Darček mesiaca
Smernica o pravidlách pre vybavenie lekárničiek prvej pomoci v roku 2018

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Last Minute Semináre

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Ochrana proti úrazom zapríčinením zakopnutím

Ochrana proti úrazom zapríčinením zakopnutímGarancia

24.5.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nebezpečenstvo zakopnutia hrozí: pri kábloch a lanách umiestnených na chodníkoch a schodoch, na nerovnej a uvoľnenej podlahovej krytine, o drobné predmety alebo smeti na podlahe, pre slabé osvetlenie alebo oslnenie, pri voľne ležiacich ...
viac

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.5.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce:   1. nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach podľa odseku 8 a na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu,   2. ...
viac
Ochrana proti úrazom zapríčinením pádom

Ochrana proti úrazom zapríčinením pádomGarancia

22.5.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávatelia sú zodpovední za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov, za posúdenie rizík na pracoviskách a za vykonanie opatrení proti nim. Nebezpečné miesta pádu: pád osôb z výšky, pád osôb do otvorov, rýh, kontajnerov, ...
viac

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorovGarancia

21.5.2018, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Daniela Gecelovská; Kristína Iudita Kmety Ak podnikateľ pri svojej činnosti používa chemické látky (ďalej len CHL) a chemické zmesi (ďalej len ”zmesi”), prípadne ak tieto CHL a zmesi môžu na jeho pracoviskách vznikať, bez ohľadu na to, či sú vyrobené ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Fľaše na plyny - Požiadavky BOZP zamestnancov, ktorí pracujú v chemickom laboratóriuGarancia

21.5.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Mikula PhD.; Kristína Iudita Kmety Fľaše na plyny - vodík. Pre bezpečnú prácu zamestnancov v chemickom laboratóriu musí byť vypracovaný prevádzkový poriadok podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Lekárske prehliadky z pohľadu Zákonníka práce a iných zákonov v roku 2018

Lekárske prehliadky z pohľadu Zákonníka práce a iných zákonov v roku 2018Garancia

18.5.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia /zákon/ sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného ...
viac

BOZP v podniku z hľadiska zamestnávateľaGarancia

17.5.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je v zmysle zák. 124/2006 Z. z. povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie ...
viac

Odbory a právo na informácie v roku 2018Garancia

17.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný ich informovať zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti. Týmto ustanovením je definovaný vecný rámec (rozsah) informačnej ...
viac

Vzor upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny (vytýkací list) v roku 2018Garancia

16.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy č................... zo dňa..................... vykonávate pre spoločnosť/organizáciu (zamestnávateľa), so sídlom........................, zastúpenej konateľom (štatutárom)....................... ...
viac

Príloha č.3 k nariadeniu vlády č. 396/2006 Z. z. - Technologický postup montážnych prácGarancia

15.5.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príloha č. 3 Technologický postup montážnych prác (len ak práca bude trvať viac ako 7 dní) Pracovisko: Montážne práce: a) časová nadväznosť montážnych záberov a súbeh jednotlivých pracovných činností Aby sa v rôznych výškových úrovniach a ...
viac
Najčítanejšie

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

2.1.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromGarancia

2.1.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z., je podľa § 18 tohto nariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok . Prevádzkový poriadok, podlieha schvaľovaniu regionálnym úradom verejného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

2.1.2018, Ľubica Kuševová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči 1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica ku školeniam BOZPGarancia

17.7.2017, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Jozef Mikula PhD. Stiahnuť vzor Názov firmy   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica k oboznamovaniu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zácvik a preskúšanie   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zásady bezpečnej práce s elektrickými zariadeniamiGarancia

23.9.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektrické zariadenia musia byť odborne navrhnuté a vyrobené. Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musia byť vykonané predpísané skúšky a revízie, aby sa preverila jeho bezpečnosť a správna funkcia v súlade s príslušnými platnými predpismi. V ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 97/2018 Z.z. novela vyhl. č. 247/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 108/2018 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 109/2018 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 110/2018 Z.z. novela zák. č. 97/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 116/2018 Z.z. ruší nar. vl. č. 393/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 117/2018 Z.z. ruší nar. vl. č. 35/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 142/2018 Z.z. novela vyhl. č. 318/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.5.2018 v čiastke č. 51)
  • 145/2018 Z.z. novela vyhl. č. 106/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2018 v čiastke č. 52)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
5.11.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
1.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
8.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: