ktorí musia pracovať bez pevných pracovných podláh ako napríklad pri stavaní (montáži) alebo rozoberaní (demontáži) dočasných alebo stálych konštrukcii vo výške, pri niektorých údržbárskych prácach, musia byť pre túto činnosť pred nástupom do práce preukázateľne oboznámení – preškolení, prakticky vycvičení a minimálne jeden krát za rok musí byť preukázateľne overená znalosť.

Len vyškolený a prakticky pripravený človek je schopný znášať záťaž zlomových situácií a bez ujmy sa s nimi vyrovnať.

Vzhľadom na náročnosť prác a pôsobenie rôznych faktorov pri pohybe vo výške je veľmi dôležitá zdravotná spôsobilosť, dobrá kondícia a pripravenosť pracovníkov riešiť nečakané situácie. Nemusia byť ohrození len pádom do hĺbky, ale aj inými, možno nebezpečnejšími rizikami úrazu. Preto prvým kritériom na zdravotnú spôsobilosť musí byť výborný zdravotný stav bez akýchkoľvek sklonov k nečakaným reakciám (napr. depresívnym stavom, epileptickým záchvatom, závratom a pod.).

Odborné znalosti musia vytvárať predpoklady na zvládnutie rozhodovacích procesov v sťažených podmienkach (pri náhlych zmenách počasia, úniku nebezpečných látok, vplyve elektrických či elektromagnetických polí, úraze alebo náhlej indispozícii niektorého člena pracovnej skupiny.. Každý pracovník oprávnený pracovať vo výške má byť schopný posúdiť riziko a potrebné spôsoby zaistenia s dôrazom na ochranu svojho zdravia aj zdravia spolupracovníkov.

Zdravotnú spôsobilosť pred nástupom do práce musí byť posúdená pri lekárskej prehliadke, ktorú vykonáva pracovná zdravotná služba (PZS), z hľadiska či pracovník netrpí závratmi, alebo chorobami, ktoré by mohli zvyšovať ohrozenie jeho zdravie a nebezpečenstvo úrazu. Periodicitu lekárskych prehliadok určí PZS.

Konštrukcie a zariadenia pre práce vo výškach

K závažným pracovným úrazom prichádza najčastejšie pri montáži a demontáži lešenia, pri chýbajúcom ochrannom zábradlí a následne prelomenie alebo posunutie prvkov pracovnej podlahy. Všetky pomocné konštrukcie pre práce vo výškach sa odovzdávajú do prevádzky vždy až po ich úplnom dokončení a vybavení všetkými prostriedkami a zariadeniami, ktoré zabezpečujú ich bezpečný a použiteľný stav.

Lešenie je dočasná pomocná stavebná konštrukcia, ktorá sa používa pri stavebných a montážnych prácach vo väčších výškach. Podľa tvaru hlavných častí môžu byť lešenia z tyčových dielcov, z plošných dielcov alebo z priestorových dielcov. Môže nám slúžiť ako pracovná podlaha, podopierajúca a dopravná konštrukcia, alebo ako konštrukcia, ktorá ochraňuje pracovníkov a chodcov.

Stavba lešenia je z hľadiska členenie stavebných procesov podľa miesta konania a vzťahu ku konečnému výrobku procesom pomocným, pretože sa nestáva časťou stavaného objektu. Pod užívaným pojmom lešenárske práce znamená súbor procesov, ktorými sa lešenia pripravuje, stavia, udržiava a demontuje. Vzhľadom k dnes používaným

systémovým konštrukciám lešenia ide väčšinou o jednoduché montážne operácie, ktoré však vyžadujú znalosť pracovných postupov a technologickú disciplínu, aby lešenia bolo spoľahlivé a staticky bezpečné. Sú náročné z hľadiska bezpečnosti práca, pretože sa často zhotovujú do značných výšok z priestorovo obmedzených pracovísk a manipuluje sa pritom zvyčajne ručne s predmetmi dosť ťažkými.

Pred začatím prác musí byť upravený podkladový terén alebo iný podklad tak,

aby bolo zaručené, že unesie ťažobu lešenia a zaťaženie spôsobené jeho prevádzkou.

Stĺpiky konštrukcie lešenia sa stavajú vždy na podkladovú prahy, najvhodnejšie

z fošní. Lešenie sa musí montovať podľa vopred vypracovaného technologického

postupu, ktorý je súčasťou projektu lešenia. Technologický postup je nutné stanoviť aj vtedy, keď sa vypracovanie samostatnej technickej dokumentácie nevyžaduje, pretože konštrukčné usporiadanie lešenia vyplýva z príslušných technických noriem, typových alebo obdobných výrobných podkladov.

Montáž a demontáž lešenia môžu vykonávať len pracovníci s odpovedajúcou kvalifikáciou, musia mať odbornú lešenársku spôsobilosť. Pre montáž sa môžu používať len súčiastky, ktorých vlastnosti zodpovedajú technickým normám a sú odborne prehliadnuté. Tu spravidla ide o drevené dielce (fošny, podlahové dielce). Montáž sa musí uskutočňovať postupne po jednotlivých podlažiach.

Pri montáži sa pracuje iba z bezpečných podláh alebo montážnych lávok, vo výnimočných prípadoch je možné vystúpiť na jednotlivý prvok lešenia, pracovník však musí byť zaistený ochranným postrojom. Materiál, náradie a pracovné pomôcky sa nesmú zhromažďovať v jednotlivých poliach lešenia v takom množstve, ktoré by hmotnosťou

presahovalo normové náhodné zaťaženie poľa. Každá časť konštrukcie osadená na miesto určenia musí byť ihneď pripevnená. Súčasne s postupom montáže hlavných nosných prvkov sa musí zabezpečovať aj priestorová tuhosť a stabilita konštrukcie a vykonávať montáž podláh, výstupov a zábradlia (uhlopriečne stuženie s kotvením, prípadne vzoprením).

Demontáž lešenia sa vykonáva postupne po jednotlivých podlažiach opačným sledom, než bolo montované. Postup demontáže je potrebné voliť tak, aby v žiadnej jej fáze

nebola ohrozená stabilita alebo tuhosť zostávajúcej časti konštrukcie lešenia. Práca sa začínajú od najvyššej pracovnej podlahy. Ako prvý sa rozoberajú časti konštrukcie nad pracovnou podlahou až do jej úrovne, vrátane ochranného zábradlia a zarážky. Podlahové dielce alebo fošne sa odstraňujú v následnej fáze z podlahy nižšieho podlažia. Potom sa demontujú pozdĺžniky, priečniky a časť tých stĺpikov, ktoré sú v úrovni tohto podlažia stykovanie. Súčasne sa demontujú aj časti uhlopriečneho stuženie a uvoľnené kotvy. Tak sa postupuje až do úrovne založenie lešenia.

Demontované prvky sa z lešenia opatrne spúšťajú pomocou vrátkoch alebo iného

zariadení. Zhadzovať ich dole je zakázané. Súčasne s demontážou ich lešenári triedia a

ukladajú podľa druhov a rozmerov do zásobníkov, paliet alebo nádob na to určených.

V priebehu montáže, demontáže a používania lešenia musia byť okolité priestory chránené v potrebnej šírke ochranným zábradlím alebo vylúčením prevádzky. Pri montáži a demontáži lešenia a vždy, keď hrozí nebezpečenstvo pádu predmetov z výšky, musia pracovníci používať ochrannú prilbu.

Ochranné a záchytné konštrukcie

Ochranné konštrukcie sú konštrukcie, ktoré zabraňujú pádu osôb alebo materiálu a predmetov z voľných okrajov objektov alebo iných častí. Ide spravidla o ochranné zábradlie, ochranné ohradenie a ochranné lešenie.

Záchytné konštrukcie sú konštrukcie, ktoré zachytávajú padajúce osoby alebo materiál, predmety z výšky. Jedná sa o záchytné ohradenie, záchytné lešenie, záchytnú striešku a bezpečnostnú sieť. (Príloha č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z. z. Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou).

Zabezpečenie miesta pod prácami vo výške a nad voľnou hĺbkou a jeho okolia

Priestory, nad ktorými sa pracuje, musia sa zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb vykonávajúcich stavebné práce a iných osôb padajúcimi predmetmi a lebo materiálom.

Pod miestami práce vo výškach sa musí uskutočňovať vymedzenie ohrozeného priestoru ohradením dvojtyčovým zábradlím s výškou najmenej 1 m s tyčami upevnenými na nosných stĺpoch s dostatočnou stabilitou; na krátkodobé práce s jednoduchým náradím a pracovnými pomôckami, ak nepresiahnu pracovný rozsah jednej pracovnej zmeny, stačí vymedziť ohrozený priestor jednotyčovým zábradlím, prípadne lanom upevneným vo výške 1 m, alebo strážením priestoru počas ohrozenia osobou určenou zhotoviteľom.

Ochranné pásmo, ktorým je ohrozený priestor vymedzený ohradením, musí mať šírku od okraja pracoviska alebo pracovnej podlahy najmenej

  • 1,5 m pri práci vo výške od 3 m do 10 m vrátane,

  • 2 m pri práci vo výške nad 10 m do 20 m vrátane,

  • 2,5 m pri práci vo výške nad 20 m do 30 m vrátane,

  • 1/10 výšky objektu pri práci vo výške nad 30 m.

Pri práci na plochách so sklonom viac ako 25° sa zväčšuje každé ochranné pásmo o 0,5 m. Šírka ochranného pásma sa určuje od päty kolmice, ktorá prechádza vonkajšou hranou voľného okraja miesta práce vo výške a nad voľnou hĺbkou.

Ak lešením, alebo inou konštrukciou pre prácu vo výške zúžený chodník alebo preložený do vozovky, musí byť ohradený vo smere k vozovke pevným zábradlím vysokým min. 1,1m.

Keď práce sa uskutočňujú nad chodníkmi, cestami, vchodmi do domov a podobnými miestami, musí byť priestor pod nimi uzatvorený alebo chránený ochrannou strieškou. Uzatvorenie priestoru musí byť jasne viditeľné a opatrené výstražnou tabuľkou.

Práce nad sebou

Pokiaľ je nevyhnutné uskutočňovať práce nad sebou, musí byť technologickým postupom určený spôsob zaistenia bezpečnosti osôb vykonávajúcich stavebné práce na nižších pracovných úrovniach. Práce nad sebou sa môžu vykonávať len výnimočne, ak ich nemožno vykonať inak.

Pod miestom vyťahovania, zdvíhania a spúšťania materiálu sa musí zabezpečiť dostatočný voľný priestor na manipuláciu s materiálom. Počas týchto prác sa do ohrozeného priestoru musí zamedziť prístup osobám.

Prerušenie prác vo výške a nad voľnou hĺbkou

Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou v priestoroch nechránených proti poveternostným vplyvom sa musí prerušiť pri

a) búrke, silnom daždi, snežení, tvorení námrazy,

b) vetre s rýchlosťou od 8 m.s-1 (5. Bf stupeň), ak ide o práce vykonávané na zavesených konštrukciách, na rebríkoch, ak sú chodidlá vo výške viac ako 5 m a pri použití osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu,

c) vetre s rýchlosťou od 10,8 m.s-1 (6. a vyšší Bf stupeň),

d) viditeľnosti menej ako 30 m,

e) teplote prostredia menej ako -10 °C alebo viac ako + 43 °C.

Záver

Pri stavbe lešení treba z hľadiska bezpečnosti práce dôsledne dodržiavať platné technické normy a montážne návody výrobcov lešení vypracované na ich základe. Okrem návodov však treba rešpektovať predovšetkým platné zákony, nariadenia vlády, vyhlášky a technické normy.

Dôležité pravidlo pri stavbe lešenia je zabezpečiť, aby sa na stavbe podieľali len osoby k tomu určené. Na stavbu počas montáže nesmie vstupovať nikto iný, než osoby, ktoré majú stavbu na starosť. Je vhodné vstup na stavbu zabezpečiť a označiť bezpečnostnými značkami.

Dôležité je, aby boli stanovené termíny pravidelných kontrol lešenia. Ich účelom je odhaliť, či došlo alebo nedošlo počas užívania k jeho poškodeniu. Podľa technickej normy by kontroly mali byť u pevného lešenia vykonané 1x mesačne, u lešenia, ktoré je vystavené účinkom mechanického kmitania, by k nim malo dochádzať 1x za 14 dní. Interval 14 dní platí aj pre lešenia pojazdné a závesné.

Norma nestanovuje, kto by mal kontroly vykonávať. V najlepšom prípade by to mala byť odborne spôsobilá osoba, je možné si najať aj externého kontrolóra. Ak kontrola odhalí závady, musí byť bezodkladne a okamžite odstránené.

Príloha

BEZPEČNOSŤ PRI LEŠENÁRSKYCH PRÁCACH

Stavba lešenia je zložitý proces, ktorý sa musí riadiť prísnymi pravidlami. Lešenie musí byť postavené tak, aby bolo pre pracovníkov maximálne bezpečné. Prinášame vám prehľad najdôležitejších pravidiel a zásad, ktoré je potrebné dodržať pri stavbe lešenia a pozrieme sa aj na hlavné zásady, ktoré musia spĺňať konštrukcie zábradlia.

Príprava, stavba a kontrola lešenia

Návrh a realizácia lešenia musia byť vždy vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilé osoby. Táto osoba musí zostaviť plán lešenia, návod na jeho montáž a dohliada aj na jeho stavbu.

Dokumentácia musí obsahovať:

  • Nákresy konštrukcie lešenia a presné rozmery.

  • Spôsoby kotvenia a vystuženie

  • Návod a technologický postup na stavbu lešenia

Zodpovedná osoba zhotoviteľa by mala vytvoriť technologický postup podľa návodu na stavbu lešenia, v ktorom musí byť zaznamenané všetky pracovné postupy. Detailne by malo byť v technologickom postupe popísané taktiež poradie jednotlivých prác vrátane vysvetľujúcich obrázkov a textov. Súčasťou každého technologického postupu by mala byť aj prevencia bezpečnosti práce pri jednotlivých krokoch.

Vzťah medzi staviteľom lešenia a koordinátorom BOZP

Zhotoviteľ lešenia by mal pri plánovaní jeho stavby, ale tiež pri jeho samotnej realizácii, spolupracovať s koordinátorom BOZP danej stavby. Zhotovitelia by mali koordinátorovi BOZP

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: